H&M, skandynawski gigant sieci odzieżowej nie zamierza zwalniać tempa i wprowadza na rynek zupełnie nową markę – poznajcie Arket!

Znaj­dzie­my w nim nie tyl­ko pro­duk­ty wła­sne, ale tak­że te pocho­dzą­ce od innych marek, pro­ste i ponad­cza­so­we, skie­ro­wa­ne w szcze­gól­no­ści do kobiet, męż­czyzn, dzie­ci, a tak­że wypo­sa­że­nia domu. Wszyst­kie pro­duk­ty Arket będą nie­znacz­nie wyż­sze ceno­wo od pod­sta­wo­wych pro­duk­tów ofe­ro­wa­nych dotych­czas przez sztok­holm­ską sie­ciów­kę i będą mie­ścić się w prze­dzia­łach od 39 do 115 euro. Filo­zo­fia Arket to wycho­dze­nie naprze­ciw klien­tom i zapew­nie­nie kom­for­tu pod­czas zaku­pów, stąd pomysł na połą­cze­nie ze sobą róż­nych marek pod jed­nym dachem. Prze­pis na suk­ces? Ponad­cza­so­wość, któ­rą moż­na utoż­sa­miać z ele­gan­cją oraz uni­wer­sal­no­ścią, wyra­zi­stość nie­rzad­ko wią­żą­ca się z obser­wo­wa­niem zmie­nia­ją­cych się tren­dów, nowo­cze­sno­ścią oraz świe­żo­ścią. Wyso­ka jakość, na któ­rą klien­ci coraz czę­ściej zwra­ca­ją uwa­gę i cie­pło koja­rzą­ce się z zaufa­niem i kom­for­tem- wszyst­ko to cha­rak­te­ry­zu­je Arket. To odpo­wiedź na poszu­ki­wa­nie kla­sycz­nych ubrań, zde­fi­nio­wa­nie swo­je­go sty­lu przy jed­no­cze­snej moż­li­wo­ści zain­spi­ro­wa­nia się i eks­pe­ry­men­to­wa­nia z modą.

Pierw­szy Arket powsta­nie w Lon­dy­nie na Regent Stre­et na prze­ło­mie lata i jesie­ni 2017. Dla­cze­go Lon­dyn? Obec­nie to jed­na z naj­szyb­ciej roz­wi­ja­ją­cych się, glo­bal­na i róż­no­rod­na sto­li­ca mody tęt­nią­ca życiem. Kolej­ne skle­py sta­cjo­nar­ne poja­wią się m.in. w Kopen­ha­dze, Mona­chium i Bruk­se­li, a sprze­daż onli­ne zosta­nie uru­cho­mio­na w 18 kra­jach Unii Euro­pej­skiej. Ale moda to nie wszyst­ko, co będzie miał nam do zaofe­ro­wa­nia Arket. W wybra­nych skle­pach powsta­ną kawiar­nie ofe­ru­ją­ce dania kuch­ni nor­dyc­kiej co spra­wi, że tar­gi te sta­ną się czymś na wzór spo­łecz­no­ści i miej­sca w któ­rym nie tyl­ko będzie moż­na zro­bić zaku­py, ale dobrze zjeść i przy­jem­nie spę­dzać czas. Arket to jed­nak tyl­ko zale­d­wie jed­na z pla­no­wa­nych eks­pan­sji któ­re pla­nu­je w tym roku kon­cern H&M. Gru­pa pra­gnie w ten spo­sób powięk­szyć gro­no klien­tów i otwo­rzyć skle­py w miej­scach takich jak cho­ciaż­by Kazach­stan, Wiet­nam czy Gru­zja. Nie­koń­czą­ce się pasma suk­ce­sów dotych­cza­so­wych marek pod skrzy­dła­mi gigan­ta, takich jak COS, & Other Sto­ries, Che­ap Mon­day czy fla­go­we H&M, tyl­ko pod­nio­sły poprzecz­kę i zaostrzy­ły ape­tyt na wię­cej.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

H&M Innovation Stories: Colour Story, czyli zrównoważone farbowanie tkanin

Kon­cept Inno­va­tion Sto­ries wpro­wa­dzo­ny przez mar­kę H&M w bie­żą­cym roku przede wszyst­kim kon­cen­tru­je się na roz­wo­ju i dąże­niu do prze­nie­sie­nia inno­wa­cyj­no­ści na wyż­szy poziom. W ramach kon­cep­tu powsta­nia sze­reg kolek­cji, z któ­rych każ­da z nich…
Więcej
Moda

Spacer po ukwieconej łące - najnowsza kolekcja H&M

Naj­wyż­sza pora budzić się do życia razem z natu­rą. Wio­sna, ach, to Ty! Wraz z powra­ca­ją­cą na nowo do życia natu­rą, cele­bru­jąc pięk­no ukwie­co­nych łąk, mar­ka H&M posta­no­wi­ła stwo­rzyć dziew­czę­cą, lek­ką kolek­cję peł­ną flo­ry­stycz­nych nadru­ków…
Więcej
Moda

Bajkowy i ultra - kobiecy romantyzm - H&M x Simone Rocha

Już od począt­ku 2021 roku H&M nie prze­sta­je zaska­ki­wać i wła­śnie ogła­sza kola­bo­ra­cję z kolej­nym pro­jek­tan­tem, kon­ty­nu­ując wie­lo­let­nia tra­dy­cję współ­pra­cy z wiel­ki­mi doma­mi mody. Tym razem zna­na na świe­cie szwedz­ka sie­ciów­ka połą­czy siły z  z…
Więcej