Zdrowie

Miksuj na zdrowie cz. 2

Zielony koktajl

W pierw­szej czę­ści arty­ku­łu opo­wie­dzie­li­śmy Wam dla­cze­go regu­lar­ne picie kok­taj­li jest korzyst­ne dla nasze­go zdro­wia. Dzi­siaj zdra­dzi­my Wam sześć naszych ulu­bio­nych połą­czeń sma­ko­wych.

Do przy­go­to­wa­nia kok­taj­lu nie­zbęd­ny jest mik­ser z dużym kie­li­chem lub blen­der. Mik­ser ma zde­cy­do­wa­nie więk­szą moc, więc moż­li­we jest w nim doda­wa­nie lodu. Blen­de­ry zaj­mu­ją mniej miej­sca i łatwo zabrać je ze sobą w róż­ne miej­sca. Bio­rąc pod uwa­gę fakt, że kok­taj­le naj­le­piej spo­ży­wać od razu po przy­go­to­wa­niu, blen­der jest nie­za­stą­pio­ny w podró­ży czy w pra­cy, zapa­ko­wa­ny w toreb­kę J.

Przy­go­to­wa­li­śmy dla Was kil­ka pomy­słów na pysz­ne i zdro­we kok­taj­le. Wszyst­kie skład­ni­ki nale­ży mik­so­wać przez kil­ka­na­ście sekund, aby uzy­skać gład­ką masę.

 1. Zie­lo­ny na dobry począ­tek dnia – wszyst­kie wymie­nio­ne skład­ni­ki zapew­nią Two­jej skó­rze pięk­ny wygląd.

Skład­ni­ki:

 • śred­niej wiel­ko­ści doj­rza­ły banan
 • pół poma­rań­czy
 • łyżecz­ka mio­du (opcjo­nal­nie)
 • garść liści świe­że­go szpinaku
 • opa­ko­wa­nie kefi­ru (400 g)
 • łyż­ka sto­ło­wa nasion lnu
 • szczyp­ta sprosz­ko­wa­ne­go imbiru

  2.  Ener­ge­ty­zu­ją­cy przed tre­nin­giem – banan zapew­ni ener­gię do dzia­ła­nia, płat­ki owsia­ne zawie­ra­ją dużo błon­ni­ka, więc sycą.

 Składniki:

 • 250 ml mleka
 • 3 łyż­ki płat­ków owsianych
 • 1 banan
 • 1–2 łyżecz­ki kawy rozpuszczalnej
 • łyżecz­ka mio­du (opcjo­nal­nie).

3. Dla odchu­dza­ją­cych się i zako­cha­nych.

Seler nacio­wy ma zni­ko­mą ilość kalo­rii, a jest (podob­no) świet­nym afrodyzjakiem.

Skład­ni­ki:

 • 2 sztu­ki kiwi
 • małe jabł­ko
 • 2 łody­gi sele­ra naciowego
 • szklan­ka wody niegazowanej
 • łyż­ka miodu

4. Oczysz­cza­ją­cy kok­tajl ananasowy. 

Ana­nas wal­czy z tkan­ką tłusz­czo­wą, więc w połą­cze­niu z ćwi­cze­nia­mi spraw­dza się przed wakacjami.

Skład­ni­ki (na 2 porcje):

 • 4 pla­stry świe­że­go ana­na­sa (ok. 300g)
 • 1 kube­czek natu­ral­ne­go jogur­tu lub sojo­we­go (125 ml)
 • 1 łyżecz­ka świe­że­go star­te­go imbiru
 • 5 małych kostek lodu.

5. Let­ni kok­tajl malinowo-bazyliowy.

Połą­cze­nie słod­kich malin i ana­na­sa z wytraw­nym ogór­kiem i bazy­lią może być cie­ka­wą alter­na­ty­wą dla typo­wych mali­no­wych kom­po­zy­cji.

Skład­ni­ki (2 porcje):

 • 50 g malin
 • 30 g świe­że­go ogórka
 • 80 g świe­że­go ananasa
 • 2 łyż­ki sie­mie­nia lnianego
 • kil­ka list­ków bazylii
 • pół szklan­ki wody niegazowanej

Sie­mię lnia­ne nale­ży zalać 1/3 szklan­ki gorą­cej wody i odsta­wić na 15 minut. Mali­ny, ana­na­sa i obra­ne­go ogór­ka zblen­do­wać. Dodać sie­mię lnia­ne, bazy­lię, wodę wszyst­ko sta­ran­nie zblendować.

6. Wiśnio­ve love

Wiśnie wpły­wa­ją na  gospo­dar­kę kwa­so­wo-zasa­do­wą w orga­ni­zmie. Dodat­ko­wo wal­czą z wol­ny­mi rod­ni­ka­mi, ponie­waż zawie­ra­ją prze­ciw­u­tle­nia­cze. Do kok­taj­lu może­cie użyć mro­żo­nych wiśni.

Skład­ni­ki:

 • 200 g mro­żo­nych wiśni,
 • 1 łyżecz­ka miodu,
 • 200 ml mle­ka sojowego,
 • 1 łyż­ka sezamu,
 •  1 łyż­ka ole­ju migdałowego.

Tekst: Kata­rzy­na Kałaska
Zdję­cia: VERS-24

For Vers-24, Warsaw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Dietetyk kliniczny z pasji i wykształcenia, zwolenniczka racjonalnego odżywiania i zdrowego stylu życia bez popadania w przesadę. Uważa, że dieta - tak jak dobra stylizacja - powinna być dobrana indywidualnie. Kasia jest energiczną osobą, dla której szklanka jest zawsze do połowy pełna. Zajęcia taneczne i teatr to miejsca najczęściej odwiedzane przez nią w wolnym czasie. Nie lubi siedzieć zbyt długo w jednym miejscu, a praca z ludźmi dostarcza jej najwięcej radości i satysfakcji.
  Related posts
  Dzieci

  Orzeźwiające koktajle dla dzieci

  Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak  Pod­czas upa­łów naj­lep­szym spo­so­bem na uga­sze­nie pra­gnie­nia dzie­ci jest woda nie­ga­zo­wa­na, śred­nio zmi­ne­ra­li­zo­wa­na. Woda gazo­wa­na, a dokład­nie zawar­te w niej bąbel­ki dwu­tlen­ku węgla mogą podraż­niać żołą­dek dziec­ka, nato­miast woda nie­ga­zo­wa­na sku­tecz­nie nawodni…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *