ModaNewsroom

Nowa kampania zmysłowej bielizny Charlotte Rouge

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we Naj­now­sza kam­pa­nia bie­li­zny Char­lot­te Rouge to tajem­ni­cza i inspi­ru­ją­ca podróż do wnę­trza jed­ne­go z miesz­kań poło­żo­nych w samym cen­trum sło­necz­nej Bar­ce­lo­ny. Zdję­cia utrzy­ma­ne są w cha­rak­te­ry­stycz­nym dla mar­ki mini­ma­li­stycz­nym i suro­wym kli­ma­cie, pod­kre­śla­ją­cym este­ty­kę jej produktów.…

Więcej