Dzieci

Orzeźwiające koktajle dla dzieci

Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak

 Podczas upałów najlepszym sposobem na ugaszenie pragnienia dzieci jest woda niegazowana, średnio zmineralizowana. Woda gazowana, a dokładnie zawarte w niej bąbelki dwutlenku węgla mogą podrażniać żołądek dziecka, natomiast woda niegazowana skutecznie nawodni organizm i ugasi pragnienie. Doskonałym pomysłem na urozmaicenie diety dziecka są zdrowe, domowe smoothies oraz lemoniady. Przygotowanie tych koktajli nie wymaga od nas dużego wysiłku. Wręcz przeciwnie – jest szybkie i proste, a przygotowane przez nas napoje zawierają dużo witamin i minerałów.

 Przy­kła­do­we smo­othies dla dzie­ci:

  • Skład­ni­ki: Mle­ko mig­da­ło­we (szklan­ka)  plus owo­ce: garść malin, garść boró­wek. Wło­żyć wszyst­kie skład­ni­ki do blen­de­ra i zmik­so­wać na gład­ko. Poda­wać schło­dzo­ne.
  • Skład­ni­ki: Jogurt natu­ral­ny lub tru­skaw­ko­wy, szklan­ka tru­ska­wek, banan, kil­ka kostek lodu. Do blen­de­ra dodać tru­skaw­ki, jogurt, lód i bana­na. Mik­so­wać do uzy­ska­nia gład­kiej masy.
  • Skład­ni­ki: Mle­ko koko­so­we (szklan­ka), banan, kil­ka pla­strów zmro­żo­ne­go ana­na­sa. Skład­ni­ki wło­żyć do blen­de­ra i zmik­so­wać, poda­wać schło­dzo­ne.
  • Skład­ni­ki: Mle­ko sojo­we wani­lio­we, 4 obra­ne brzo­skwi­nie, banan, 4 gał­ki lodów wani­lio­wych. W blen­de­rze połą­czyć mle­ko sojo­we, brzo­skwi­nie i lody. Mik­so­wać do uzy­ska­nia gład­kiej masy.
  • Skład­ni­ki: Kil­ka liści jar­mu­żu, man­go, 2 poma­rań­cze, kil­ka more­li, 2 szklan­ki wody. Skład­ni­ki zmik­so­wać w blen­de­rze, poda­wać schło­dzo­ne.
  • Skład­ni­ki: man­go, papa­ja, garść tru­ska­wek, jogurt natu­ral­ny, kil­ka kostek lodu. Wszyst­kie skład­ni­ki wło­żyć do blen­de­ra i zmik­so­wać na gład­ką masę.

 

Przy­kła­do­we lemo­nia­dy dla dzie­ci:

  • Skład­ni­ki: arbuz (bez pestek) pokro­jo­ny w kost­kę, 2 szklan­ki tru­ska­wek. Pół szklan­ki soku z cytry­ny, 3 łyż­ki cukru trzci­no­we­go, 1 litr wody. Do blen­de­ra wlać wodę, dodać arbu­za, tru­skaw­ki, sok z cytry­ny i cukier. Zmik­so­wać.
  • Skład­ni­ki: litr wody, 3 limon­ki, 3 cytry­ny, 3 łyż­ki cukru trzci­no­we­go. Do dzban­ka wlać wodę, wyci­snąć sok z limo­nek i cytryn, następ­nie wsy­pać cukier i wszyst­ko dokład­nie wymie­szać. Poda­wać schło­dzo­ne.
  • Skład­ni­ki: litr wody, 5 cytryn, 3 łyż­ki brą­zo­we­go cukru, kil­ka list­ków mię­ty. Do dzban­ka wlać wodę, wyci­snąć sok z cytryn, dodać cukier  i wszyst­ko dokład­nie wymie­szać. Następ­nie pokro­ić cytry­nę w ćwiart­ki i dodać do dzban­ka wraz z kil­ko­ma list­ka­mi mię­ty.
  • Skład­ni­ki: litr wody, 6 limo­nek, 3 łyż­ki mio­du. Do dzban­ka wlać wodę, dodać sok z limo­nek oraz miód. Całość dokład­nie wymie­szać. Poda­wać schło­dzo­ne.

Smacz­ne­go!

For Vers-24, War­saw

_____

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
DzieciStyl życia

Jak przekonać dzieci do jedzenia warzyw?

Wszyst­kie warzy­wa i owo­ce są zdro­we. Zawie­ra­ją nie­zbęd­ne ilo­ści wita­min i mine­ra­łów, któ­re są waż­ne dla zdro­wia, wzro­stu i roz­wo­ju dziec­ka. Wie­lu rodzi­ców usil­nie dąży do zapew­nie­nia odpo­wied­niej por­cji warzyw w die­cie, jed­nak bar­dzo czę­sto nie potra­fią oni prze­ko­nać dzie­ci do ich jedze­nia. Wyda­je się to nie tyle trud­ne, co wręcz nie do zro­bie­nia, dla­te­go przy­go­to­wa­li­śmy kil­ka wska­zó­wek, któ­re mogą oka­zać się pomoc­ne pod­czas prze­ko­ny­wa­nia dzie­ci do jedze­nia warzyw
Więcej
Dzieci

Jak uczyć dzieci tolerancji?

Więk­szość małych dzie­ci jest otwar­ta na odmien­ność i róż­no­rod­ność. Każ­dy rodzic chce, aby jego dziec­ko było tole­ran­cyj­ne i otwar­te na świat. Nale­ży jed­nak pamię­tać, że naj­młod­si uczą się przede wszyst­kim przez naśla­dow­nic­two. Bądź­my tole­ran­cyj­ni, a…
Więcej
Dzieci

Nauka przez zabawę, czyli gry edukacyjne dla dzieci

Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we Naj­lep­szym spo­so­bem na naukę dla dziec­ka jest nauka poprzez zaba­wę. Jed­nym ze spo­so­bów są gry edu­ka­cyj­ne, któ­rych na pol­skim ryn­ku jest coraz wię­cej. Dostar­cza­ją wie­lu pozy­tyw­nych emo­cji, ćwi­czą pamięć…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *