ModaPolecaneTrendy

Te dodatki i akcesoria pokochasz – Lui Store

Gdzie znaleźć najmodniejsze, oryginalne dodatki i akcesoria? Niepowtarzalna biżuteria, apaszki, opaski do włosów i torebki znajdziecie w warszawskim butiku Lui Store przy Mokotowskiej 26.

Lui Store

Lui Sto­re

To jedy­ny taki, nie­po­wta­rzal­ny con­cept w Pol­sce, któ­re­go zna­kiem roz­po­znaw­czym jest przede wszyst­kim cudow­ne wnę­trze i nie­ba­nal­ne poczu­cie este­ty­ki. Jego wła­ści­ciel­ka – Luiza Kubis swo­je doświad­cze­nie zdo­by­wa­ła w pre­sti­żo­wych domach mody: Dior w Pary­żu oraz Mar­che­sa w Nowym Jor­ku. Misją Lui Sto­re jest dawa­nie kobie­tom odwa­gi do swo­bod­ne­go i odważ­ne­go poru­sza­nia się w świe­cie mody. To miej­sce, któ­re przy­pad­nie do gustu tym, któ­rzy poko­cha­li już Medio­lan, Paryż czy Nowy Jork. Nie bez powo­du – kró­lu­je tu moda. Loka­li­za­cja w samym cen­trum War­sza­wy przy ul. Moko­tow­skiej spra­wia, że zaku­py nabie­ra­ją tu zupeł­nie inne­go, inspi­ru­ją­ce­go wymia­ru i sta­ją się przy­jem­no­ścią. W dodat­ku znaj­dzie­cie tu mar­ki takie jak  Atti­co, STAUD czy Mar­kus Lup­fer, a obok nich rów­nież ubra­nia i dodat­ki mniej zna­nych, mło­dych, zagra­nicz­nych pro­jek­tan­tów. Każ­da rzecz zanim tra­fi do Lui Sto­re pod­le­ga selek­cji, dla­te­go moż­na mieć pew­ność, że dodat­ki i akce­so­ria w któ­re inwe­stu­je­my są nie tyl­ko pożą­da­ne, ale przede wszyst­kim naj­wyż­szej jako­ści. 

Was też ogar­nę­ło sza­leń­stwo na babu­sh­ka sty­le? Bab­ci­ne chu­s­ty wią­za­ne na gło­wie wra­ca­ją do łask (spójrz­cie tyl­ko na sty­li­za­cje Ken­dall Jen­ner). Jeśli tak, koniecz­nie zaopa­trz­cie się w jedwab­ną chu­s­tecz­kę (RIXO Lon­don) Ale­xa Gold Cha­in w retro nadruk z łań­cu­cha­mi. To abso­lut­ny must-have tej wio­sny! Naj­mod­niej­szy w tym sezo­nie doda­tek do wło­sów – spin­ka z per­ła­mi Pearl Baret­te I (Lui Sto­re). Kla­sycz­ny i sub­tel­ny, każ­dej sty­li­za­cji w kil­ka sekund doda ele­gan­cji. Dba­jąc o wło­sy prócz pie­lę­gna­cji, nale­ży pamię­tać o odpo­wied­nim, codzien­nym zwią­zy­wa­niu. Do tego stwo­rzo­na jest jedwab­na, czar­na gum­ka (MOYE) Bon­nie Scran­chie w z ozdob­nym wią­za­niem. Pięk­na, a przede wszyst­kim deli­kat­na dla Two­ich wło­sów – zapo­bie­ga splą­ty­wa­niu, a jed­no­cze­śnie sta­no­wi ich ozdo­bę. Lubisz się wyróż­niać i szu­kasz nie­ty­po­wej, ory­gi­nal­nej biżu­te­rii? Koniecz­nie zaj­rzyj do buti­ku Lui bądź na ich stro­nę inter­ne­to­wą! Znaj­dziesz tam pozła­ca­ne kol­czy­ki (Justi­ne Cle­nqu­et) Ali­ce Gold skła­da­ją­ce się z kółek róż­nej wiel­ko­ści, któ­re doda­dzą Ci roc­ko­we­go cha­rak­te­ru. Pozła­ca­ne, srebr­ne kol­czy­ki z zawiesz­ką kul­ką (ANNA + NINA) to znacz­nie sub­tel­niej­sze roz­wią­za­nie, ide­al­ne na co dzień i każ­dą oka­zję. Jeśli nie pamię­ta­cie cza­sów opa­sek do wło­sów z lat 90., jak naj­szyb­ciej czas je sobie przy­po­mnieć. W tym sezo­nie gra­na­to­wa opa­ska Kel­ly (Lui Sto­re) to naj­mod­niej­szy doda­tek sezo­nu! Welu­ro­wa opa­ska ide­al­nie dopa­so­wu­je się do kształ­tu gło­wy, dzię­ki cze­mu nie uci­ska, a Ty możesz nosić ją swo­bod­nie przez cały dzień. Nowość w Lui Sto­re – te toreb­ki (STAUD) bez wąt­pie­nia będą naj­bar­dziej pożą­da­nym dodat­kiem tego lata! Model More­au typu buc­ket w kolo­rze czar­nym to kla­sy­ka, któ­rej nie może zabrak­nąć w Two­jej sza­fie. Wyko­na­na ze skó­ry cie­lę­cej toreb­ka ze środ­kiem wykoń­czo­nym zamszem. Oto­czo­na ple­cion­ką ze sznur­ka i wykoń­czo­na dwo­ma skó­rza­ny­mi uchwy­ta­mi tak, by zapew­nić Ci jak naj­więk­szy kom­fort nosze­nia. 

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Styl życia

9 propozycji na idealny prezent dla siebie

Pre­zen­ty wrę­cza­ne bez oka­zji to jed­ne z tych, któ­re spra­wia­ją nam naj­więk­szą przy­jem­ność. Ale czy obda­ro­wu­jąc innych, pamię­tasz rów­nież o sobie? Jeśli nie, pora jak naj­szyb­ciej to zmie­nić- szcze­gól­nie dla­te­go, że war­to cho­ciaż na chwi­lę…
Więcej
ModaNewsroom

India i Yanina - It girls dla Lui Store

Zna­cie już Lui Sto­re? To con­cept repre­zen­tu­ją­cy jed­ne z naj­bar­dziej szy­kow­nych i sty­lo­wych marek na świe­cie, mają­cy swo­ją sie­dzi­bę na Moko­tow­skiej, naj­bar­dziej pre­sti­żo­wej uli­cy War­sza­wy. Jeśli wcze­śniej prze­oczy­li­ście, koniecz­nie go odwiedź­cie, a jeśli nie jeste­ście…
Więcej
ExclusiveWywiady

Wywiad z właścicielką LUI STORE - Luizą Kubis

Luiza Kubis – mło­da i ambit­na, mia­ła oka­zję odbyć staż u Dio­ra i innych świa­to­wych pro­jek­tan­tów. Wró­ci­ła do War­sza­wy by otwo­rzyć swój wła­sny butik – Lui Sto­re przy Moko­tow­skiej.  Z Luizą poroz­ma­wia­li­śmy o jej prio­ry­te­tach…
Więcej