Uroda

NEURO, czyli trwałe zabezpieczenie przed ciepłem!

Stylizacja na ciepło to dla Ciebie codzienność? Twoje włosy potrzebują wsparcia. Regularne prostowanie, modelowanie bądź też suszenie włosów powoduje, że Twoje włosy są narażone na uszkodzenia. Koniecznie musisz zadbać o ich prawidłową ochronę. Obciążenia cieplne mogą być bardzo wymagające dla naszych pasm. Z pomocą nadchodzi linia kosmetyków Paul Mitchell NEURO, która ochroni Twoje włosy przed negatywnym wpływem ciepła. Seria NEURO Liquid została opracowana w zaawansowanej technologii HeatCTRL, w której innowacyjny kompleks aktywuje się pod wpływem ciepła, by tworzyć powłokę ochronną przed uszkodzeniami wynikającymi z codziennej stylizacji i suszenia włosów. Efekt? Piękne, lśniące oraz zdrowe włosy. Twoja stylizacja włosów zostanie odmieniona raz na zawsze, a pielęgnacja włosów stanie się przyjemnością! Pozwól zabrać się w krainę stylizacji bez wyrzutów sumienia i baw się swoimi włosami!

 

NEURO, czyli trwałe zabezpieczenie przed ciepłem!

 

  1. Szam­pon Paul Mit­chell NEURO Liqu­id Lather to pro­dukt, któ­ry oczysz­cza wło­sy podat­ne na uszko­dze­nia. Szam­pon deli­kat­nie oczy­ści Two­je wło­sy, usu­nie zabru­dze­nia i reszt­ki poprzed­nich pro­duk­tów. Zawie­ra wyjąt­ko­wą tech­no­lo­gię HeatC­TRL, któ­ra poma­ga stwo­rzyć ide­al­ną pod­sta­wę do uży­wa­nia narzę­dzi do sty­li­za­cji ter­micz­nej. Pro­dukt posia­da orzeź­wia­ją­cy zapach oraz for­mu­łę Color Safe dla wszyst­kich rodza­jów wło­sów. Sty­li­za­cja na cie­pło będzie koja­rzyć Ci się z pięk­ny­mi wło­sa­mi, a nie z uszko­dze­nia­mi. Zdro­we wło­sy są na wycią­gnię­cie ręki, wystar­czy się­gnąć po odpo­wied­ni pro­dukt. 
  2. Kolej­nym kro­kiem jest odżyw­ka Paul Mit­chell NEURO Liqu­id Rin­se – zapew­ni Two­im wło­som zaawan­so­wa­ną ochro­nę ter­micz­ną i ochro­ni wło­sy przed uszko­dze­nia­mi ter­micz­ny­mi. Poprzez zawar­tość nowo­cze­snej for­mu­ły, któ­ra chro­ni skó­rę gło­wy i zmniej­sza tar­cie, Two­je wło­sy sta­ną się mięk­kie i łatwe do opa­no­wa­nia. Sty­li­za­cja wło­sów zosta­nie znacz­nie uła­twio­na, ponie­waż odżyw­ka zmięk­cza wło­sy i sta­ją się bar­dziej podat­ne na ukła­da­nie. 
  3. Maska Paul Mit­chell NEURO Liqu­id Repa­ir zapew­ni wyjąt­ko­wą ochro­nę ter­micz­ną przed szko­dli­wym dzia­ła­niem sty­li­za­cji na cie­pło. Inten­syw­nie nawil­ża wło­sy, poma­ga je odży­wić i zmięk­czyć. Sty­li­za­cja na cie­pło powo­du­je, że nasze wło­sy sta­ją się szorst­kie, suche oraz znisz­czo­ne.  Dzię­ki boga­tej for­mu­le, zosta­je przy­wró­co­na wil­goć, aby pomóc wygła­dzić i odno­wić odwod­nio­ne wło­sy. Efekt? Wło­sy sta­ją się mięk­kie, nawil­żo­ne i zre­ge­ne­ro­wa­ne. 
  4. Teraz czas na zabez­pie­cze­nie Two­ich wło­sów z Pri­mer Paul Mit­chell NEURO Liqu­id Pri­me. Jest to pro­dukt, któ­ry przy­go­to­wu­je wło­sy do susze­nia i zapew­nia zaawan­so­wa­ną ochro­nę ter­micz­ną. Gwa­ran­tu­je kon­tro­lę w uzy­ska­niu mak­sy­mal­nie jedwa­bi­ście gład­kich wło­sów. Pri­mer sta­no­wi dosko­na­ły pre­pa­rat grun­tu­ją­cy, któ­ry chro­ni wło­sy pod­czas susze­nia i sty­li­za­cji dla jedwa­bi­ście gład­kich efek­tów. Bez wyrzu­tów sumie­nia pro­stuj, kręć oraz susz swo­je pasma 
  5. Ostat­ni krok, czy­li wykoń­cze­nie Two­jej fry­zu­ry.  Paul Mit­chell NEURO Liqu­id Pro­tect to lek­ki spray do wło­sów, któ­ry nada bla­sku nie­mal każ­dej sty­li­za­cji. Sty­li­za­cja na cie­pło wyma­ga odpo­wied­niej pie­lę­gna­cji, dla­te­go powstał spray NEURO Liqu­id Pro­tect, któ­ry nie dość, że wykoń­czy Two­ją fry­zu­rę, to dodat­ko­wo zapew­ni jej ochro­nę przed wil­go­cią. Po zasto­so­wa­niu wszyst­kich pro­duk­tów NEURO, możesz cie­szyć się pięk­nym wyglą­dem i być dum­na, że zapew­ni­łaś swo­im wło­som odpo­wied­nią ochro­nę. 

Jak widzisz, sty­li­za­cja wło­sów z Paul Mit­chell to nic trud­ne­go! Pamię­taj, że odpo­wied­nio zabez­pie­czo­ne wło­sy są mniej nara­żo­ne na uszko­dze­nia, znisz­cze­nia oraz podraż­nie­nia. Zawar­te w kosme­ty­kach NEURO Liqu­id pro­te­iny oraz sili­ko­ny nada­ją poły­sku, nawil­ża­ją i wspie­ra­ją prze­no­sze­nie cie­pła, dzię­ki cze­mu sty­li­za­cja na cie­pło prze­bie­ga rów­no­mier­nie. Ciesz się pięk­ną fry­zu­rą tak­że po sty­li­za­cji na gorą­co! Zdro­we wło­sy będą Two­ją wizy­tów­ką, wystar­czy się­gnąć po NEURO Liquid.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Wiosenna pielęgnacja włosów

Naj­wyż­szy czas zacząć wio­sen­ną pie­lę­gna­cję wło­sów i poże­gnać się z łam­li­wy­mi, zmę­czo­ny­mi i sła­by­mi wło­sa­mi, któ­re prze­szły sezon zimo­wy. Odpo­wied­nio dobra­ne kosme­ty­ki do wło­sów to pod­sta­wa w ich pie­lę­gna­cji. War­to jest posta­wić na pro­duk­ty profesjonalnych…
Więcej
Uroda

NOWA LINIA PAUL MITCHELL CLEAN BEAUTY STYLE

Paul Mit­chell nad­cho­dzi z nową, natu­ral­ną linią do sty­li­za­cji wło­sów – Cle­an Beau­ty Sty­le. Cle­an Beau­ty to seria wegań­ska, co ma ogrom­ne zna­cze­nie, ponie­waż już ponad 20% Pola­ków rezy­gnu­je z jedze­nia mię­sa oraz korzy­sta­nia z wyrobów…
Więcej
Uroda

Jak poprawnie myć skórę głowy i włosy? 

Każ­de­mu z nas wyda­je się, że mycie skó­ry gło­wy i wło­sów mamy wręcz opa­no­wa­ne do per­fek­cji. Nie­ste­ty, oka­zu­je się, że wie­le osób te czyn­no­ści wyko­nu­je nie­po­praw­nie, zarów­no ze wzglę­du na tech­ni­kę, jak i pro­duk­ty, których…
Więcej
Uroda

Dzień Ziemi z Paul Mitchell!

Warto przeczytać