Prezenty dla najbardziej wymagających

Każ­dy z nas marzy o tym jedy­nym, nie­po­wta­rzal­nym i wyjąt­ko­wym pre­zen­cie pod cho­in­ką. Świę­ta to bowiem szcze­gól­ny czas, kie­dy może­my obda­ro­wać naszych naj­bliż­szych tym, co…

Zara Home prezentuje kolekcję Loungewear z Amandą Wellsh w roli głównej

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we Zimo­wy wie­czór we fran­cu­skim apar­ta­men­cie i Aman­da. Foto­graf Emma Tem­pest dosko­na­le wie, jak uchwy­cić magię tej sce­no­gra­fii w look­bo­oku, któ­ry ide­al­nie pre­zen­tu­je…

BOŻE NARODZENIE 2015. Zara Home prezentuje różne motywy świąteczne do trzech typów wnętrz

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we NORDIC CHRISTMAS Esen­cja Boże­go Naro­dze­nia. Styl zapro­jek­to­wa­ny, aby pod­kre­ślić magię świąt i wpro­wa­dzić w rodzin­ny nastrój. Domi­nu­ją­cy­mi kolo­ra­mi są zie­leń i czer­wień.…

MUST HAVE DLA TWOJEGO DOMU

Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak Zdję­cia: hm.com, zarahome.com amazingdecor.pl. smukke.pl Meta­lo­we koszy­ki Moż­na je zasto­so­wać prak­tycz­nie w każ­dym pomiesz­cze­niu – od salo­nu po łazien­kę. W zależ­no­ści od tego,…