Lottie Moss dla Calvin Klein Jeans

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: vogue.co.uk

calvin-klein-mytheresa-lotti-moss-the-re-issue-project

Kim jest nasto­lat­ka o nie­win­nym spoj­rze­niu, blond wło­sach i kocich oczach? Te ostat­nie naj­do­sad­niej zdra­dza­ją jej pokre­wień­stwo z top model­ką Kate Moss, któ­ra jest jej star­szą sio­strą.

Lot­tie wystą­pi­ła wła­śnie w kam­pa­nii rekla­mo­wej Calvin Kle­in Jeans, upa­mięt­nia­ją­cej naj­słyn­niej­sze mode­le jean­sów w limi­to­wa­nej edy­cji, do któ­rych nale­żą m.in. iko­nicz­ne boy­frien­dy Kate Moss, spodnie z wyso­ką talią, któ­re nosi­ła przed laty aktor­ka i model­ka Bro­oke Shields oraz kla­sycz­ne t – shir­ty, swe­try i blu­zy z logo CK.

Uro­czą Lot­tie sfo­to­gra­fo­wał Micha­el Ave­don, wnuk legen­dar­ne­go foto­gra­fa mody Richar­da Ave­do­na, któ­ry w latach 90. pra­co­wał przy kam­pa­niach rekla­mo­wych mar­ki Calvin Kle­in.

Lottie wyraża kwintesencję stylu charakterystycznego dla CK Jeans. Jest intrygująco, i zarazem niewinnie piękna. Praca z nią była dla mnie przyjemnością” – mówił o współpracy z początkującą modelką Michael.

calvin-klein-mytheresa-lotti-moss-the-re-issue
calvin-klein-mytheresa-lotti-moss

Pro­jekt przy­wró­ce­nia bla­sku iko­nicz­nym pro­jek­tom CK Jeans zre­ali­zo­wa­ny został we współ­pra­cy z eks­klu­zyw­nym por­ta­lem shop­pin­go­wym Mytheresa.com.

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy