ModaMust havePolecane

Najlepsze klasyki, które warto kupić w Arket

Arket to współ­cze­sna mar­ka z gru­py kon­cer­nu H&M, w któ­rej ofer­cie znaj­dzie­cie pod­sta­wo­we  pro­duk­ty kobiet, męż­czyzn, dzie­ci oraz domu. Arket dąży przede wszyst­kim do tego, by zapew­nić jak naj­lep­szą jakość i trwa­łość pro­duk­tów, zapro­jek­to­wa­nych spe­cjal­nie…

Więcej
ModaNewsroom

H&M przedstawia nową markę ARKET

H&M, skan­dy­naw­ski gigant sie­ci odzie­żo­wej nie zamie­rza zwal­niać tem­pa i wpro­wa­dza na rynek zupeł­nie nową mar­kę – poznaj­cie Arket! Znaj­dzie­my w nim nie tyl­ko pro­duk­ty wła­sne, ale tak­że te pocho­dzą­ce od innych marek, pro­ste i…

Więcej