H&M, skandynawski gigant sieci odzieżowej nie zamierza zwalniać tempa i wprowadza na rynek zupełnie nową markę – poznajcie Arket!

Znaj­dzie­my w nim nie tyl­ko pro­duk­ty wła­sne, ale tak­że te pocho­dzą­ce od innych marek, pro­ste i ponad­cza­so­we, skie­ro­wa­ne w szcze­gól­no­ści do kobiet, męż­czyzn, dzie­ci, a tak­że wypo­sa­że­nia domu. Wszyst­kie pro­duk­ty Arket będą nie­znacz­nie wyż­sze ceno­wo od pod­sta­wo­wych pro­duk­tów ofe­ro­wa­nych dotych­czas przez sztok­holm­ską sie­ciów­kę i będą mie­ścić się w prze­dzia­łach od 39 do 115 euro. Filo­zo­fia Arket to wycho­dze­nie naprze­ciw klien­tom i zapew­nie­nie kom­for­tu pod­czas zaku­pów, stąd pomysł na połą­cze­nie ze sobą róż­nych marek pod jed­nym dachem. Prze­pis na suk­ces? Ponad­cza­so­wość, któ­rą moż­na utoż­sa­miać z ele­gan­cją oraz uni­wer­sal­no­ścią, wyra­zi­stość nie­rzad­ko wią­żą­ca się z obser­wo­wa­niem zmie­nia­ją­cych się tren­dów, nowo­cze­sno­ścią oraz świe­żo­ścią. Wyso­ka jakość, na któ­rą klien­ci coraz czę­ściej zwra­ca­ją uwa­gę i cie­pło koja­rzą­ce się z zaufa­niem i kom­for­tem- wszyst­ko to cha­rak­te­ry­zu­je Arket. To odpo­wiedź na poszu­ki­wa­nie kla­sycz­nych ubrań, zde­fi­nio­wa­nie swo­je­go sty­lu przy jed­no­cze­snej moż­li­wo­ści zain­spi­ro­wa­nia się i eks­pe­ry­men­to­wa­nia z modą.

Pierw­szy Arket powsta­nie w Lon­dy­nie na Regent Stre­et na prze­ło­mie lata i jesie­ni 2017. Dla­cze­go Lon­dyn? Obec­nie to jed­na z naj­szyb­ciej roz­wi­ja­ją­cych się, glo­bal­na i róż­no­rod­na sto­li­ca mody tęt­nią­ca życiem. Kolej­ne skle­py sta­cjo­nar­ne poja­wią się m.in. w Kopen­ha­dze, Mona­chium i Bruk­se­li, a sprze­daż onli­ne zosta­nie uru­cho­mio­na w 18 kra­jach Unii Euro­pej­skiej. Ale moda to nie wszyst­ko, co będzie miał nam do zaofe­ro­wa­nia Arket. W wybra­nych skle­pach powsta­ną kawiar­nie ofe­ru­ją­ce dania kuch­ni nor­dyc­kiej co spra­wi, że tar­gi te sta­ną się czymś na wzór spo­łecz­no­ści i miej­sca w któ­rym nie tyl­ko będzie moż­na zro­bić zaku­py, ale dobrze zjeść i przy­jem­nie spę­dzać czas. Arket to jed­nak tyl­ko zale­d­wie jed­na z pla­no­wa­nych eks­pan­sji któ­re pla­nu­je w tym roku kon­cern H&M. Gru­pa pra­gnie w ten spo­sób powięk­szyć gro­no klien­tów i otwo­rzyć skle­py w miej­scach takich jak cho­ciaż­by Kazach­stan, Wiet­nam czy Gru­zja. Nie­koń­czą­ce się pasma suk­ce­sów dotych­cza­so­wych marek pod skrzy­dła­mi gigan­ta, takich jak COS, & Other Sto­ries, Che­ap Mon­day czy fla­go­we H&M, tyl­ko pod­nio­sły poprzecz­kę i zaostrzy­ły ape­tyt na wię­cej.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaNewsroom

Sukienki, których każda z nas potrzebuje tego lata

Czy tak jak my, nie potra­fi­cie wyobra­zić sobie let­nich dni bez zwiew­nej, lek­kiej sukienki?Najgorętszy sezon dopie­ro przed nami. A kie­dy ter­mo­metr się­ga trzy­dzie­stu stop­ni, nie ma nic lep­sze­go niż sukien­ka. Dosko­na­le zda­je­my sobie spra­wę, że…
Więcej
ModaNewsroom

H&M w walce z COVID-19

Nale­ży zda­wać sobie spra­wę, że koro­na­wi­rus ma ogrom­ny wpływ na każ­de­go z nas i to bez wzglę­du na to, czy zetknę­li­śmy się z nim bez­po­śred­nio, czy też nie. To dla­te­go gru­pa H&M, podob­nie jak wie­le…
Więcej
ModaMust havePolecane

10 sukienek na święta z H&M

Gru­dzień to mie­siąc, któ­ry szyb­ko zapeł­nia się świą­tecz­ny­mi impre­za­mi – od kiep­skich i nud­nych spo­tkań w pra­cy, po sza­lo­ne spo­tka­nia ze zna­jo­my­mi do bia­łe­go rana, a wkrót­ce i rodzin­ną kola­cją i impre­zą syl­we­stro­wą. Wów­czas roz­po­czy­na…
Więcej