NewsroomPolecaneUrodaVers24 favorites

Najskuteczniejsze i najlepsze kremy do rąk od Chanel

Skóra dłoni zwykle bardziej sucha i delikatna niż skóra w innych miejscach. Ratunkiem dla dłoni bez wątpienia są silnie odżywcze kremy do rąk, które nawilżają, odżywiają i koją. Wypróbuj intensywne kremy do rąk francuskiego domu mody Chanel, aby cieszyć się miękką i nawilżoną skórą dłoni.

kremy do rak chanel

Naj­sku­tecz­niej­sze i naj­lep­sze kre­my do rąk od Cha­nel: LE LIFT La Crème Main, LA CRÈME MAIN Textu­re Riche, krem do rąk N°5 L’EAU, LA CRÈME MAIN 

Pro­duk­ty do pie­lę­gna­cji rąk LA CRÈME MAIN od Cha­nel cał­ko­wi­cie na nowo inter­pre­tu­ją kla­sycz­ną pie­lę­gna­cję, wycho­dząc  naprze­ciw ocze­ki­wa­niom współ­cze­snych kobiet. Dodat­ko­wo, każ­dy z nich cha­rak­te­ry­zu­je się jedy­nym w swo­im rodza­ju, inno­wa­cyj­nym desi­gnem, któ­ry powstał z myślą o akce­so­rium ide­al­nie pasu­ją­cym do toreb­ki. Dodat­ko­wą zale­tą jest to, że opa­ko­wa­nie nie odkształ­ca się, a tym samym chro­ni for­mu­łę, a poręcz­ny for­mat spra­wia, że możesz zabrać go ze sobą wszę­dzie, gdzie tyl­ko zapra­gniesz.

LA CRÈME MAIN Textu­re Riche to krem stwo­rzo­ny z myślą o pie­lę­gna­cji suchych i deli­kat­nych rąk, o inten­syw­nym działaniu.Dzięki for­mu­le wzbo­ga­co­nej masłem shea pro­dukt ten kom­lek­so­wo odży­wia dło­nie oraz paznok­cie, a jego tre­ści­wa, otu­la­ją­ca, nie­lep­ka i szyb­ko wchła­nia­ją­ca się kon­sy­sten­cja spra­wia, że po apli­ka­cji kre­mu dło­nie są mięk­kie i pach­ną deli­kat­nie kwia­to­wo-owo­co­wym zapa­chem. Ser­cem for­mu­ły są dwa, kom­ple­men­tar­nie dzia­ła­ją­ce ze sobą skład­ni­ki: wosk róży majo­wej i eks­trakt z iry­sa pal­li­da oraz dopeł­nia­ją­ce je masło shea. Kwia­to­wy wosk róży majo­wej wyeks­tra­ho­wa­ny z kwia­tów eks­klu­zyw­nie upra­wia­nych przez Cha­nel w Gras­se, wygła­dza i zmięk­cza skó­rę, two­rząc war­stwę ochron­ną, któ­ra zamy­ka w niej wil­goć. Eks­trakt z iry­sa pal­li­da wzbo­ga­ca zaś for­mu­łę kre­mu o wła­ści­wo­ści roz­ja­śnia­ją­ce. Masło shea, dzię­ki swo­im odżyw­czym wła­ści­wo­ściom inten­syw­nie dopeł­nia dzia­ła­nie kre­mu, dzię­ki cze­mu tak wzbo­ga­co­na for­mu­ła łago­dzi uczu­cie sucho­ści. Dło­nie natych­miast są inten­syw­nie odży­wio­ne, zre­ge­ne­ro­wa­ne, mięk­kie i ela­stycz­ne, a tak­że odzy­sku­ją dłu­go­trwa­ły kom­fort. Co wię­cej, sto­su­jąc go na co dzień wzmoc­nisz  paznok­cie i zmięk­czysz skór­ki..

Kla­sycz­ny LA CRÈME MAIN zapew­nia kom­plek­so­wą pie­lę­gna­cję rąk i paznok­ci. Nawil­ża, wygła­dza i roz­ja­śnia skó­rę, a, top­nie­ją­ca, wręcz uza­leż­nia­ją­ca kon­sy­sten­cja spra­wia, że krem szyb­ko się wchła­nia i natych­miast po apli­ka­cji jest nie­mal nie­wy­czu­wal­ny. Dło­nie są za to ide­al­nie odży­wio­ne, trwa­le nawil­żo­ne i deli­kat­nie pach­ną­ce. 

Krem do rąk N°5 L’EAU  inspi­ro­wa­ny jest współ­cze­snym zapa­chem N°5. Prze­zna­czo­ny nie tyl­ko do rąk, ale i cia­ła, zawie­ra odżyw­czą for­mu­łę o deli­kat­niej­szym zapa­chu. Dzię­ki nie­mu deli­kat­niej­szy, łagod­niej­szy  zapach N°5 L’EAU stwo­rzo­ny przez Oli­vie­ra Polge’a (cytry­na, man­da­ryn­ka i poma­rań­cza połą­czo­na z kwia­to­wym bukie­tem – jaśmi­nem i nowo­cze­sną frak­cją ylang-ylang) zamknię­ty w kre­mie do rąk,  będzie towa­rzy­szyć Ci wszę­dzie, a rów­nie mini­ma­li­stycz­ne, bia­łe, ele­ganc­kie i pro­ste opa­ko­wa­nie o wyjąt­ko­wym desi­gnie dopa­su­je się do każ­dej toreb­ki.

Naj­now­szy krem do rąk z rodzi­ny Cha­nel – LE LIFT La Crème Main został spe­cjal­nie opra­co­wa­ny jako prze­ciw­sta­rze­nio­wy pro­dukt pie­lę­gna­cyj­ny, któ­ry chro­ni mło­dzień­czy wygląd dło­ni. Jego for­mu­ła łączy w sobie dzia­ła­nie kon­cen­tra­tu roślin­ne­go lucer­ny – tak samo sku­tecz­ne­go jak reti­nol, a jed­no­cze­śnie znacz­nie łagod­niej­sze­go dla skó­ry – z roz­ja­śnia­ją­cy­mi wła­ści­wo­ścia­mi natu­ral­ne­go eks­trak­tu z lucer­ny. Krem zapew­nia dło­niom inten­syw­ne odży­wie­nie i rege­ne­ra­cję, dzię­ki cze­mu ich skó­ra sta­je się gład­sza, bar­dziej jędr­na i jed­no­li­ta. W dodat­ku LE LIFT La Crème Main zapew­nia nie­spo­ty­ka­ne dozna­nia zmy­sło­we dzię­ki swo­jej odżyw­czej for­mu­le otu­la­ją­cej skó­rę któ­ra spra­wia, że ręce są aksa­mit­nie gład­kie w doty­ku. Krem szyb­ko się wchła­nia i nie klei się, a przy tym jest tak­że nie­zwy­kle deli­kat­ny co spra­wia, że będzie odpo­wied­ni dla wszyst­kich rodza­jów skó­ry, nawet tej wraż­li­wej. Jego sub­tel­ny i wyra­fi­no­wa­ny zapach prze­sy­co­ny jest wio­sen­ną świe­żo­ścią, a świe­że, roślin­ne nuty pozo­sta­wia­ją na skó­rze deli­kat­ny zapach, jed­no­cze­śnie oddzia­łu­jąc ożyw­czo oraz rewi­ta­li­zu­ją­co. Ele­ganc­kie, błysz­czą­ce, czar­ne opa­ko­wa­nie kre­mu w kształ­cie kamy­ka zosta­ło inte­li­gent­nie zapro­jek­to­wa­ne jako sty­lo­we akce­so­rium, wprost ide­al­ne do toreb­ki. Wyjąt­ko­wa for­mu­ła kre­mu w 90% skła­da się ze skład­ni­ków natu­ral­ne­go pocho­dze­nia, tj. roślin­ne­go kon­cen­tra­tu z lucer­ny siew­nej pozy­ski­wa­ne­go z tysiąc­let­niej rośli­ny sły­ną­cej z uni­ka­to­wych wła­ści­wo­ści remi­ne­ra­li­zu­ją­cych oraz odżyw­czych. Boga­ta w mine­ra­ły i mikro­ele­men­ty rośli­na upra­wia­na jest orga­nicz­nie we Fran­cji, co zapew­nia opty­mal­ną jakość surow­ca. Reti­nol dzia­ła za to na dwóch pozio­mach:: zwięk­sza syn­te­zę kola­ge­nu w skó­rze wła­ści­wej jak i sty­mu­lu­je roz­mna­ża­nie komór­ko­we, dzię­ki cze­mu inten­sy­fi­ku­je rege­ne­ra­cję naskór­ka. Dodat­ko­wo zapew­nia skó­rze rów­no­wa­gę, popra­wia­jąc jej jakość i wzmac­nia­jąc jej funk­cję barie­ry, dzię­ki cze­mu zmarszcz­ki ule­ga­ją wygła­dze­niu. Doda­tek eks­trak­tu  z lukre­cji dzia­ła roz­ja­śnia­ją­co i jest dosko­na­łym sprzy­mie­rzeń­cem w dąże­niu do jed­no­li­te­go kolo­ry­tu skó­ry, a  woski mimo­zy, jojo­by i sło­necz­ni­ka inten­syw­nie odży­wia­ją skó­rę, ide­al­nie rege­ne­ru­jąc  dło­nie.

Nakła­daj LE LIFT La Crème Main tak czę­sto, jak potrze­ba. Aby wzmoc­nić jego dzia­ła­nie ujędr­nia­ją­ce, deli­kat­nie oszczy­puj skó­rę na grzbie­cie dło­ni.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Magiczny numer i tajemnica, czyli 100 lat świętowania Chanel N°5

Nie ma niko­go, kto nie zna kul­to­we­go zapa­chu N°5. Te stwo­rzo­ne w 1921 roku per­fu­my fran­cu­skie­go domu mody to bowiem naj­bar­dziej zna­ne per­fu­my na świe­cie. Jego prze­bu­dze­nie, rewo­lu­cja, a butel­ka – nie­zrów­na­ne arcy­dzie­ło. O jego…
Więcej
Moda

Nadchodzący pokaz Chanel Ready-to-Wear fall-winter 2021/22

Duet holen­der­skich foto­gra­fów nie tyl­ko mody, ale i sztu­ki, a jed­no­cze­śnie mał­żeń­stwo – Inez van Lam­swe­er­de i Vino­odh Mata­din to nazwi­ska, z któ­ry­mi w świe­cie mody nie­wąt­pli­wie nale­ży się liczyć. Od ponad dwu­dzie­stu pię­ciu lat…
Więcej
Uroda

Wirtualna wizja piękna, czyli Chanel Lipscanner

Fran­cu­ski dom mody wycho­dzi poza wszel­kie sche­ma­ty, rady­kal­nie uprasz­cza­jąc wizję wir­tu­al­ne­go pięk­na i two­rząc pierw­szy ska­ner do ust. Czy sztucz­na inte­li­gen­cja i ponad­cza­so­we pięk­no mogą iść w parze? Dla Cha­nel wszyst­ko jest moż­li­we! Naj­now­sza apli­ka­cja…
Więcej