ExclusiveModaStreet style

London Fashion Week - ekskluzywnie na VERS-24

Kró­lo­wa­ła żywa czer­wień z ostrym różem, czy­li naj­go­ręt­sze połą­cze­nie sezo­nu; kwia­to­we prin­ty zdo­bią­ce roc­ko­we, skó­rza­ne ramo­ne­ski oraz spodnie, czy uwiel­bia­ne od kil­ku sezo­nów kurt­ki bom­ber oraz kla­sycz­ne, beżo­we tren­cze. Spe­cjal­nie dla Was, redak­cja Vers-24 przy­go­to­wa­ła eks­klu­zyw­ne zdję­cia stre­et sty­lu z pierw­sze­go dnia tygo­dnia mody, pro­sto z lon­dyń­skich ulic!

Więcej
ModaZOOM ON

Miroslava Duma

Fili­gra­no­wa syl­wet­ka, bystre, sar­nie oczy, nie­sa­mo­wi­ty gust i wyczu­cie sma­ku oraz rosyj­ska krew – tak w kil­ku sło­wach moż­na opi­sać Miro­sla­vę Dumę, a tak­że … pro­sty prze­pis na wiel­ki suk­ces w świe­cie mody.

Więcej