Zdrowie

Miksuj na zdrowie cz. 2

W pierw­szej czę­ści arty­ku­łu opo­wie­dzie­li­śmy Wam dla­cze­go regu­lar­ne picie kok­taj­li jest korzyst­ne dla nasze­go zdro­wia. Dzi­siaj zdra­dzi­my Wam sześć naszych ulu­bio­nych połą­czeń sma­ko­wych. Do przy­go­to­wa­nia kok­taj­lu nie­zbęd­ny jest mik­ser z dużym kie­li­chem lub blen­der. Mik­ser…

Więcej