Dzieci

Orzeźwiające koktajle dla dzieci

Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak  Pod­czas upa­łów naj­lep­szym spo­so­bem na uga­sze­nie pra­gnie­nia dzie­ci jest woda nie­ga­zo­wa­na, śred­nio zmi­ne­ra­li­zo­wa­na. Woda gazo­wa­na, a dokład­nie zawar­te w niej bąbel­ki dwu­tlen­ku węgla mogą podraż­niać żołą­dek dziec­ka, nato­miast woda nie­ga­zo­wa­na sku­tecz­nie nawod­ni…

Więcej
Zdrowie

Miksuj na zdrowie cz. 2

W pierw­szej czę­ści arty­ku­łu opo­wie­dzie­li­śmy Wam dla­cze­go regu­lar­ne picie kok­taj­li jest korzyst­ne dla nasze­go zdro­wia. Dzi­siaj zdra­dzi­my Wam sześć naszych ulu­bio­nych połą­czeń sma­ko­wych. Do przy­go­to­wa­nia kok­taj­lu nie­zbęd­ny jest mik­ser z dużym kie­li­chem lub blen­der. Mik­ser…

Więcej