ModaNewsroom

LUI STORE – nowe miejsce na mapie Warszawy

Na mapie War­sza­wy poja­wi­ło się nowe miej­sce! Przy ul. Moko­tow­skiej 26 powstał con­cept, któ­ry defi­niu­je moda, wysma­ko­wa­ne wnę­trze i nie­ba­nal­ne poczu­cie este­ty­ki. Jest to dosko­na­ły adres dla tych, któ­rzy kocha­ją Medio­lan, Paryż, Lon­dyn i Nowy Jork.

To wyjąt­ko­we miej­sce repre­zen­tu­je mar­ki świa­to­we­go for­ma­tu, takie jak Atti­co, Ports1961, Paul Andrew, Jona­than Sim­khai, czy Mar­kus Lup­fer. Każ­dy model wyse­lek­cjo­no­wa­ny jest z nie­by­wa­łą pre­cy­zją i świa­do­mo­ścią. Wła­ści­ciel­ka zdo­by­wa­ła swo­je doświad­cze­nie w pre­sti­żo­wych domach mody Dior w Pary­żu oraz Mar­che­sa w Nowym Jor­ku. Po kil­ku latach spę­dzo­nych za gra­ni­cą wró­ci­ła do War­sza­wy, aby stwo­rzyć ten nie­po­wta­rzal­ny pro­jekt modowy.

Wnę­trze zapro­jek­to­wa­ne przez Dmowski&Co oraz archi­tek­ta Mate­usza Tań­skie­go to połą­cze­nie mar­mu­ru, zło­ta oraz naj­mod­niej­szych w tym sezo­nie kolo­rów: pudro­we­go różu i gra­na­tu. Lui Sto­re, mimo swo­je­go mini­ma­li­stycz­ne­go cha­rak­te­ru, nie zatra­ca w sobie cie­pła i kobie­cej ele­gan­cji. Jest to prze­strzeń, któ­ra sub­tel­nie pod­kre­śla wyeks­po­no­wa­ne w nim kolek­cje ubrań, butów oraz dodatków.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaPolecaneTrendy

Te dodatki i akcesoria pokochasz – Lui Store

Gdzie zna­leźć naj­mod­niej­sze, ory­gi­nal­ne dodat­ki i akce­so­ria? Nie­po­wta­rzal­na biżu­te­ria, apasz­ki, opa­ski do wło­sów i toreb­ki znaj­dzie­cie w war­szaw­skim buti­ku Lui Sto­re przy Moko­tow­skiej 26. To jedy­ny taki, nie­po­wta­rzal­ny con­cept w Pol­sce, któ­re­go zna­kiem roz­po­znaw­czym jest…
Więcej
Styl życia

9 propozycji na idealny prezent dla siebie

Pre­zen­ty wrę­cza­ne bez oka­zji to jed­ne z tych, któ­re spra­wia­ją nam naj­więk­szą przy­jem­ność. Ale czy obda­ro­wu­jąc innych, pamię­tasz rów­nież o sobie? Jeśli nie, pora jak naj­szyb­ciej to zmie­nić- szcze­gól­nie dla­te­go, że war­to cho­ciaż na chwilę…
Więcej
ModaNewsroom

India i Yanina - It girls dla Lui Store

Zna­cie już Lui Sto­re? To con­cept repre­zen­tu­ją­cy jed­ne z naj­bar­dziej szy­kow­nych i sty­lo­wych marek na świe­cie, mają­cy swo­ją sie­dzi­bę na Moko­tow­skiej, naj­bar­dziej pre­sti­żo­wej uli­cy War­sza­wy. Jeśli wcze­śniej prze­oczy­li­ście, koniecz­nie go odwiedź­cie, a jeśli nie jesteście…
Więcej