Uroda

Dzień Ziemi z Paul Mitchell!

Matka Ziemia daje nam wszystko, czego potrzebujemy dlatego tak ważne jest, aby z jej darów korzystać odpowiedzialnie i podchodzić do niej z troską. Dzień 22 kwietnia, jest Światowym Dniem Ziemi. Jest to wspaniała okazja, aby uczcić święto naszej planety! Marka Paul Mitchell od samego początku istnienia na rynku kosmetycznym, stawia na naturalne składniki, wegańskie kosmetyki, a słowo „ekologia” jest misją firmy. Co może wyjść w połączeniu z naturą i włosami? Zrównoważona oraz odpowiedzialna pielęgnacja włosów.

Dzień Ziemi z Paul Mitchell!

Pielęgnacja włosów z zieloną przyszłością

Mar­ka Paul Mit­chell cele­bru­je dzień zie­mi nie­mal codzien­nie, ponie­waż jest fir­mą, któ­ra od same­go począt­ku swo­je­go ist­nie­nia, NIGDY nie testo­wa­ła na zwie­rzę­tach. Nie wystę­pu­je rów­nież na ryn­kach, na któ­rych testo­wa­nie na zwie­rzę­tach jest dozwo­lo­ne. Jest to wspa­nia­ły oraz odważ­ny krok jaki pod­ję­ła fir­ma, w celu obro­ny bez­bron­nych istot. Bowiem, przy­no­si to wie­le cier­pie­nia jak i szkód w eko­sys­te­mie, a w obec­nych cza­sach testo­wa­nie kosme­ty­ków bez pomo­cy zwie­rząt powin­no być czymś natu­ral­nym. Eko­lo­gia powin­na być zupeł­nie wyklu­czo­na z obsza­rów kosme­tycz­nych, a wręcz jesz­cze bar­dziej doce­nia­nia i chro­nio­na.  Wpro­wa­dza­nie zrów­no­wa­żo­nych zmian do pie­lę­gna­cji wło­sów i zabie­gów kosme­tycz­nych jest korzyst­ne nie tyl­ko dla cia­ła, ale tak­że dla naszej pla­ne­ty. Paul Mit­chell to dosko­na­ły przy­kład zaan­ga­żo­wa­nia mar­ki w zmniej­sza­nie wpły­wu na śro­do­wi­sko poprzez wyko­rzy­sta­nie mocy natu­ral­nych skład­ni­ków. Pie­lę­gna­cja wło­sów z wizją, iż jest się przy­ja­znym dla śro­do­wi­ska sta­je się jesz­cze bar­dziej pożą­da­na! Od 40 lat Paul Mit­chell kie­ru­je się eto­sem czy­nie­nia dobra dla ludzi, zwie­rząt i pla­ne­ty. Wszy­scy pra­cow­ni­cy mar­ki Paul Mit­chell dokła­da­ją wszel­kich sta­rań, aby wszyst­kie dzia­ła­nia były czyst­sze i bar­dziej eko­lo­gicz­ne. “Jeste­śmy pod­eks­cy­to­wa­ni, że może­my roz­wi­nąć wizję naszych zało­ży­cie­li doty­czą­cą przy­ja­znych śro­do­wi­sku prak­tyk biz­ne­so­wych o ponad 20 zobo­wią­zań w zakre­sie zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju w cią­gu naj­bliż­szych pię­ciu lat, skon­cen­tro­wa­nych w czte­rech głów­nych obsza­rach: zmniej­sze­nie ilo­ści two­rzyw sztucz­nych, zmniej­sze­nie nasze­go śla­du węglo­we­go, zrów­no­wa­żo­ne i etycz­ne zaopa­trze­nie oraz mini­ma­li­za­cja ilo­ści odpa­dów na wysy­pi­skach” – doda­je DeJo­ria, cór­ka zało­ży­cie­la Paul Mitchell.

Wspieranie fundacji na rzecz ekologii

Paul Mit­chell zaan­ga­żo­wa­ny jest rów­nież we wspie­ra­nie fun­da­cji, któ­re mają na celu dba­nie o pla­ne­tę, edu­ka­cję, ochro­nę sie­dlisk psz­czół oraz wie­le innych. Fir­ma sta­ra się edu­ko­wać ludzi w jaki spo­sób powin­ni dbać o pla­ne­tę oraz dawać dobry przy­kład. Wraz z Refo­re­stAc­tion fir­ma zobo­wią­za­ła się do posa­dze­nia 1 000 000 drzew do koń­ca 2022 – wspa­nia­łe przed­się­wzię­cie, prawda?

Naturalne składniki od Matki Ziemi

W ofer­cie Paul Mit­chell może­my odkryć zarów­no wegań­skie kosme­ty­ki, jak i wol­ne od okru­cień­stwa for­mu­ły wzbo­ga­co­ne natu­ral­ny­mi, orga­nicz­ny­mi i etycz­nie pozy­ski­wa­ny­mi skład­ni­ka­mi – nie­któ­re z nich pocho­dzą z toskań­skiej far­my bio­dy­na­micz­nej. Natu­ral­ne skład­ni­ki, któ­re są zawar­te w kosme­ty­kach Paul Mit­chell dzia­ła­ją zba­wien­nie na wło­sy jak i skó­rę. Nie musi­my się mar­twić, czy dany pro­dukt nam nie zaszko­dzi, ponie­waż jest zro­bio­ny z odpo­wied­nich kom­po­nen­tów. Mar­ka Paul Mit­chell posia­da swo­ją wła­sną pry­wat­ną far­mę na Hawa­jach, z któ­rej czer­pie natu­ral­ne skład­ni­ki do kosme­ty­ków. Do aku­mu­la­cji ener­gii sło­necz­nej far­ma wyko­rzy­stu­je pane­le sło­necz­ne, aby żyć w zgo­dzie z natu­rą. To wła­śnie tam upra­wia­nych jest wie­le dro­go­cen­nych skład­ni­ków, poprzez któ­re kosme­ty­ki Paul Mit­chell tak bar­dzo zysku­ją na war­to­ści. Tyl­ko razem wspól­nie jeste­śmy w sta­nie stwo­rzyć odpo­wied­ni balans pomię­dzy natu­rą a kosme­ty­ka­mi – wybie­ra­jąc odpo­wie­dzial­ne, świa­do­me pro­duk­ty. Wła­śnie w taki dzień, jak dzień zie­mi powin­ni­śmy być wdzięcz­ni za dary, któ­ry­mi zosta­li­śmy obda­ro­wa­ni i trosz­czyć się o pla­ne­tę nie­mal na każ­dym kro­ku. Eko­lo­gia jest zda­na sama na sie­bie, więc takie przed­się­wzię­cia, w któ­re anga­żu­je się Paul Mit­chell wspie­ra­ją całe śro­do­wi­sko i uczą nas, jak żyć w zgo­dzie z naturą.

Wybie­ra­jąc zrów­no­wa­żo­ne i wegań­skie pro­duk­ty, możesz pomóc zde­cy­do­wa­nie w zmniej­sza­niu wpły­wu na śro­do­wi­sko, chro­nić swo­je wło­sy przed szko­dli­wy­mi sub­stan­cja­mi che­micz­ny­mi, zmniej­szyć ilość odpa­dów śro­do­wi­sko­wych, unik­nąć wyko­rzy­sty­wa­nia zwie­rząt i przy oka­zji cie­szyć się zdrow­szy­mi jak i pięk­ny­mi wło­sa­mi! Pie­lę­gna­cja wło­sów z Paul Mit­chell nigdy nie była prost­sza, a dzień zie­mi trwa 365 dni w roku. Pamię­taj, że to wła­śnie małe gesty tak bar­dzo wpły­wa­ją na nasze śro­do­wi­sko i stan naszej pla­ne­ty. Sta­raj się wyko­ny­wać pro­ste czyn­no­ści z myślą o eko­lo­gii, cho­ciaż­by wybie­ra­jąc odpo­wie­dzial­ne kosme­ty­ki mar­ki Paul Mitchell.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Wiosenna pielęgnacja włosów

Naj­wyż­szy czas zacząć wio­sen­ną pie­lę­gna­cję wło­sów i poże­gnać się z łam­li­wy­mi, zmę­czo­ny­mi i sła­by­mi wło­sa­mi, któ­re prze­szły sezon zimo­wy. Odpo­wied­nio dobra­ne kosme­ty­ki do wło­sów to pod­sta­wa w ich pie­lę­gna­cji. War­to jest posta­wić na pro­duk­ty profesjonalnych…
Więcej
Uroda

NOWA LINIA PAUL MITCHELL CLEAN BEAUTY STYLE

Paul Mit­chell nad­cho­dzi z nową, natu­ral­ną linią do sty­li­za­cji wło­sów – Cle­an Beau­ty Sty­le. Cle­an Beau­ty to seria wegań­ska, co ma ogrom­ne zna­cze­nie, ponie­waż już ponad 20% Pola­ków rezy­gnu­je z jedze­nia mię­sa oraz korzy­sta­nia z wyrobów…
Więcej
Uroda

Jak poprawnie myć skórę głowy i włosy? 

Każ­de­mu z nas wyda­je się, że mycie skó­ry gło­wy i wło­sów mamy wręcz opa­no­wa­ne do per­fek­cji. Nie­ste­ty, oka­zu­je się, że wie­le osób te czyn­no­ści wyko­nu­je nie­po­praw­nie, zarów­no ze wzglę­du na tech­ni­kę, jak i pro­duk­ty, których…
Więcej