ModaNewsroom

Levi’s® prezentuje kolekcję na sezon jesień-zima 2015

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

H215_mens_501Blackelk_Phil_4378_R1

Na sezon jesień-zima 2015 mar­ka Levi’s® pre­zen­tu­je kolek­cję inspi­ro­wa­ną natu­ral­nym kra­jo­bra­zem Pół­noc­nej Kali­for­nii. Bru­nat­ne odcie­nie roz­le­głych lasów sekwo­jo­wych, muśnię­te słoń­cem wzgó­rza i szkla­ne pla­że roz­cią­ga­ją­ce się wzdłuż wybrze­ża Lost Coast to moty­wy widocz­ne w nowych mode­lach Levi’s.

Nowo­ścią w kolek­cji jest seria dam­skich mode­li dżin­sów Levi’s® 700. Wyko­rzy­stu­jąc 80-let­nie doświad­cze­nie w pro­jek­to­wa­niu kobie­cych spodni mar­ka Levi’s® wpro­wa­dza inno­wa­cyj­ny model, dopa­so­wu­ją­cy się do każ­dej syl­wet­ki. Klu­czo­we kro­je w męskiej linii to ponad­cza­so­we uwiel­bia­ne przez wszyst­kich dżin­sy Levi­’s® 511™, dostęp­ne w jesz­cze szer­szej niż dotych­czas gamie kolo­rów, oraz 522™ o węż­szym kroju.

H215_womens_Oversize-Flare_Hermione_3758_R3

Dam­ska kolekcja

Pierw­sza dam­ska para dżin­sów zosta­ła uszy­ta przez Levi’s® ponad 80 lat temu. Osiem dekad pra­cy nauczy­ło pro­jek­tan­tów mar­ki wie­lu rze­czy o kobie­tach, dzię­ki cze­mu dobrze wie­dzą jak pod­kre­ślić ich syl­wet­ki i stwo­rzyć per­fek­cyj­ne dżinsy.

Pyta­jąc kobie­ty na całym świe­cie co naj­bar­dziej kocha­ją w dżin­sach, Levi­’s® stwo­rzył model naj­le­piej odpo­wia­da­ją­cy im potrze­bom. Kla­sycz­ne kro­je zosta­ły zop­ty­ma­li­zo­wa­ne dzię­ki zasto­so­wa­niu wyso­kiej jako­ści stret­chu, pozwa­la­ją­ce­go na zacho­wa­nie nie­zmien­ne­go kształ­tu spodni. Efekt to nowa seria dam­skich mode­li Levi­’s® 700, zapew­nia­ją­cych dosko­na­ły wygląd dla każ­de­go typu sylwetki.

H215_womens_501CTShort_Hermione_3972_R3

Wśród dam­skiej kolek­cji jed­nym z naj­no­wo­cze­śniej­szych kro­jów jest tak­że model Levi­’s® 501®CT, któ­ry zade­biu­to­wał w poprzed­nim sezo­nie. Ich fason, inspi­ro­wa­ny róż­ny­mi spo­so­ba­mi nosze­nia kla­sycz­nych 501®, został dosto­so­wa­ny do nowo­cze­sne­go sty­lu – ze zwę­ża­ny­mi nogaw­ka­mi i lek­ko posze­rzo­ną talią. Tej jesie­ni model dostęp­ny będzie w nowych odcie­niach, od kla­sycz­ne­go jasne­go nie­bie­skie­go po ciem­niej­sze głę­bo­kie kolory.

Cało­ści dopeł­nia­ją lek­kie i dodat­ko­wo ocie­plo­ne mięk­ką, weł­nia­ną tka­ni­ną koszul­ki, sta­no­wią­ce pod­sta­wę codzien­ne­go looku, oraz kla­sycz­ne dżin­so­we koszu­le Western i kurt­ki Trucker.

H215_womens_18881-0014_2565_R3

H215_womens_18881-0009_2415_R2

H215_womens_18881-0014_2499_R3

Męska kolek­cja

Klu­czo­we męskie mode­le w tym sezo­nie to kul­to­we Levi’s® 501® i ich nowa, boy­frien­do­wa wer­sja – Levi­’s® 501 CT® dostęp­na w róż­nych odcie­niach nie­bie­skie­go, sza­re­go i czar­ne­go kolo­ru. Pro­jek­tan­ci Levi­’s® poświę­ci­li tak­że szcze­gól­ną uwa­gę uwiel­bia­nym przez wszyst­kich męż­czyzn mode­lom o wąskim kro­ju – 522™ i 511™, któ­re na zimę zoba­czy­my w wer­sji cie­płych weł­nia­nych spodni chinos.

H215_mens_501Blackelk_Phil_4295_R1

Wszyst­kie spodnie z męskiej kolek­cji two­rzą dosko­na­łe połą­cze­nie z ponad­cza­so­wą koszu­lą Levi­’s® Work Shirt, wystę­pu­ją­cą w tym sezo­nie w róż­nych warian­tach – od zdo­bio­nych kra­cia­stym prin­tem, przez wzo­rzy­ste mode­le w odcie­niu głę­bo­kie­go indi­go, po lek­ką cham­bray­’o­wą wer­sję. Koszu­la Levi­’s® Work Shirt to model, któ­ry po raz pierw­szy został zapro­jek­to­wa­ny przez mar­kę z myślą o robot­ni­kach ponad 100 lat temu. Mimo upły­wu cza­su nale­ży ona do must-have każ­de­go pokolenia.

Nowo­ścią w kolek­cji jest kurt­ka Levi­’s® Engineer’s nawią­zu­ją­ca sty­li­sty­ką do jed­ne­go z pierw­szych mode­li kur­tek Levi­’s®. Jej design łączy histo­rycz­ne dzie­dzic­two sty­lu mar­ki  z nowo­cze­sno­ścią. Jesie­nią model ten będzie dostęp­ny w wer­sjach: ciem­no­zie­lo­nej  z wosko­wa­ne­go mate­ria­łu oraz w gra­na­to­wej w sty­lu vintage.

H215_mens_19288-0001_2751_R2

H215_mens_19288-0001_2742_R2

H215_mens_04511_1774_Phil_4100_R2

Jesien­na kolek­cja Levi’s® będzie dostęp­na w skle­pach na począt­ku wrze­śnia 2015 roku.

For Vers-24, Warsaw

_____

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Luz słonecznej Kalifornii i elegancja Francuskiej Riwiery w najnowszej kolekcji Levi’s ® Made & Crafted ® na wiosnę-lato 2021

Naj­now­sza, swo­bod­na, a jed­no­cze­śnie ele­ganc­ka kolek­cja Levi’s ® Made & Cra­fted® na sezon wio­sna – lato 2021 to wyraz wszyst­kie­go, o czym teraz marzy­my: sło­necz­ne popo­łu­dnie gdzieś w Kali­for­nii, błę­kit­ne Morze Śród­ziem­ne, sło­ne powie­trze i…
Więcej
Moda

Niech żyje denim - GANNI x Levi's®

Levi’s® ponow­nie łączy siły z kopen­ha­ską, peł­ną kolo­rów i kon­tra­stów mar­ką stwo­rzo­ną przez  mał­żeń­stwo – Dit­te oraz Nico­laj Ref­fstrup – GANNI, któ­ra podob­nie jak poprzed­nia łączy cha­rak­te­ry­stycz­ny styl kopen­ha­skiej mar­ki z dzie­dzic­twem ame­ry­kań­skiej mar­ki sięgającym…
Więcej
Moda

Bajkowy świat pełny Pokémonów - Levi’s® x Pokémon

Uoso­bie­nie kla­sycz­ne­go i swo­bod­ne­go, ame­ry­kań­skie­go sty­lu, a więc dżin­sów – mar­ka Levi’s® nie prze­sta­je zaska­ki­wać, już na począt­ku 2021 roku zaska­ku­jąc wyjąt­ko­wą współ­pra­cą z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­ną kre­sków­ką lat 90 – ani­mo­wa­nym seria­lem tele­wi­zyj­nym Pokémon, wprowadzoną…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *