NewsroomUrodaVers24 favorites

Nawilżanie skóry z La Prairie

Nawilżanie skóry jest podstawą jej zdrowego wyglądu. Codziennie narażana na niekorzystne czynniki zewnętrzne jak wiatr, wysokie temperatury, promienie słoneczne itp. może stać się odwodniona i w konsekwencji szorstka oraz poszarzała. Nawilżenie to również idealny patent na uniknięcie jej przedwczesnego starzenia się. 

La Pra­irie to nad­zwy­czaj­ne, sku­tecz­nie dzia­ła­ją­ce pro­duk­ty, któ­re poma­ga­ją kobie­tom kon­tro­lo­wać pro­ces sta­rze­nia się skó­ry. Dostar­cza­ją sub­stan­cji odżyw­czych nie­zbęd­nych dla zdro­wia, wital­no­ści i ład­ne­go wyglą­du skó­ry, aby zacho­wać mło­dy i pięk­ny wygląd na dłu­żej. 

Cellular Time Realese Moisturizer • Intensive to bogaty, luksusowy krem

Cel­lu­lar Time Reale­se Moistu­ri­zer • Inten­si­ve to boga­ty, luk­su­so­wy krem, któ­ry zapew­nia sta­łe dostar­cza­nie nawil­ża­nia, aby skó­ra pięk­nie wyglą­da­ła. Stop­nio­wo uwal­nia­ne skład­ni­ki wni­ka­ją głę­bo­ko w skó­rę, zwięk­sza­jąc trzy­krot­nie poziom jej nawil­że­nia. Dzień po dniu, skó­ra sta­je się bar­dziej mięk­ka, elastyczna
i zre­ge­ne­ro­wa­na. 30 ml/817 zł

Cellular Night Repair Cream przeznaczony do pielęgnacji skóry twarzy, szyi i dekoltu

Cel­lu­lar Night Repa­ir Cre­am prze­zna­czo­ny do pie­lę­gna­cji skó­ry twa­rzy, szyi i dekol­tu, roz­po­czy­na swo­je dzia­ła­nie pod­czas nasze­go snu. Przy­spie­sza natu­ral­ny pro­ces odno­wy naskór­ka, zapew­nia ochro­nę przed skut­ka­mi przed­wcze­sne­go sta­rze­nia się skó­ry oraz wygła­dza. Eks­klu­zyw­ny Kom­pleks Komór­ko­wy La Pra­irie dostar­cza skład­ni­ków odżyw­czych i ener­ge­ty­zu­ją­cych, w tym gli­ko­pro­te­iny, wyciąg z korze­nia żeń-sze­nia, wyciąg ze skrzy­pu polne­go oraz wie­le innych skład­ni­ków pocho­dze­nia bota­nicz­ne­go, pozy­ski­wa­nych bio-tech­no­lo­gicz­nie, aby odży­wić, nawil­żyć i pobu­dzić skó­rę. 50 ml/1092 zł

Cellular Eye Countour Cream nawilża i odżywia delikatną skórę wokół oczu

Cel­lu­lar Eye Coun­to­ur Cre­am nawil­ża i odży­wia deli­kat­ną skó­rę wokół oczu, dodat­ko­wo sku­tecz­nie zabez­pie­cza­jąc ją przed tran­se­pi­der­mal­ną utra­tą wody. Utrzy­mu­je odpo­wied­ni poziom nawil­że­nia, popra­wia­jąc ogól­ną kon­dy­cję skó­ry wokół oczu. Wygła­dza, mini­ma­li­zu­je i spły­ca drob­ne zmarszcz­ki. Zawar­te w nim eks­trak­ty roślin­ne koją i łago­dzą podraż­nie­nia. 15 ml/615 zł

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Piękne spojrzenie bez zmarszczek - najlepsze kremy pod oczy

Nasze spoj­rze­nie i skó­ra wokół oczy mogą spę­dzać sen z powiek, a zmarszcz­ki pod ocza­mi to zmo­ra wie­lu osób, w szcze­gól­no­ści kobiet. Tym­cza­sem, zna­le­zie­nie odpo­wied­nie­go kre­mu pod oczy może pomóc w roz­wią­za­niu tych pro­ble­mów. Od…
Więcej
Uroda

Pełne blasku spojrzenie z La Prairie - Skin Caviar Perfect Concealer

La Pra­irie od lat zgłę­bia naukę o kawio­rze i jego wpły­wie na oko­li­ce oczu. Nie bez powo­du mówi się bowiem, że „oczy są zwier­cia­dłem duszy”, a to o zwy­kle przy­cią­ga nasz wzrok, to spoj­rze­nie. Marka…
Więcej
UrodaVers24 favorites

EKSKLUZYWNA PIELĘGNACJA SKÓRY POD OCZAMI

Każ­dej z nas zale­ży na jak naj­dłuż­szym mło­dym wyglą­dzie skó­ry, a ozna­ki sta­rze­nia się widocz­ne są naj­czę­ściej w oko­li­cach oczu. Skó­ra w tym miej­scu jest deli­kat­na i bar­dzo cien­ka przez co wyma­ga wyjąt­ko­we­go trak­to­wa­nia i…
Więcej