ModaTrendy

Najnowsza kolekcja Levi’s® na wiosnę lato 2022

W najnowszym sezonie na wiosnę lato 2022 marka Levi’s® stawia przede wszystkim na wygodę i komfort -  wszystko to w prawdziwie stylowym wydaniu. A wszystko dlatego, że już wiosną 2022 marka chce przede wszystkim przenieść domowy komfort do świata zewnętrznego.

Najnowsza kolekcja Levi’s® na wiosnę lato 2022

W kolek­cji kró­lu­ją więc wygod­ne i luź­ne kro­je oraz mięk­kie tka­ni­ny. Taka mie­szan­ka  ide­al­nie  spraw­dzi się nie tyl­ko w domu, ale i poza nim.  Levi’s® spryt­nie nawią­zu­je tak­że do dzie­dzic­twa mar­ki – kolek­cja jest nie tyl­ko bar­dziej zadzior­na, ale i nie­zwy­kle kolo­ro­wa, zain­spi­ro­wa­na lata­mi 70. widzia­ny­mi przez pry­zmat lat 90-tych. 

W linii dam­skiej odnaj­dzie­my w tym sezo­nie przede wszyst­kim uoso­bie­nie domo­we­go kom­for­tu i dyna­micz­ne­go sty­lu życia poza nim. Dla rów­no­wa­gi, dopa­so­wa­ne i odważ­ne topy zesta­wia­ne są teraz z luź­niej­szy­mi spodnia­mi, któ­rych swo­bod­ny krój przy­po­mi­na mode­le z lat 90-ch. 

Sil­ną inspi­ra­cję lata­mi 90. widać tak­że w naj­now­szej odsło­nie linii dam­skiej Levi­’s® , poprzez  wpro­wa­dze­nie nowe­go mode­lu Levi­’s® 501® 90s, któ­ry dzię­ki luź­ne­mu kro­jo­wi w bio­drach i nogaw­kach jest bar­dziej obszer­ny niż tra­dy­cyj­ne 501®, ale nadal nie­zbyt luź­ny. Pozwa­la to na wybra­nie roz­mia­ru więk­sze­go, bądź roz­mia­ru mniej­sze­go i szyb­ką zmia­nę cha­rak­te­ru. W dodat­ku, spodnie będą dostęp­ne w wie­lu odcie­niach z wyjąt­ko­wy­mi wykoń­cze­nia­mi w sty­lu vin­ta­ge. Kolek­cja Levi­’s® na wio­snę 2022 to nie tyl­ko jean­sy, ale tak­że dre­sy z linii Levi­’s® Red Tab Swe­ats, wyko­na­ne z mięk­kiej tka­ni­ny frot­te i  prze­zna­czo­ne zarów­no dla męż­czyzn, jak i kobiet. To ide­al­ne roz­wią­za­nie do pra­cy w domu i kom­for­to­wa pro­po­zy­cja na zewnątrz. Ich over­si­zo­wy krój zapew­nia sty­lo­wy luz i przy­tul­ną wygodę.

Najnowsza kolekcja Levi’s® na wiosnę lato 2022

Pro­po­zy­cje dla męż­czyzn na sezon wio­sna lato 2022 to przede wszyst­kim połą­cze­nie odzie­ży użyt­ko­wej i swo­bod­nej z wyra­fi­no­wa­nym sty­lem. Nadal widać sil­ną inspi­ra­cję modą lat 80-tych i 90-tych: nie brak więc dużych, obszer­nych topów zesta­wio­nych z jean­sa­mi 501® lub jesz­cze luź­niej­szy­mi i bar­dziej wor­ko­wa­ty­mi spodnia­mi. W męskiej odsło­nię kolek­cji znaj­dzie­my tak­że wszyst­kie kul­to­we pro­jek­ty mar­ki – od jean­sów, przez popu­lar­ne Levi­’s® XX Chi­no, aż po roz­sze­rzo­ną gamę bluz Levi­’s® Red Tab Swe­ats. W dodat­ku, oprócz kla­sycz­nych mode­li Levi­’s® 501® i 501® ’93, w tym sezo­nie ponow­nie powró­ci model 501® Taper dla męż­czyzn, cha­rak­te­ry­zu­ją­cy się nie­co bar­dziej zwę­żo­ną nogaw­ką. Dodat­ko­wo, wykoń­cze­nia jean­sów obej­mu­ją całą gamę wybar­wień w jaśniej­szych odcie­niach indy­go, któ­re nada­ją im cha­rak­te­ru retro. Oprócz jean­sów, linia Levi­’s® XX Chi­no roz­sze­rza się tak­że o mode­le Slim Taper, Stan­dard Taper, Rela­xed Taper i Clas­sic Stra­ight, któ­re wyko­na­no z  mate­ria­łu bar­wio­ne­go przed uszy­ciem, co nada­je im wyjąt­ko­wy kolor, któ­ry z cza­sem wyglą­da tyl­ko coraz lepiej. Czy może ist­nieć bar­dziej uni­wer­sal­na i sty­lo­wa opcja, zawie­szo­na gdzieś pomię­dzy jean­sem a dre­sem? A sko­ro mowa o dre­sach, wypa­da wspo­mnieć, że mak­sy­mal­ny kom­fort zapew­nia linia Levi­’s® Red Tab Swe­ats, dzię­ki swo­jej sze­ro­kiej gamie mode­li bluz, bluz z kap­tu­rem i spodni, w tym nowych spodni dre­so­wych bez ścią­ga­cza i szortów.

Naj­now­sza kolek­cja Levi’s® na wio­snę lato 2022 to nie tyl­ko nowe, sty­lo­we kro­je, kolo­ry i fak­tu­ry, ale tak­że nie­ustan­ne bada­nie i odkry­wa­nie moż­li­wo­ści zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju. Jed­nym z klu­czo­wych obsza­rów  mar­ki jest sto­so­wa­nie barw­ni­ków roślin­nych i zwią­za­nych z nimi tech­nik far­bo­wa­nia. Dla­te­go też, w tym sezo­nie, dzię­ki nowej kolek­cji Levi­’s® Fresh, Levi’s® odkry­wa nowe tere­ny odpo­wie­dzial­nej mody. 

Zain­spi­ro­wa­na kolek­cją Levi­’s® „Fresh Pro­du­ce” z lat 70-ch, Levi­’s® Fresh to kolek­cja topów, spodni i akce­so­riów bar­wio­na natu­ral­ny­mi barw­ni­ka­mi. Ta nowa­tor­ska tech­no­lo­gia pozwa­la uzy­skać żywe odcie­nie brzo­skwi­ni, lawen­dy, różu i żół­ci, a wszyst­kie tka­ni­ny w kolek­cji Fresh zosta­ły bar­wio­ne przed uszyciem.

Najnowsza kolekcja Levi’s® na wiosnę lato 2022 Najnowsza kolekcja Levi’s® na wiosnę lato 2022 Najnowsza kolekcja Levi’s® na wiosnę lato 2022 Najnowsza kolekcja Levi’s® na wiosnę lato 2022 Najnowsza kolekcja Levi’s® na wiosnę lato 2022 Najnowsza kolekcja Levi’s® na wiosnę lato 2022 Najnowsza kolekcja Levi’s® na wiosnę lato 2022 Najnowsza kolekcja Levi’s® na wiosnę lato 2022 Najnowsza kolekcja Levi’s® na wiosnę lato 2022 Najnowsza kolekcja Levi’s® na wiosnę lato 2022 Najnowsza kolekcja Levi’s® na wiosnę lato 2022 Najnowsza kolekcja Levi’s® na wiosnę lato 2022

Tekst: mate­ria­ły prasowe/ Mar­le­na Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaNewsroom

Levi's® i Studio Ghibli wspólnie stworzyli czarującą kolekcję inspirowaną filmem Księżniczka Mononoke

Kie­dy Stu­dio Ghi­bli wyemi­to­wa­ło w 1997 roku Księż­nicz­kę Mono­no­ke, ten epic­ki film fan­ta­sy zachwy­cił japoń­ską publicz­ność, bijąc rekor­dy oglą­dal­no­ści. Dziś film Hay­ao Miy­aza­kie­go jest uwa­ża­ny za arcy­dzie­ło uwiel­bia­ne na całym świe­cie, za zapie­ra­ją­cy dech w…
Więcej
ModaNewsroom

LEVI’S® PREZENTUJE KAMPANIE „THE GREATEST STORY EVER WORN”.

W tym roku przy­pa­da 150. rocz­ni­ca powsta­nia jean­sów Levi’s® 501®, któ­re śmia­ło może­my nazwać jed­ną z nie­prze­mi­ja­ją­cych ikon świa­to­we­go sty­lu. To wzór, od któ­re­go wywo­dzą się wszyst­kie inne jean­sy. W cią­gu swo­jej 150-let­niej histo­rii model…
Więcej
Moda

Luz słonecznej Kalifornii i elegancja Francuskiej Riwiery w najnowszej kolekcji Levi’s ® Made & Crafted ® na wiosnę-lato 2021

Naj­now­sza, swo­bod­na, a jed­no­cze­śnie ele­ganc­ka kolek­cja Levi’s ® Made & Cra­fted® na sezon wio­sna – lato 2021 to wyraz wszyst­kie­go, o czym teraz marzy­my: sło­necz­ne popo­łu­dnie gdzieś w Kali­for­nii, błę­kit­ne Morze Śród­ziem­ne, sło­ne powie­trze i…
Więcej