Podróże z Indią: Royals &Rice Bar/Berlin

IMG_9049a

Gdy­by ktoś zapy­tał mnie, gdzie chcia­ła­bym miesz­kać, bez waha­nia wybra­ła­bym Ber­lin. Uwiel­biam wra­cać do tego mia­sta, by poczuć jego spe­cy­ficz­ny kli­mat, spo­tkać tutej­szych ludzi, wybrać się do jed­nej z pięk­nych kawiar­ni, jakie moż­na zna­leźć tutaj na każ­dym kro­ku. Tym razem chcia­ła­bym Wam poka­zać wnę­trze Roy­als & Rice, kawiar­ni w dziel­ni­cy Mit­te. Oprócz kawy i pysz­ne­go jedze­nia, war­to wybrać się tam na jeden z roc­ko­wych kon­cer­tów, któ­re odby­wa­ją się wie­czo­ra­mi.

Royals &Rice Bar/Berlin, Iittala cup Royals &Rice Bar/Berlin, industrial interior design IMG_9058a IMG_9060a Royals &Rice Bar/Berlin, industrial interior design Royals &Rice Bar/Berlin, industrial interior design Royals &Rice Bar/Berlin, industrial interior design IMG_9071a IMG_9077a IMG_9089a IMG_9093a Iittala cup IMG_9113a IMG_9131a Iittala cup

Zdjęcia/tekst: Vers-24

For Vers-24, War­saw
Komentarze

komen­ta­rzy