DesignStyl życia

MUST HAVE DLA TWOJEGO DOMU

Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak
Zdję­cia: hm.com, zarahome.com amazingdecor.pl. smukke.pl

0166385be8d15e852f2356ccf2fcfc71

Meta­lo­we koszy­ki

Moż­na je zasto­so­wać prak­tycz­nie w każ­dym pomiesz­cze­niu – od salo­nu po łazien­kę. W zależ­no­ści od tego, jaki koszyk wybie­rze­my, ich nie­ty­po­we kształ­ty przy­cią­ga­ją wzrok i nada­ją prze­strze­ni urok. Dosko­na­le spraw­dza­ją się tak­że w porząd­ko­wa­niu prze­strze­ni. W łazien­ce moż­na do nich wło­żyć małe ręcz­ni­ki lub kosme­ty­ki. Mogą słu­żyć do prze­cho­wy­wa­nia ksią­żek, gazet, desek do kro­je­nia, zaba­wek. Mniej­sze i zgrab­niej­sze dosko­na­le pomiesz­czą w sobie owo­ce lub warzy­wa. Moż­li­wo­ści jest wie­le. Do wybo­ru mamy wie­le kształ­tów – od pro­stych, okrą­głych po mole­ku­lar­ne – oraz kolo­rów. Nie powin­ni­ście zatem mieć pro­ble­mu z dopa­so­wa­niem koszy­ka do wnę­trza miesz­ka­nia. Mimo, że są pro­ste i suro­we, to jed­nak nie­za­stą­pio­ne.

Tor­by papie­ro­we

Tor­by papie­ro­we coraz czę­ściej słu­żą jako ele­ment deko­ra­cji. Jed­ną z naj­po­pu­lar­niej­szych jest Le sac en papier. Sza­ra wewnątrz,  bia­ła na zewnątrz. Dodat­ko­wo ozdo­bio­na czar­ny­mi lite­ra­mi w języ­ku angiel­skim i fran­cu­skim. Zde­cy­do­wa­ny must have dla każ­de­go, kto uwiel­bia pro­ste dodat­ki stwo­rzo­ne w nie­ba­nal­ny spo­sób. Wyko­na­na z papie­ru orga­nicz­ne­go, nie­znisz­czal­na i wytrzy­ma­ła, świet­nie spraw­dza się do prze­cho­wy­wa­nia lek­kich rze­czy. Może słu­żyć jako osłon­ka na kosz, donicz­kę lub po pro­stu jako ele­ment deko­ra­cji. Pro­sto­ta, styl eco oraz połą­cze­nie czer­ni i bie­li – na tym pole­ga jej feno­men. Bia­ła tor­ba w gwiazd­ki lub kół­ka świet­nie pomie­ści w sobie zabaw­ki dla dzie­ci, nato­miast sza­ry pojem­nik papie­ro­wy może posłu­żyć do prze­cho­wy­wa­nia gazet. Pole­ca­my!

kolaz

 1. H&M, 2. House Doctor 3. House Doctor 4. Le sac an papier 5. Le sac en kraft brun
 6. Madam Stoltz 7. Zara Home 8. Black­sis 9. Madam Stoltz

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

H&M Innovation Stories: Colour Story, czyli zrównoważone farbowanie tkanin

Kon­cept Inno­va­tion Sto­ries wpro­wa­dzo­ny przez mar­kę H&M w bie­żą­cym roku przede wszyst­kim kon­cen­tru­je się na roz­wo­ju i dąże­niu do prze­nie­sie­nia inno­wa­cyj­no­ści na wyż­szy poziom. W ramach kon­cep­tu powsta­nia sze­reg kolek­cji, z któ­rych każ­da z nich…
Więcej
Moda

Spacer po ukwieconej łące - najnowsza kolekcja H&M

Naj­wyż­sza pora budzić się do życia razem z natu­rą. Wio­sna, ach, to Ty! Wraz z powra­ca­ją­cą na nowo do życia natu­rą, cele­bru­jąc pięk­no ukwie­co­nych łąk, mar­ka H&M posta­no­wi­ła stwo­rzyć dziew­czę­cą, lek­ką kolek­cję peł­ną flo­ry­stycz­nych nadru­ków…
Więcej
Moda

Bajkowy i ultra - kobiecy romantyzm - H&M x Simone Rocha

Już od począt­ku 2021 roku H&M nie prze­sta­je zaska­ki­wać i wła­śnie ogła­sza kola­bo­ra­cję z kolej­nym pro­jek­tan­tem, kon­ty­nu­ując wie­lo­let­nia tra­dy­cję współ­pra­cy z wiel­ki­mi doma­mi mody. Tym razem zna­na na świe­cie szwedz­ka sie­ciów­ka połą­czy siły z  z…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *