ModaNewsroom

Lottie Moss dla Calvin Klein Jeans

Tekst: Anna Jankowska
Zdję­cia: vogue.co.uk

calvin-klein-mytheresa-lotti-moss-the-re-issue-project

Kim jest nasto­lat­ka o nie­win­nym spoj­rze­niu, blond wło­sach i kocich oczach? Te ostat­nie naj­do­sad­niej zdra­dza­ją jej pokre­wień­stwo z top model­ką Kate Moss, któ­ra jest jej star­szą siostrą.

Lot­tie wystą­pi­ła wła­śnie w kam­pa­nii rekla­mo­wej Calvin Kle­in Jeans, upa­mięt­nia­ją­cej naj­słyn­niej­sze mode­le jean­sów w limi­to­wa­nej edy­cji, do któ­rych nale­żą m.in. iko­nicz­ne boy­frien­dy Kate Moss, spodnie z wyso­ką talią, któ­re nosi­ła przed laty aktor­ka i model­ka Bro­oke Shields oraz kla­sycz­ne t – shir­ty, swe­try i blu­zy z logo CK.

Uro­czą Lot­tie sfo­to­gra­fo­wał Micha­el Ave­don, wnuk legen­dar­ne­go foto­gra­fa mody Richar­da Ave­do­na, któ­ry w latach 90. pra­co­wał przy kam­pa­niach rekla­mo­wych mar­ki Calvin Klein.

Lottie wyraża kwintesencję stylu charakterystycznego dla CK Jeans. Jest intrygująco, i zarazem niewinnie piękna. Praca z nią była dla mnie przyjemnością” – mówił o współpracy z początkującą modelką Michael.

calvin-klein-mytheresa-lotti-moss-the-re-issue
calvin-klein-mytheresa-lotti-moss

Pro­jekt przy­wró­ce­nia bla­sku iko­nicz­nym pro­jek­tom CK Jeans zre­ali­zo­wa­ny został we współ­pra­cy z eks­klu­zyw­nym por­ta­lem shop­pin­go­wym Mytheresa.com.

For Vers-24, Warsaw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Uważa, że nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko można osiągnąć ciężką pracą i wiarą w swoje siły. Uczennica V liceum w Krakowie, amatorka podróży i dobrych filmów. Nieustannie kursuje między Krakowem i Warszawą. Uwielbia zaczynać dzień od dobrej kawy i włoskiego Vogue'a. Żyje chwilą, marzy o studiach projektowania ubioru w Mediolanie oraz przeszklonym penthousie w Nowym Jorku. Kocha modę, sztukę nowoczesną i piękne wnętrza. Ponad wszystko ceni chwile spędzone w towarzystwie najbliższych przyjaciół oraz okazje poznania nowych zakątków świata.
  Related posts
  ModaMust have

  Kurtka jeansowa – must have tej wiosny

  Kurt­ka jean­so­wa jest jed­nym z tych ele­men­tów gar­de­ro­by, któ­re powin­ny zna­leźć się w każ­dej kobie­cej sza­fie. Jest wygod­na, ide­al­na na wio­sen­ne tem­pe­ra­tu­ry a przy tym może być nie­zwy­kle kobie­ca i sty­lo­wa. Zawsze była obec­na w…
  Więcej
  ModaNewsroom

  Nowa kolekcja Wrangler wiosna-lato 2017 r.

  Wran­gler ma za sobą dłu­gą histo­rię inno­wa­cji w dzie­dzi­nie deni­mu i nic nie wska­zu­je na to, by przy­szłość mar­ki mia­ła wyglą­dać ina­czej. W roku 2017 fir­ma obcho­dzi swo­je 70. uro­dzi­ny, a naj­now­sza kolek­cja na wiosnę…
  Więcej
  ModaMust have

  Match denim - najmodniejsze typy jeansów

  Tego lata cofa­my się w cza­sie – pro­sto do lat 90, w któ­rych prym wiódł spor­to­wy styl dziew­czyn ze Spi­ce Girls i grun­ge, a wraz z nim… denim. Za duże kurt­ki jean­so­we, poszar­pa­ne spodnie z dziurami…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *