ModaNewsroom

Kolorowa kolekcja MARLU na sezon wiosna – lato 2018

W wio­sen­no – let­nim sezo­nie mar­ka MARLU zaba­wi się zarów­no kolo­rem, for­mą, jak i fak­tu­rą w sty­lu lat 80 – tych i 90 – tych, wycią­ga­jąc z nich tyl­ko to co naj­lep­sze – prze­ry­so­wa­ną górę, pod­kre­ślo­ną talię i pięk­nie wyeks­po­no­wa­ny dół!

W kolek­cji zoba­czy­my jedwab­ne bluz­ki w inten­syw­nej kolo­ry­sty­ce, dra­po­wa­ne sukien­ki w szam­pań­skim odcie­niu sub­tel­nie otu­la­ją­ce cia­ło oraz pli­so­wa­ne, asy­me­trycz­ne spód­ni­ce w kolo­rze #ultra vio­let.

Kró­lo­wać będą rów­nież trans­pa­rent­ne prze­zro­czy­sto­ści, prze­świ­ty i to nie tyl­ko w suk­niach, ale tak­że w okry­ciu wierzch­nim – tren­cze przy­po­mi­na­ją­ce pele­ry­ny prze­ciw­desz­czo­we ozdo­bio­ne roślin­nym nadru­kiem, nawią­zu­ją­ce do tych noszo­nych na wybie­gach Cha­nel, Max Mary czy Ale­xan­dra McQu­eena.

Wio­sna – lato 2018 w MARLU nale­żeć będzie do zna­nych i lubia­nych mikro – tren­dów m.in. wzo­rów przy­po­mi­na­ją­cy kwia­to­wą łąkę, któ­re poja­wi­ły się m.in. u Bad­gley, Mar­che­sa i Dolce&Gabbana. Trend wpro­wa­dza tak­że mar­ka MARLU, gdzie flo­ry­stycz­ne akcen­ty sku­tecz­nie prze­ła­mu­ją mono­chro­ma­tycz­ne total – looki – ozdo­bią zarów­no sukien­ki, jak i mary­nar­ki w sty­lu „long”, sta­no­wiąc uni­ka­to­we dopeł­nie­nie całej kolek­cji.

Naj­now­sza odsło­na MARLU na sezon wio­sna – lato 2018 to połą­cze­nie cha­rak­te­ry­stycz­nych dla mar­ki: mini­ma­li­zmu i kla­sycz­nej ele­gan­cji, prze­peł­nio­nej duchem lat 80-tych – wszyst­ko nasy­co­ne moc­ną, ener­ge­ty­zu­ją­cą pale­tą barw, w któ­rej głów­ną rolę odgry­wa dyna­micz­ny, głę­bo­ki odcień fio­le­tu o nazwie „ultra vio­let”, inten­syw­ny kobalt, ener­ge­tycz­na cytry­na oraz śmie­ta­no­wa biel…

Inspi­ra­cję sta­no­wi­ła nowo­cze­sna kobie­ta – pew­na sie­bie, cha­rak­ter­na, któ­ra kocha mani­fe­sto­wać swo­ją oso­bo­wość tak­że za pośred­nic­twem wyra­zi­ste­go kolo­ru. Dla­te­go w naj­now­szej kolek­cji to wła­śnie kolo­ry­sty­ka sta­no­wi jeden z klu­czo­wych ele­men­tów i doda­je pazu­ra kla­sycz­nym, ponad­cza­so­wym faso­nom. Tym razem klu­czem dla opra­co­wa­nia pale­ty, było dostrze­że­nie „pra­gnie­nia kolo­ry­stycz­nej eks­pre­sji”, a na liście zna­la­zły się zarów­no odważ­ne i moc­ne odcie­nie, jak i te spo­koj­niej­sze, któ­re wpra­wia­ją w dobre samo­po­czu­cie jak sza­rość, kla­sycz­na czerń i biel.

Waż­ną rolę w naj­now­szej kolek­cji ogry­wa­ją rów­nież deta­le. Pro­jek­tant­ka – Aga­ta Ula Rzep­niew­ska, któ­ra sły­nie z dba­ło­ści o szcze­gó­ły się­gnę­ła po naj­wyż­szej jako­ści mate­ria­ły pre­mium jak jedwab, tiul oraz cie­niut­ką baweł­nę, któ­re sta­no­wi­ły pod­sta­wę dla pro­jek­tów. Całość wzbo­ga­ca­ją deli­kat­ne dodat­ki w posta­ci stru­sich piór, któ­re gra­ły istot­ną rolę tak­że w pierw­szej kolek­cji mar­ki oraz wyżej wspo­mnia­ny kwia­to­wy print – ide­al­nie wpi­su­ją­cy się w naj­now­sze tren­dy. Drob­ne ozdo­by w intry­gu­ją­cy, nie­ba­nal­ny spo­sób sta­no­wią spo­iwo całej kolek­cji.

W sezo­nie wio­sna – lato 2018 mar­ka MARLU zde­cy­do­wa­ła się tak­że zapre­zen­to­wać swój kolej­ny krok w roz­wo­ju, pod posta­cią nowej aran­ża­cji buti­ku. Po dwóch latach soczy­sta czer­wień, domi­nu­ją­ca w dotych­cza­so­wej iden­ty­fi­ka­cji wizu­al­nej ustę­pu­je miej­sca ele­ganc­kiej czer­ni, któ­ra w połą­cze­niu ze zło­tem kreu­je nowe, wysu­bli­mo­wa­ne obli­cze mar­ki. Odświe­żo­na opra­wa kolo­ry­stycz­na będzie ide­al­nym tłem dla zde­cy­do­wa­nej pale­ty barw cha­rak­te­ry­zu­ją­cej czo­ło­we pro­jek­ty mar­ki – wyra­zi­stej fuk­sji, inten­syw­nej żół­ci czy śmie­tan­ko­wej bie­li, któ­ra w połą­cze­niu z nową gamą kolo­rów nada głę­bi i fine­zji całej kolek­cji. Czerń utoż­sa­mia­na ze szla­chet­no­ścią, wytwor­no­ścią stwo­rzy spój­ną całość z wizją mar­ki, któ­rej moty­wem prze­wod­nim jest mini­ma­lizm i kla­sycz­na ele­gan­cja w eks­klu­zyw­nym wyda­niu.

Naj­now­sza kolek­cja mar­ki MARLU na sezon wio­sna – lato 2018 łączy ze sobą #hot trends ze świa­ta „high fashion” – flo­ry­stycz­ne wzo­ry, ener­ge­ty­zu­ją­cą kolo­ry­sty­kę, pla­sti­ko­we wstaw­ki okra­szo­ne dużą dozą kobie­cej ele­gan­cji, a wszyst­ko utrzy­ma­ne w duchu #ULTRA GLAMOUR.

Kam­pa­nii wize­run­ko­wej towa­rzy­szy gustow­na sesja zdję­cio­wa zre­ali­zo­wa­na przez foto­gra­fa – Macie­ja Nowa­ka. Za sty­li­za­cje odpo­wia­dał Bar­tek Indy­ka, maki­jaż wyko­na­ła wiza­żyst­ka – Ola Łęc­ka, zaś fry­zu­ry – Rafał Żurek.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaMust havePolecaneTrendy

Najpiękniejsze rzeczy, w które warto zainwestować tej wiosny

Prze­glą­da­jąc wio­sen­ne kolek­cje pro­jek­tan­tów moż­na dostać zawro­tu gło­wy – w tym sezo­nie mod­ne jest bowiem wszyst­ko. Wiel­kie, zna­ne sie­ciów­ki nie­mal co tydzień pro­du­ku­ją i wypusz­cza­ją nowe kolekcje.Tymczasem, w odróż­nie­niu od zna­nych na świe­cie kon­cer­nów, lokal­ne…
Więcej
ModaNewsroom

MARLU jesień zima 2019/2020

Nowa kolek­cja mar­ki Mar­lu na sezon jesień zima 2019/2020 to spo­tka­nie w samo połu­dnie na Dzi­kim Zacho­dzie. W tym sezo­nie Mar­lu czer­pie inspi­ra­cje z fil­mów z gatun­ku western z lat 50’tych i 60’tych. Atmos­fe­ra ame­ry­kań­skiej…
Więcej
Exclusive

Rozmowa z Agatą Ulą Rzepniewską

Z czym koja­rzy się mar­ka Mar­lu? Przede wszyst­kim z ponad­cza­so­wą ele­gan­cją, genial­ną jako­ścią i pro­jek­ta­mi, któ­re każ­dej kobie­cie doda­dzą pew­no­ści sie­bie. Posta­no­wi­li­śmy poroz­ma­wiać z Aga­tą Ulą Rzep­niew­ską, wła­ści­ciel­ką i pro­jek­tan­ką Mar­lu, któ­ra nam opo­wie­dzia­ła, co stoi za suk­ce­sem mar­ki, skąd wzię­ła się jej ory­gi­nal­na nazwa i jakie są pla­ny roz­wo­ju na naj­bliż­szą przy­szłość.
Więcej