MiejscaStyl życia

Mon Petit café

Tekst/Zdję­cia: Vers-24 Mon Petit Café to mała i przy­tul­na kawiarnia/galeria (moż­na kupić tu obra­zy lokal­nych arty­stów), znaj­du­ją­ca się w zacisz­nej uli­cy sta­re­go mia­sta Stut­t­gar­tu. To ide­al­ne miej­sce na śnia­da­nie lub popo­łu­dnio­wą kawę czy her­ba­tę. Czerwone…

Więcej