NewsroomUroda

Marc Jacobs Beauty- rób zakupy przez Instagram

Coś dla miło­śni­czek mar­ki, kosme­ty­ków i nowych technologii.

Tekst: Klau­dia Zielińska
Zdję­cia: instagram.com, thenotice.net

1391295_506385532798481_1021627056_n

Marc Jacobs Beau­ty stwo­rzył pierw­szy inter­ne­to­wy sklep, któ­ry jest połą­czo­ny z Two­im insta­gra­mem i adre­sem mailo­wym- marc­be­au­ty to pro­fil, gdzie pre­zen­to­wa­ne są pro­duk­ty mar­ki, a dzię­ki hasz­ta­go­wi #mjb­shop moż­na w łatwy spo­sób stać się wła­ści­cie­lem wybra­ne­go pro­duk­tu, bez koniecz­no­ści wycho­dze­nia z domu. Jak to działa?

Codzien­nie wie­le z nas (każ­da?) prze­glą­da zdję­cia zamiesz­czo­ne na insta­gra­mie zosta­wia­jąc ser­ca, na tych, któ­re wzbu­dzi­ły nasze zain­te­re­so­wa­nie. Blo­ge­rzy i sław­ni ludzie pro­mu­ją pro­duk­ty ozna­cza­jąc mar­kę w opi­sie. Myśli­my wte­dy- też chcę to mieć! Gdzie oni to kupi­li? To głów­ny cel pro­mo­cji, żeby zain­te­re­so­wać klien­tów. Marc Jacobs Beaty uła­twi Ci szyb­ki zakup swo­ich produktów.

Profil na Instagramie, łączy się bezpośrednio z witryną internetową na której logujemy się używając tego samego adresu e‑mail co na portalu.

Pomysł i jego funk­cjo­nal­ność pole­ga na tym, że kie­dy polu­bi­my zdję­cie dane­go pro­duk­tu nie musi­my szu­kać już jego nazwy, czy zasto­so­wa­nia. Pro­du­cent wyślę nam wia­do­mość, w któ­rej będą polu­bio­ne przez nas kosme­ty­ki wraz z nazwą, opi­sem i moż­li­wo­ścią zaku­pu. To bar­dzo wygod­ne roz­wią­za­nie, nasze ulu­bio­ne kosme­ty­ki nie zgi­ną wśród setek zdjęć. Wystar­czy pod zdję­ciem pro­duk­tu, któ­ry nas inte­re­su­je zosta­wić komen­tarz #mjb­shop i cze­kać na wia­do­mość zwrot­ną od pro­du­cen­ta. Apli­ka­cja świet­nie spraw­dza się w prak­ty­ce, cie­szy coraz więk­szym powo­dze­niem, ponie­waż gro­no fanek mar­ki jest napraw­dę duże, a pro­fil na insta­gra­mie ma ponad 100 tysię­cy obser­wu­ją­cych. Zamiesz­cza­ne zdję­cia inspi­ru­ją i świet­nie pro­mu­ją pro­duk­ty. To pierw­sza fir­ma, któ­ra stwo­rzy­ła tak cie­ka­wą apli­ka­cję, kolej­ny krok do szyb­kich zaku­pów. Skie­ro­wa­ny jest do młod­szych klient­kek eks­klu­zyw­nych marek, w wie­ku 25–35 lat, któ­re cenią nowo­ści tech­no­lo­gicz­ne, siłę inter­ne­tu i jakoś. Marc Jakobs Beau­ty funk­cjo­nu­je od nie­daw­na, a już stwo­rzył inno­wa­cyj­ną meto­dę sprze­da­ży, kosme­ty­ki są efek­tow­ne, inno­wa­cyj­ne i świet­nej jako­ści. Apli­ka­cja zdo­by­wa coraz wię­cej fanów, sami pomy­sło­daw­cy mówią, że zain­te­re­so­wa­nie prze­kro­czy­ło ich ocze­ki­wa­nia, dla­te­go mar­ka sta­ra się cią­gle roz­wi­jać i szy­ku­je kolej­ne niespodzianki.

Marc-Jacobs-Beauty-Enamored-Hi-Shine-Lacquer-nail-preview-630x247 Marc-Jacobs-Beauty-full-collection-info Marc-Jacobs-Blacquer-Magic-Marcer-Highliner-Lash-Lifter-630x377 Marc-Jacobs-Bronzer-Brush-Shameless-Blush-630x495 Marc-Jacobs-Eye-Con-Palettes-Lovemarc-Lip-Ge-630x533 Marc-Jacobs-Lip-Lock-Moisture-Balm-Lip-Vinyl-630x489 Marc-Jacobs-Remedy-Concealer-Foundation-Gel-Perfection-Powder-630x365

Sprawdźcie sami! Udanych zakupów!

For Vers-24, Warsaw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

Related posts
UrodaZdrowie

Dobro płynące z natury, czyli oleje do pielęgnacji ciała cz. 1

Odpo­wied­nia pie­lę­gna­cja cia­ła zapew­nia nam dosko­na­ły wygląd zarów­no zimą, jak i latem. Coraz wię­cej osób zaczy­na zwra­cać uwa­gę na to, co dokład­nie znaj­du­je się w skła­dzie ich ulu­bio­nych kosme­ty­ków. Dłu­ga lista skład­ni­ków czę­sto spra­wia, że odkła­da­my kosme­tyk na pół­kę. Coraz więk­szą popu­lar­ność zdo­by­wa­ją 100% ole­je do pie­lę­gna­cji cia­ła. Przed­sta­wia­my Wam naj­po­pu­lar­niej­sze olej­ki, któ­re szyb­ko zdo­by­ły ser­ca wie­lu kobiet na świe­cie, w tym świa­to­wych gwiazd. Wybór jest duży i na pew­no każ­dy znaj­dzie coś dla siebie.
Więcej
ModaNewsroom

Adidas wypowiada wojnę Jacobsowi

Tekst: Beata Chro­mik Zdję­cia: complex.com W ubie­głą śro­dę nie­miec­ki kon­cern spor­to­wy Adi­das AG zło­żył do sądu wnio­sek prze­ciw­ko Mar­co­wi Jacob­so­wi. Przy­sło­wio­wym ‘gwoź­dziem do trum­ny’ oka­za­ły się paski! Mimo, że Jacobs na ręka­wy swo­ich czar­nych swe­trów naszył po…
Więcej
Uroda

Naturalne maseczki z miodem

Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska Zdję­cia: VERS-24 Warzy­wa, owo­ce i natu­ral­ne skład­ni­ki takie jak miód powin­ny gościć na Waszych taler­zach każ­de­go dnia, jed­nak ich zasto­so­wa­nie do pie­lę­gna­cji zewnętrz­nej może dodat­ko­wo wspo­ma­gać wewnętrz­ne kura­cje oczysz­cza­ją­ce. Dzi­siaj przy­go­to­wa­li­śmy dla…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *