Uroda

NOWA LINIA PAUL MITCHELL CLEAN BEAUTY STYLE

Paul Mitchell nadchodzi z nową, naturalną linią do stylizacji włosów – Clean Beauty Style. Clean Beauty to seria wegańska, co ma ogromne znaczenie, ponieważ już ponad 20% Polaków rezygnuje z jedzenia mięsa oraz korzystania z wyrobów od zwierzęcych. Zamiennikami produktów odzwierzęcych są właśnie wszelkie wyroby wegańskie.

Paul Mitchell Clean Beauty STYLE

Paul Mit­chell Cle­an Beau­ty STYLE: Volu­mi­zing Liqu­id, Heat Sty­ling Spray, Sty­ling Cream.

Linia Cle­an Beau­ty STYLE skła­da się z 3 pro­duk­tów, któ­re spraw­dzą się dla każ­de­go rodza­ju włosów.

Cle­an Beau­ty Sty­le Volu­mi­zing Liqu­id – kosme­tyk w pły­nie, któ­ry nada­je wło­som obję­tość, wspo­ma­ga ich sty­li­za­cję i doda­je blasku.

Cle­an Beau­ty Sty­le Heat Sty­ling Spray – spray, któ­ry poma­ga chro­nić wło­sy pod­czas sty­li­za­cji ter­micz­nej, doda­jąc im lek­kie­go utrwa­le­nia i natu­ral­ne­go połysku.

Cle­an Beau­ty Sty­le Sty­ling Cre­am – krem do sty­li­za­cji, któ­ry zmięk­cza, wygła­dza i uszczel­nia włosy.

W środ­ku znajdziemy:

Kwas feru­lo­wy – sil­ny anty­ok­sy­dant, któ­ry zapo­bie­ga nisz­cze­niu wło­sów, absor­bu­je pro­mie­nie UVB i UVA. War­to dodać, że kwas feru­lo­wy nawil­ża wło­sy i pobu­dza syn­te­zę włó­kien kola­ge­no­wych i ela­sty­no­wych, odbu­do­wu­ją­cych je.

Nasio­na lnu – sta­ro­żyt­ne ziar­no boga­te w kwa­sy tłusz­czo­we ome­ga, któ­re odży­wia­ją i wygła­dza­ją włosy.

CZYSTA PROFESJONALNA WYDAJNOŚĆ

Nasze wol­ne od okru­cień­stwa, wegań­skie for­mu­ły są wol­ne od para­be­nów, siar­cza­nów, fta­la­nów, DEA i ole­jów mine­ral­nych, zapew­nia­jąc jed­no­cze­śnie wydaj­ność jak w salo­nie fryzjerskim.

Zrów­no­wa­żo­ny rozwój

Paul Mit­chell® jest zaan­ga­żo­wa­ny w zrów­no­wa­żo­ny roz­wój i zmniej­sze­nie śla­du węglo­we­go. Pro­duk­ty do pie­lę­gna­cji i sty­li­za­cji Paul Mit­chell® Cle­an Beau­ty wyko­rzy­stu­ją inno­wa­cyj­ne opa­ko­wa­nia na bazie bio­lo­gicz­nej, któ­re w 100% nada­ją się do recy­klin­gu,* w 90% pocho­dzą z bra­zy­lij­skiej trzci­ny cukro­wej i są wytwa­rza­ne w 100% z czy­stej ener­gii.** Jed­na tona wypro­du­ko­wa­nych opa­ko­wań Cle­an Beau­ty wychwy­tu­je 3 tony CO2, poma­ga­jąc łago­dzić skut­ki zmian klimatycznych.

*Z wyłą­cze­niem pompek/nakrętek. Sprawdź swo­je lokal­ne wymagania.

**Tyl­ko formuły.

Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe
Tekst: mate­ria­ły prasowe/ Anna Łaniewska

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Wiosenna pielęgnacja włosów

Naj­wyż­szy czas zacząć wio­sen­ną pie­lę­gna­cję wło­sów i poże­gnać się z łam­li­wy­mi, zmę­czo­ny­mi i sła­by­mi wło­sa­mi, któ­re prze­szły sezon zimo­wy. Odpo­wied­nio dobra­ne kosme­ty­ki do wło­sów to pod­sta­wa w ich pie­lę­gna­cji. War­to jest posta­wić na pro­duk­ty profesjonalnych…
Więcej
Uroda

Jak poprawnie myć skórę głowy i włosy? 

Każ­de­mu z nas wyda­je się, że mycie skó­ry gło­wy i wło­sów mamy wręcz opa­no­wa­ne do per­fek­cji. Nie­ste­ty, oka­zu­je się, że wie­le osób te czyn­no­ści wyko­nu­je nie­po­praw­nie, zarów­no ze wzglę­du na tech­ni­kę, jak i pro­duk­ty, których…
Więcej
UrodaWłosy

Jak odpowiednio chronić włosy latem?

Nasza wie­dza na temat świa­do­mej i bez­piecz­nej eks­po­zy­cji skó­ry na słoń­ce wzra­sta z roku na rok, wciąż jed­nak nie­wie­le mówi się o let­niej ochro­nie w kon­tek­ście wło­sów. A szko­da – pro­mie­nio­wa­nie UVA i UVB może…
Więcej