NewsroomPolecaneUroda

N°5 L’EAU Chanel

Francuski dom mody Chanel prezentuje zupełnie nową kolekcję – N°5 L’EAU, która jest uzupełnieniem codziennego, zapachowego rytuału. W jej skład wchodzi żel pod prysznic w wersji mini, spray, balsam do ciała, krem do rąk oraz zapach. Kreator Zapachów domu mody Chanel – Olivier Polge zainspirował się nieskazitelną strukturą N°5 i stworzył zupełnie nowy, świeży i zrównoważony zapach, będący prawdziwym uosobieniem jego pokolenia.

N°5 L’EAU Chanel, świeży żel pod prysznic Chanel, najlepszy krem do rąk Chanel, świeży lotion do ciała Chanel, spray do ciała Chanel, Naturalny i świeży zapach Chanel N°5 L’EAU

N°5 L’EAU Cha­nel

N°5 L’EAU In-sho­wer gel to świe­ży żel pod prysz­nic o lek­kiej, płyn­nej kon­sy­sten­cji, któ­re­go zapach pozo­sta­nie z Tobą na dłu­go. Pro­ste, mini­ma­li­stycz­ne, ele­ganc­kie, bia­łe opa­ko­wa­nie, któ­re ide­al­nie spraw­dzi się w  podró­ży. Jego głów­ne nuty to cytru­sy: cytry­na, man­da­ryn­ka i poma­rań­cza, pod­krę­co­ne alde­hy­da­mi. Wyraź­nie wyczu­wal­na jest tak­że róża, połą­czo­na z lek­kim jaśmi­nem i nowo­cze­sną frak­cją ylang-ylang, a oprócz tego weti­wer, cedr i nuty piż­ma, któ­re nada­ją całej kom­po­zy­cji nowa­tor­ską dyna­mi­kę. Dopeł­nie­niem rytu­ału pie­lę­gna­cyj­ne­go cia­ła bez wąt­pie­nia jest tak­że nawil­ża­ją­ce mlecz­ko do cia­ła o świe­żej i kom­for­to­wej kon­sy­sten­cji.

N°5 L’EAU Fresh lotion nie pozo­sta­wia na skó­rze tłu­ste­go wykoń­cze­nia. Już po mie­sią­cu skó­ra sta­je się mięk­ka i odczu­wa więk­szy kom­fort. Moż­na je sto­so­wać po kąpie­li jako samo­dziel­ny pro­dukt bądź razem z zapa­chem, by prze­dłu­żyć jego trwa­łość. Nie­wiel­ki for­mat spra­wi, że bez tru­du wszę­dzie zabie­rzesz go w każ­dą podróż.

Wyjąt­ko­wy N°5 L’EAU All-over spray  to spray per­fu­mu­ją­cy wło­sy i cia­ło w posta­ci świe­żej i mgieł­ki. Dzię­ki nie­mu apli­ka­cja sta­nie się szyb­ka i łatwa, a zapach zamknię­ty jest w ele­ganc­kim, nowo­cze­snym, mato­wym opa­ko­wa­niu, któ­re możesz mieć zawsze ze sobą. Spray zawie­ra mniej­sza kon­cen­tra­cję alko­ho­lu, dzię­ki cze­mu jest bar­dziej lek­ki, natu­ral­ny i świe­ży.

N°5 L’EAU On hand cre­am to nie tyl­ko krem do rąk, ale  i cia­ła. Zmy­sło­wa, otu­la­ją­ce, nie­zwy­kle odżyw­cza for­mu­ła roz­ta­cza deli­kat­niej­szy zapach, zamknię­ty w mini­ma­li­stycz­nym, owal­nym, bia­łym opa­ko­wa­niu. Jego wyjąt­ko­wy i inno­wa­cyj­ny design to praw­dzi­we akce­so­rium do toreb­ki, prak­tycz­ne i przy­ja­zne w uży­ciu – będzie towa­rzy­szyć Ci dosłow­nie wszę­dzie. Noś go w cią­gu dnia jako samo­dziel­ny pro­dukt i nakła­daj muśnię­cia­mi na ręce i całe cia­ło, powta­rza­jąc apli­ka­cję tak czę­sto, jak zapra­gniesz lub śmia­ło łącz krem z zapa­chem, by prze­dłu­żyć jego trwa­łość.

Natu­ral­ny i świe­ży zapach Cha­nel N°5 L’EAU to praw­dzi­we uoso­bie­nie swo­bo­dy. Ide­al­ny do nosze­nia swo­bod­nie i instynk­tow­nie, codzien­nie – od świ­tu do nocy.  Zało­że­niem mar­ki było stwo­rze­nie zapa­chu, któ­ry będzie towa­rzy­szyć Ci non-stop. Dzię­ki lek­kie­mu, świe­że­mu zapa­cho­wi możesz teraz roz­py­lać go na skó­rze i ubra­niu tak obfi­cie, jak zapra­gniesz, pona­wia­jąc apli­ka­cję kie­dy tyl­ko zechcesz. Abs­trak­cyj­na, nowo­cze­sna kom­po­zy­cja kwia­to­wa to pochwa­ła pro­sto­ty, a moty­wem prze­wod­nim bez wąt­pie­nia jest świe­żość. Pięk­ny, mini­ma­li­stycz­nie opa­ko­wa­ny, szkla­ny, kry­sta­licz­ny fla­kon sym­bo­li­zu­ją­cy czy­stość zamknię­ty jest w wyjąt­ko­wym pudeł­ku z wytło­czo­ną, legen­dar­ną syl­wet­ką fla­ko­nu. Taki wygląd jesz­cze bar­dziej eks­po­nu­je jego zawar­tość, na pierw­szym pla­nie sta­wia­jąc zapach.  Pro­mien­ny, świe­ży, ide­al­ny na lato zapach kry­je w sobie aro­mat cytru­sów – nuta gło­wy zawie­ra cytry­nę, man­da­ryn­kę i poma­rań­czę. Po chwi­li róża łączy się ze zwiew­nym jaśmi­nem i nowym frak­cjo­no­wa­nym ylang-ylang – teraz współ­cze­snym bar­dziej, niż kie­dy­kol­wiek. Dalej wyła­nia­ją się weti­wer i cedr, nada­ją­ce zapa­cho­wi zupeł­nie nową ener­gię, zła­go­dzo­ną nuta­mi bia­łe­go piż­ma. 

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Kojący rytuał odnowy - Chanel Le Lift Crème de Nuit

Nasza skó­ra per­ma­nent­nie nara­żo­na jest na stres i cięż­ko nam zna­leźć chwi­lę, aby kom­plek­so­wo o nią zadbać. Tym­cza­sem, pro­li­fe­ra­cja komó­rek swój szczyt osią­ga w nocy, kie­dy jej odno­wa jest 25 razy bar­dziej aktyw­na niż w…
Więcej
MakijażUroda

Wszystkie odcienie różu - Chanel na jesień - zima 2020 

Coco Cha­nel nie­mal od zawsze powta­rza­ła, że pięk­no zaczy­na się w momen­cie, gdy zde­cy­du­jesz się być sobą. Zmie­nia­ją­ce się obli­cze kobie­co­ści Gabriel­le rozu­mia­ła aż za dobrze – jako jed­na z nie­wie­lu zro­bi­ła  bowiem o wie­le…
Więcej
Moda

Hollywood i glamour - Chanel wiosna-lato 2021 Ready-to-wear

Świa­tła, kame­ra – akcja! Naj­now­sza kolek­cja domu mody Cha­nel Ready-to-Wear stwo­rzo­na przez Vir­gi­nię Viard na wio­snę-lato 2021 zosta­ła zapre­zen­to­wa­na tra­dy­cyj­nie w Grand Pala­is w Pary­żu, 06 paź­dzier­ni­ka 2020 r.  Pokaz zapo­wia­dał stwo­rzo­ny przez holen­der­ski duet…
Więcej