ModaNewsroom

India i Yanina – It girls dla Lui Store

Znacie już Lui Store? To concept reprezentujący jedne z najbardziej szykownych i stylowych marek na świecie, mający swoją siedzibę na Mokotowskiej, najbardziej prestiżowej ulicy Warszawy. Jeśli wcześniej przeoczyliście, koniecznie go odwiedźcie, a jeśli nie jesteście z Warszawy, zajrzyjcie na stronę internetową.

Ostat­nio nasze India oraz Yani­na mia­ły oka­zję zapre­zen­to­wać na sobie ponad­cza­so­we kre­acje z kolek­cji bry­tyj­skiej mar­ki Mother of Pearl. Efek­ty sesji zdję­cio­wej podzi­wiać moż­na na blo­gu, na stro­nie Lui Sto­re. Dziew­czy­ny wybra­ły kla­sycz­ne, mini­ma­li­stycz­ne sty­li­za­cje w gra­na­cie. Na tak pro­stym tle, per­ło­we ele­men­ty na ręka­wach i nogaw­kach spodni pre­zen­tu­ją się zja­wi­sko­wo.

Obec­nie coraz czę­ściej pro­jek­tan­ci odcho­dzą od tra­dy­cyj­nych roz­wią­zań i uwiel­bia­ne przez kobie­ty na całym świe­cie per­ły przy­szy­wa­ją do ubrań bądź butów. Per­ło­we naszyj­ni­ki to ponad­cza­so­wa ozdo­ba, jed­nak per­ły na odzie­ży, czy obu­wiu to współ­cze­sna inter­pre­ta­cja ele­gan­cji, któ­ra nada­je temu co kla­sycz­ne lek­ko­ści i świe­żo­ści. Trend­set­ter­ki na całym świe­cie zako­cha­ły się w ubra­niach z tymi wyjąt­ko­wy­mi ozdo­ba­mi, nic więc dziw­ne­go, że wła­śnie w w takich kre­acjach może­my podzi­wiać nasze redak­tor­ki na zdję­ciach dla Lui Sto­re.

India i Yanina - It girls dla Lui Store

India i Yanina - It girls dla Lui Store

Dziew­czy­ny w Vers-24 sta­wia­ją na ele­gan­cję we współ­cze­snym wyda­niu, ale wciąż pozo­sta­ją wier­ne ducho­wi mini­ma­li­zmu. Podob­nie jak mar­ka Mother of Pearl – lubi­my to co ponad­cza­so­we, ale zara­zem świe­że.

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska
Zdję­cia: Ola Gol­czyń­ska

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaPolecaneTrendy

Te dodatki i akcesoria pokochasz – Lui Store

Gdzie zna­leźć naj­mod­niej­sze, ory­gi­nal­ne dodat­ki i akce­so­ria? Nie­po­wta­rzal­na biżu­te­ria, apasz­ki, opa­ski do wło­sów i toreb­ki znaj­dzie­cie w war­szaw­skim buti­ku Lui Sto­re przy Moko­tow­skiej 26. To jedy­ny taki, nie­po­wta­rzal­ny con­cept w Pol­sce, któ­re­go zna­kiem roz­po­znaw­czym jest…
Więcej
Styl życia

9 propozycji na idealny prezent dla siebie

Pre­zen­ty wrę­cza­ne bez oka­zji to jed­ne z tych, któ­re spra­wia­ją nam naj­więk­szą przy­jem­ność. Ale czy obda­ro­wu­jąc innych, pamię­tasz rów­nież o sobie? Jeśli nie, pora jak naj­szyb­ciej to zmie­nić- szcze­gól­nie dla­te­go, że war­to cho­ciaż na chwi­lę…
Więcej
ExclusiveWywiady

Wywiad z właścicielką LUI STORE - Luizą Kubis

Luiza Kubis – mło­da i ambit­na, mia­ła oka­zję odbyć staż u Dio­ra i innych świa­to­wych pro­jek­tan­tów. Wró­ci­ła do War­sza­wy by otwo­rzyć swój wła­sny butik – Lui Sto­re przy Moko­tow­skiej.  Z Luizą poroz­ma­wia­li­śmy o jej prio­ry­te­tach…
Więcej