Nawilżający samoopalacz w sprayu

Biologiczne działanie

Photoderm Autobronzant wykorzystuje najnowsze osiągnięcia technologii, łącząc substancje samoopalające (dihydroksyaceton, DHA) i składniki o właściwościach rozpraszających. Te ostatnie sprawiają, że do naskórka dociera więcej DHA, a opalenizna zyskuje jeszcze piękniejszy kolor.

Nawilżający samoopalacz w sprayu BIODERMA

Nawil­ża­ją­cy samo­opa­lacz w sprayu BIODERMA Pho­to­derm Auto­bron­zant

Pho­to­derm Auto­bron­zant zapew­nia praw­dzi­wą ochro­nę bio­lo­gicz­ną od wewnątrz –  patent Cel­lu­lar Bio­pro­tec­tion®. Ten uni­kal­ny kom­pleks ma podwój­ne dzia­ła­nie:

 • Chro­ni i pobu­dza mecha­ni­zmy obron­ne (immu­no­lo­gicz­ne) skó­ry w cza­sie eks­po­zy­cji na słoń­ce.
 • Za pomo­cą mecha­ni­zmów bio­lo­gicz­nych chro­ni mate­riał gene­tycz­ny skó­ry oraz zabez­pie­cza cią­głość jej komó­rek i tka­nek.

Dzia­ła­nie:

 • Gwa­ran­tu­je rów­no­mier­ną, natu­ral­ną opa­le­ni­znę
 • Roz­py­la się w posta­ci mgieł­ki, wysy­cha natych­miast
  i pozo­sta­wia opa­le­ni­znę bez smug
 • Wie­lo­po­zy­cyj­ny dozow­nik pozwa­la na apli­ka­cję nie­za­leż­nie od nachy­le­nia pojem­ni­ka
 • Przy­jem­ny w uży­ciu – ład­ny zapach, jed­no­li­te i stop­nio­we poja­wie­nie się kolo­ru, bez bru­dze­nia ubrań
 • Nawil­ża

Zale­ty pro­duk­tu:

Pho­to­derm Auto­bron­zant pod­no­si poziom nawil­że­nia skó­ry o 49,9% w cią­gu dwóch godzin od nało­że­nia.

Wła­ści­wo­ści:

 • For­mu­ła deli­kat­nie per­fu­mo­wa­na
 • Nie zawie­ra para­be­nów
 • Nie zaty­ka porów
 • Hipo­aler­gicz­ny

SPOSÓB UŻYCIA 

W celu uzy­ska­nia opa­le­ni­zny : Raz dzien­nie przez trzy dni, a następ­nie raz na dwa dni.

W celu utrzy­ma­nia opa­le­ni­zny : Raz w tygo­dniu.

Pho­to­derm Auto­bron­zant 150 ml – cena suge­ro­wa­na ok. 64 zł
Komentarze

komen­ta­rzy