IMG_9049a

Gdy­by ktoś zapy­tał mnie, gdzie chcia­ła­bym miesz­kać, bez waha­nia wybra­ła­bym Ber­lin. Uwiel­biam wra­cać do tego mia­sta, by poczuć jego spe­cy­ficz­ny kli­mat, spo­tkać tutej­szych ludzi, wybrać się do jed­nej z pięk­nych kawiar­ni, jakie moż­na zna­leźć tutaj na każ­dym kro­ku. Tym razem chcia­ła­bym Wam poka­zać wnę­trze Roy­als & Rice, kawiar­ni w dziel­ni­cy Mit­te. Oprócz kawy i pysz­ne­go jedze­nia, war­to wybrać się tam na jeden z roc­ko­wych kon­cer­tów, któ­re odby­wa­ją się wie­czo­ra­mi.

Royals &Rice Bar/Berlin, Iittala cup Royals &Rice Bar/Berlin, industrial interior design IMG_9058a IMG_9060a Royals &Rice Bar/Berlin, industrial interior design Royals &Rice Bar/Berlin, industrial interior design Royals &Rice Bar/Berlin, industrial interior design IMG_9071a IMG_9077a IMG_9089a IMG_9093a Iittala cup IMG_9113a IMG_9131a Iittala cup

Zdjęcia/tekst: Vers-24

For Vers-24, War­saw

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Podróże

VERS-24 FAVORITES: MIESZKANIA Z AIRBNB W BARCELONIE

Bar­ce­lo­na to dru­gie co do wiel­ko­ści mia­sto w Hisz­pa­nii. Sto­li­ca Kata­lo­nii sta­no­wi ulu­bio­ne miej­sce tury­stów z całe­go świa­ta. Może dla­te­go, że łączy w sobie prze­pięk­ną archi­tek­tu­rę z nad­mor­ską loka­li­za­cją. Pierw­szym sko­ja­rze­niem, któ­re zapew­ne przyj­dzie Wam…
Więcej
PodróżeStyl życia

5 ulubionych kawiarni w Berlinie by diaryofdays

Po inspi­ru­ją­cym wyjez­dzie do Ber­li­na oraz po dzie­siąt­kach zapy­tań na Insta­gra­mie, posta­no­wi­łam podzie­lić się z Wami moimi  ulu­bio­ny­mi miej­sca­mi w Ber­li­nie. W nie­któ­rych z nich byłam po raz pierw­szy (Ora!),  do nie­któ­rych zawsze z wiel­ką…
Więcej
MiejscaPodróże

VERS-24 FAVORITES: MIESZKANIA Z AIRBNB W WARSZAWIE

War­sza­wa to nie tyl­ko sto­li­ca Pol­ski i jej naj­więk­sze mia­sto, to przede wszyst­kim wspa­nia­łe budow­le i uro­cze zakąt­ki, gdzie histo­rycz­ne zabyt­ki sąsia­du­ją z nowo­cze­sną archi­tek­tu­rą. Pięk­ne zabyt­ki, z któ­ry­mi może­my się tutaj spo­tkać zosta­ły zauwa­żo­ne…
Więcej