India i Yanina – It girls dla Lui Store

Znacie już Lui Store? To concept reprezentujący jedne z najbardziej szykownych i stylowych marek na świecie, mający swoją siedzibę na Mokotowskiej, najbardziej prestiżowej ulicy Warszawy. Jeśli wcześniej przeoczyliście, koniecznie go odwiedźcie, a jeśli nie jesteście z Warszawy, zajrzyjcie na stronę internetową.

Ostat­nio nasze India oraz Yani­na mia­ły oka­zję zapre­zen­to­wać na sobie ponad­cza­so­we kre­acje z kolek­cji bry­tyj­skiej mar­ki Mother of Pearl. Efek­ty sesji zdję­cio­wej podzi­wiać moż­na na blo­gu, na stro­nie Lui Sto­re. Dziew­czy­ny wybra­ły kla­sycz­ne, mini­ma­li­stycz­ne sty­li­za­cje w gra­na­cie. Na tak pro­stym tle, per­ło­we ele­men­ty na ręka­wach i nogaw­kach spodni pre­zen­tu­ją się zja­wi­sko­wo.

Obec­nie coraz czę­ściej pro­jek­tan­ci odcho­dzą od tra­dy­cyj­nych roz­wią­zań i uwiel­bia­ne przez kobie­ty na całym świe­cie per­ły przy­szy­wa­ją do ubrań bądź butów. Per­ło­we naszyj­ni­ki to ponad­cza­so­wa ozdo­ba, jed­nak per­ły na odzie­ży, czy obu­wiu to współ­cze­sna inter­pre­ta­cja ele­gan­cji, któ­ra nada­je temu co kla­sycz­ne lek­ko­ści i świe­żo­ści. Trend­set­ter­ki na całym świe­cie zako­cha­ły się w ubra­niach z tymi wyjąt­ko­wy­mi ozdo­ba­mi, nic więc dziw­ne­go, że wła­śnie w w takich kre­acjach może­my podzi­wiać nasze redak­tor­ki na zdję­ciach dla Lui Sto­re.

India i Yanina - It girls dla Lui Store

India i Yanina - It girls dla Lui Store

Dziew­czy­ny w Vers-24 sta­wia­ją na ele­gan­cję we współ­cze­snym wyda­niu, ale wciąż pozo­sta­ją wier­ne ducho­wi mini­ma­li­zmu. Podob­nie jak mar­ka Mother of Pearl – lubi­my to co ponad­cza­so­we, ale zara­zem świe­że.

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska
Zdję­cia: Ola Gol­czyń­ska




Komentarze

komen­ta­rzy