LUI STORE – nowe miejsce na mapie Warszawy

Na mapie War­sza­wy poja­wi­ło się nowe miej­sce! Przy ul. Moko­tow­skiej 26 powstał con­cept, któ­ry defi­niu­je moda, wysma­ko­wa­ne wnę­trze i nie­ba­nal­ne poczu­cie este­ty­ki. Jest to dosko­na­ły adres dla tych, któ­rzy kocha­ją Medio­lan, Paryż, Lon­dyn i Nowy Jork.

To wyjąt­ko­we miej­sce repre­zen­tu­je mar­ki świa­to­we­go for­ma­tu, takie jak Atti­co, Ports1961, Paul Andrew, Jona­than Sim­khai, czy Mar­kus Lup­fer. Każ­dy model wyse­lek­cjo­no­wa­ny jest z nie­by­wa­łą pre­cy­zją i świa­do­mo­ścią. Wła­ści­ciel­ka zdo­by­wa­ła swo­je doświad­cze­nie w pre­sti­żo­wych domach mody Dior w Pary­żu oraz Mar­che­sa w Nowym Jor­ku. Po kil­ku latach spę­dzo­nych za gra­ni­cą wró­ci­ła do War­sza­wy, aby stwo­rzyć ten nie­po­wta­rzal­ny pro­jekt modo­wy.

Wnę­trze zapro­jek­to­wa­ne przez Dmowski&Co oraz archi­tek­ta Mate­usza Tań­skie­go to połą­cze­nie mar­mu­ru, zło­ta oraz naj­mod­niej­szych w tym sezo­nie kolo­rów: pudro­we­go różu i gra­na­tu. Lui Sto­re, mimo swo­je­go mini­ma­li­stycz­ne­go cha­rak­te­ru, nie zatra­ca w sobie cie­pła i kobie­cej ele­gan­cji. Jest to prze­strzeń, któ­ra sub­tel­nie pod­kre­śla wyeks­po­no­wa­ne w nim kolek­cje ubrań, butów oraz dodat­ków.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy