ModaZOOM ON

Miroslava Duma

Fili­gra­no­wa syl­wet­ka, bystre, sar­nie oczy, nie­sa­mo­wi­ty gust i wyczu­cie sma­ku oraz rosyj­ska krew – tak w kil­ku sło­wach moż­na opi­sać Miro­sla­vę Dumę, a tak­że … pro­sty prze­pis na wiel­ki suk­ces w świe­cie mody.

Więcej