DesignStyl życia

MUST HAVE DLA TWOJEGO DOMU

Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak
Zdję­cia: hm.com, zarahome.com amazingdecor.pl. smukke.pl

0166385be8d15e852f2356ccf2fcfc71

Meta­lo­we koszy­ki

Moż­na je zasto­so­wać prak­tycz­nie w każ­dym pomiesz­cze­niu – od salo­nu po łazien­kę. W zależ­no­ści od tego, jaki koszyk wybie­rze­my, ich nie­ty­po­we kształ­ty przy­cią­ga­ją wzrok i nada­ją prze­strze­ni urok. Dosko­na­le spraw­dza­ją się tak­że w porząd­ko­wa­niu prze­strze­ni. W łazien­ce moż­na do nich wło­żyć małe ręcz­ni­ki lub kosme­ty­ki. Mogą słu­żyć do prze­cho­wy­wa­nia ksią­żek, gazet, desek do kro­je­nia, zaba­wek. Mniej­sze i zgrab­niej­sze dosko­na­le pomiesz­czą w sobie owo­ce lub warzy­wa. Moż­li­wo­ści jest wie­le. Do wybo­ru mamy wie­le kształ­tów – od pro­stych, okrą­głych po mole­ku­lar­ne – oraz kolo­rów. Nie powin­ni­ście zatem mieć pro­ble­mu z dopa­so­wa­niem koszy­ka do wnę­trza miesz­ka­nia. Mimo, że są pro­ste i suro­we, to jed­nak nie­za­stą­pio­ne.

Tor­by papie­ro­we

Tor­by papie­ro­we coraz czę­ściej słu­żą jako ele­ment deko­ra­cji. Jed­ną z naj­po­pu­lar­niej­szych jest Le sac en papier. Sza­ra wewnątrz,  bia­ła na zewnątrz. Dodat­ko­wo ozdo­bio­na czar­ny­mi lite­ra­mi w języ­ku angiel­skim i fran­cu­skim. Zde­cy­do­wa­ny must have dla każ­de­go, kto uwiel­bia pro­ste dodat­ki stwo­rzo­ne w nie­ba­nal­ny spo­sób. Wyko­na­na z papie­ru orga­nicz­ne­go, nie­znisz­czal­na i wytrzy­ma­ła, świet­nie spraw­dza się do prze­cho­wy­wa­nia lek­kich rze­czy. Może słu­żyć jako osłon­ka na kosz, donicz­kę lub po pro­stu jako ele­ment deko­ra­cji. Pro­sto­ta, styl eco oraz połą­cze­nie czer­ni i bie­li – na tym pole­ga jej feno­men. Bia­ła tor­ba w gwiazd­ki lub kół­ka świet­nie pomie­ści w sobie zabaw­ki dla dzie­ci, nato­miast sza­ry pojem­nik papie­ro­wy może posłu­żyć do prze­cho­wy­wa­nia gazet. Pole­ca­my!

kolaz

 1. H&M, 2. House Doctor 3. House Doctor 4. Le sac an papier 5. Le sac en kraft brun
 6. Madam Stoltz 7. Zara Home 8. Black­sis 9. Madam Stoltz

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Najbardziej komfortowe szlafroki

Czy nie ma nic przy­jem­niej­sze­go w jesien­ne wie­czo­ry niż relaks z masecz­ką na twa­rzy, odpa­lo­ny­mi świe­ca­mi i ulu­bio­nym seria­lem? Zda­je się, że do tego ide­al­ne­go zesta­wu bra­ku­je jedy­nie luk­su­so­we­go, kom­for­to­we­go szla­fro­ka. Nie­za­leż­nie od tego, czy…
Więcej
Moda

Siła, kobiecość i wrażliwość - The Vampire’s Wife x H&M

Wytwor­na i kobie­ca – taka jest naj­now­sza kolek­cja H&M stwo­rzo­na we współ­pra­cy z kul­to­wą mar­ką o ame­ry­kań­skim sty­lu i z mrocz­ną, euro­pej­ską duszą – The Vampire’s Wife – dziec­kiem bry­tyj­skiej pro­jek­tant­ki, model­ki i muzy –…
Więcej
Moda

Najpiękniejsze swetry na jesień

Nie­uchron­nie poże­gna­li­śmy się z let­nim sezo­nem peł­nym zwiew­nych sukie­nek i topów, a w powie­trzu czuć pierw­sze powie­wy jesien­ne­go chło­du. Pierw­sze chłod­ne dni to naj­lep­szy znak, że zbli­ża­my się do jesien­no – zimo­we­go sezo­nu na gru­be,…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *