ExclusiveModaStreet style

London Fashion Week – ekskluzywnie na VERS-24

Bur­ber­ry, VERSUS, MM6 Maison Mar­gie­la, Rouland Mouret, któ­ry pod­czas tygo­dnia mody będzie świę­to­wać 20-lecie mar­ki oraz naj­więk­sze domy mody wyzna­cza­ją­ce świa­to­we tren­dy, czy­li Chri­sto­pher Kane, J.W. Ander­son, House of Hol­land, Mul­l­be­ry, ERDEM. Wszyst­ko to pod­czas trwa­ją­ce­go od 17 do 21 lute­go lon­dyń­skie­go tygo­dnia mody.

London Fashion Week 2017 London Fashion Week 2017 London Fashion Week 2017 London Fashion Week 2017 London Fashion Week 2017 London Fashion Week 2017 London Fashion Week 2017 London Fashion Week 2017 London Fashion Week 2017 London Fashion Week 2017 London Fashion Week 2017 London Fashion Week 2017 London Fashion Week 2017 London Fashion Week 2017

Zdję­cia: Nata­lia Kontraktewicz

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.
  Related posts
  ModaStreet style

  London Fashion Week 2017 - Day 4

  Już mamy dla was zdję­cia z czwar­te­go dnia Lon­dyń­skie­go Tygo­dnia Mody. Uli­ce zdo­mi­no­wa­ły kolo­ry, barw­ne futra, over­si­zo­we płasz­cze i…spódnice o dłu­go­ści midi. Koniecz­nie zwróć­cie uwa­gę na nowo­cze­sną wer­sję męskie­go gar­ni­tu­ru! My jeste­śmy zakochane!
  Więcej
  ModaStreet style

  London Fashion Week 2017 - Day 3 - Olivia Palermo, Christine Centenera, Camille Charriere oraz inne

  3 dzień Lon­dyń­skie­go tygo­dnia mody zdo­mi­no­wa­ły płasz­cze, kolo­ro­we futra i over­si­zo­we blu­zy. Fashio­nist­ki łączy­ły je z podar­ty­mi spodnia­mi, kaba­ret­ka­mi czy bar­dzo mod­ny­mi w tym sezo­nie mum jeans. Dzię­ki nim zna­leź­li­śmy prze­pis na dobry lon­dyń­ski stre­etwe­ar. Luz, prze­ła­ma­ny zna­jo­mo­ścią trendów.
  Więcej
  ExclusiveModaStreet style

  London Fashion Week 2017 – Day 2 - Alexa Chung, Veronika Heilbrunner oraz inne

  Ele­gan­cja i nie­wy­mu­szo­ny, angiel­ski luz pod­czas dru­gie­go dnia lon­dyń­skie­go tygo­dnia mody- prym wio­dły dłu­gie, casu­alo­we mary­nar­ki zesta­wia­ne ze spodnia­mi. Nie mogło zabrak­nąć tak­że kla­sycz­nych, beżo­wych tren­czów i pucho­wych kur­tek, krót­kich, cie­płych futer, a naj­chęt­niej i naj­czę­ściej wybie­ra­nym kolo­rem oka­za­ła się oczy­wi­ście… czerwień!
  Więcej