NOWA FALA” XXI WIEKU – T‑SHIRT Z NADRUKIEM

Ponow­nie nad­cho­dzi era mani­fe­sto­wa­nia swo­ich poglą­dów poprzez strój. Tym razem, do gło­su docho­dzą koszul­ki z nadru­ka­mi. Pierw­sze tego typu topy moż­na zaob­ser­wo­wać w latach 60. XX wie­ku. Pre­kur­so­ra­mi tren­du są Tom­my Roberts i Tre­vor Myles, pro­wa­dzą­cy sklep Mr. Fre­edom, (ang. „ Pan Wol­ność”) w Lon­dy­nie. Nazwa buti­ku nie jest przy­pad­ko­wa. Nadru­ki sta­ją się spo­so­bem na korzy­sta­nie z pierw­szej gene­ra­cji praw czło­wie­ka: swo­bo­dy wypo­wie­dzi i wyra­ża­nia swo­ich poglą­dów. Słyn­na model­ka, chłop­czy­ca Twig­gy nosi koszul­ki z posta­cia­mi z kre­skó­wek m.in. Kaczo­rem Donal­dem. Z kolei Vivien­ne Westwo­od zapo­cząt­ko­wu­je styl pun­ko­wy w modzie, lan­su­jąc krzy­kli­we hasła „SEX”. Tym spo­so­bem, pro­dukt mar­gi­nal­ny i uni­kal­ny, sta­je się maso­wym, roz­chwy­ty­wa­nym oraz powszech­nym. Na punk­cie T‑shirtów z odważ­ny­mi hasła­mi sza­le­je cały świat.

Dziś pro­jek­tan­ci sta­wia­ją na eko­lo­gicz­ne slo­ga­ny, moty­wu­ją­ce hasła, wiel­kie logo i bystre ripo­sty. Lan­su­ją idee opo­zy­cyj­ne wobec mini­ma­li­zmu. Już nie for­ma się liczy, a treść; krót­ka, chwy­tli­wa i dają­ca do myśle­nia. Nadru­ki na koszul­kach są jak znak STOP! Nikt nie przej­dzie obok nich obo­jęt­nie. Ponow­nie, moda sta­no­wi narzę­dzie komu­ni­ka­cji, pomoc­ne w pre­zen­to­wa­niu indy­wi­du­al­ne­go sto­sun­ku do świa­ta, pozy­tyw­nych war­to­ści i sty­lu życia.

Co naj­bar­dziej fascy­nu­je i dzi­wi? T‑shirty z nadru­ka­mi to wyraz kon­sump­cjo­ni­zmu (scho­dzą z półek na maso­wą ska­lę), a jed­no­cze­śnie sprze­ci­wu wobec luk­su­su (to już nie pięk­ne, jedwab­ne bluz­ki z ceki­na­mi). Poza tym, baweł­nia­ne koszul­ki sta­no­wią pod­sta­wo­wy ele­ment KAŻDEJ gar­de­ro­by, a jed­nak czo­ło­wi pro­jek­tan­ci sprze­da­ją je za gigan­tycz­ne pie­nią­dze. Koszul­ki te daw­niej koja­rzo­ne z „podwór­ko­wym” kiczem są obec­nie noszo­ne przez iko­ny sty­lu: Miran­dę Kerr, Kate Moss oraz Rihan­nę. Z jed­nej stro­ny roz­wią­za­nie pro­ste, z dru­giej prze­sad­nie wymow­ne. Popu­lar­ne i powszech­ne, roz­pro­wa­dza­ne na maso­wą ska­lę i zara­zem nie­po­wta­rzal­ne, bo wyra­ża­ją oso­bi­sty świa­to­po­gląd. Każ­dy T‑shirt moż­na prze­cież sper­so­na­li­zo­wać i zaty­tu­ło­wać inte­li­gent­nie bądź sko­rzy­stać z tzw. gotow­ców. To wła­śnie ten żar­to­bli­wy, cię­ty „język” zdo­by­wa popu­lar­ność i ser­ca poko­leń.

REDAKCJA VERS-24 pre­zen­tu­je naj­bar­dziej hot wybo­ry w sezo­nie let­nim 2016. Ośmiel się zało­żyć choć­by jeden z nich!

VETEMENTS 245,00 EUR

  1. NIEZASTĄPIENI KURIERZY Z DHL

Kto by pomy­ślał, że fir­ma kurier­ska zain­spi­ru­je pro­jek­tan­tów Vete­ments do wyda­nia linii koszu­lek z tak pro­za­icz­nym logiem? DHL sym­bo­li­zu­je jed­nak coś wię­cej: glo­ba­lizm i współ­za­leż­ność. Jak moż­na sobie w ogó­le wyobra­zić współ­cze­sny świat bez udo­god­nień w posta­ci mię­dzy­na­ro­do­we­go prze­woź­ni­ka? Na stro­nie DHL, taką koszul­kę kupisz za ok. 15 dola­rów. Pro­jek­tan­ci wyce­nia­ją ją na 245 EUR. Te dru­gie, scho­dzą z półek jak świe­że bułecz­ki. Redak­cja Vers-24 lubi ten pro­jekt za kolor! Kanar­ko­wy i wszyst­kie odcie­ni żół­ci są sza­le­nie mod­ne w tym sezo­nie.

adidas Originals 30,98 EUR

adi­das Ori­gi­nals 30,98 EUR

NIKE 28,17 EUR

NIKE 28,17 EUR

NIKE 28,17 EUR

NIKE 28,17 EUR

  1. NA PODIUM Z NIKE i ADIDAS

Pamię­ta­cie cza­sy, kie­dy to wszy­scy sza­le­ją na punk­cie marek, sym­bo­li­zu­ją­cych wyso­ki sta­tus i zaso­by port­fe­la? Spo­łe­czeń­stwo pra­gnie być fit i upra­wiać sport w stro­jach lan­so­wa­nych przez pił­ka­rzy, koszy­ka­rzy i tan­ce­rzy. Następ­nie pokaź­ne logo jest koja­rzo­ne z kiczem i naj­le­piej je zasło­nić, aby nikt nie ode­brał Cie­bie jako chwa­li­pię­tę. Dzi­siaj nie ma cze­go się wsty­dzić. Koszul­ki z logo Nike czy Adi­das prze­ży­wa­ją swój rene­sans. Sym­bol Nike pro­jek­tu­je stu­dent­ka pro­jek­to­wa­nia gra­ficz­ne­go, Caro­lyn David­son, nawią­zu­jąc do skrzy­dła Bogi­ni Zwy­cię­stwa Nike. Nadruk Adi­das to trzy paski mają­ce wzmoc­nić buta. Logo góry sym­bo­li­zu­je trud­no­ści, któ­re czło­wiek ma poko­nać dzię­ki wła­snej deter­mi­na­cji.

To co się zmie­ni­ło? Krój odzie­ży spor­to­wej. Oka­zu­je się, że moda fit też może być kobie­ca i figlar­na. Kró­ciut­kie koszul­ki, zasła­nia­ją­ce brzuch, ale już nie bio­dra sta­no­wią ide­al­ne roz­wią­za­nie dla fanek dziew­czę­ce­go sty­lu. Postaw na sza­rą i bia­łą, ide­al­ną do getrów, jean­sów i mini. Dłuż­sze koszul­ki z nadru­kiem a’la tuni­ka zestaw z dopa­so­wa­ny­mi spodnia­mi.

Cheap Monday 28,17 EUR

Che­ap Mon­day 28,17 EUR

  1. ZACZNIJ TYDZIEŃ Z ‘CHEAP MONDAY’

Nie­zo­bo­wią­zu­ją­ce koszul­ki z zabaw­ny­mi hasła­mi to gorą­cy trend 2016, bo jaki może być ponie­dzia­łek (ang. ‘mon­day’)? Tani (ang. ‘che­ap’), opty­mi­stycz­ny czy zakrę­co­ny? Waż­ne, aby sta­no­wił dobry start na kolej­ny tydzień. Lek­kie jak chmur­ka hasła (sym­bo­li­ka na koszul­ce mar­ki) wpra­wią Cie­bie w dobry nastrój. Che­ap Moday to mar­ka wywo­dzą­ca się ze Sztok­hol­mu, a jak wia­do­mo Szwe­dzi w modzie cenią kom­fort. Koszul­ka świet­nie spraw­dzi się w zesta­wie ze spodnia­mi skin­ny lub małą, czar­ną.

Fila 35,21 EUR

Fila 35,21 EUR

  1. NOŚ SIĘ SPORTOWO Z FILA

Mar­ka Fila powsta­je w 1911 roku we Wło­szech. Jej sym­bo­li­ka jest uwiecz­nia­na na odzie­ży spor­to­wej. Dobór kolo­rów, choć kla­sycz­ny, to nie dzie­ło przy­pad­ku. Czer­wień sym­bo­li­zu­je wigor, żywot­ność i pasję, a gra­nat zaufa­nie oraz wia­ry­god­ność. Fila to jeden z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych zna­ków gra­ficz­nych. Nie musisz być wyczy­no­wym spor­tow­cem by móc go nosić na koszul­kach. Wystar­czy, że zechcesz być mod­na, a sport upra­wiasz dla przy­jem­no­ści. Zestaw koszul­kę z krót­ki­mi szor­ta­mi lub mini. Twój chło­pak pad­nie z wra­że­nia!

4644076250_2_2_1

ZARA 69,90 PLN

  1. PIJESZ PEPSI?

W tym sezo­nie, redak­cja Vers-24 jest spra­gnio­na Pep­si, zwłasz­cza na koszul­kach. Ta mar­ka w odróż­nie­niu od Coca Coli, mody­fi­ku­je swo­je logo zgod­nie z duchem cza­sów. Współ­cze­sny rysu­nek nawią­zu­je do pola magne­tycz­ne­go zie­mi, kształ­tu pla­ne­ty, ducha poko­le­nia oraz ery emo­ti­ko­nów (słyn­ne buź­ki). Jeśli wpi­su­jesz się w filo­zo­fię glo­ba­li­zmu, zapre­zen­tuj swo­ją posta­wę świa­tu za pomo­cą mod­nych T‑shirtów.

Cie­ka­wą inspi­ra­cją mogą sta­no­wić ubra­nia wycią­gnię­te z męskiej sza­fy. Praw­do­po­dob­nie Twój chło­pak posia­da kolek­cję ory­gi­nal­nych koszu­lek ze zna­nym logiem bądź mot­tem życio­wym. Taki T‑shirt to tak­że nie­tu­zin­ko­wy pomysł na pre­zent. W koń­cu to co na nim wydru­ku­jesz, zale­ży od Two­jej fan­ta­zji. Pod­su­mo­wa­nie dotych­cza­so­we­go związ­ku, wyzna­nie miło­sne bądź suge­stia do zmia­ny nawy­ków mogą być prze­cież zako­mu­ni­ko­wa­ne „pół żar­tem, pół serio” ;).

Tekst: Ilo­na Jawor­ska
Zdję­cia: instagram.com/miraduma, asos.com, zara.com

For Vers-24, War­saw
Komentarze

komen­ta­rzy