ModaNewsroom

Levi’s® Wellthread™ wiosna-lato 2020 – w trosce o środowisko

Od dłuższego czasu moda przestała opierać się jedynie na wykreowaniu najnowszych trendów, produkcji i jak największych zyskach. Projektanci zrozumieli, jak wielkie oddziaływanie biznes mody ma na środowisko naturalne. Duża ilość kolekcji w ciągu roku, presja, jak najszybsza produkcja wywierają kolosalny wpływ (i często choć na pierwszy rzut oka niedostrzegalny) na ekosystem, w którym żyjemy. Marka Levi’s®, uosobienie klasycznego i swobodnego amerykańskiego stylu już od 1873 roku, znana z najczęściej kopiowanych i uwielbianych spodni na świecie – jeansu, wychodzi na przeciw najnowszym tendencjom i stawia na zrównoważoną modę, a wszystko w trosce o ludzi i środowisko naturalne. 

Marka Levi’s®

 

Naj­now­sza kolek­cja mar­ki – Levi’s® Wel­l­th­re­ad™ zosta­ła stwo­rzo­na i opar­ta głów­nie na odpo­wie­dzial­nym podej­ściu do czte­rech pod­sta­wo­wych tema­tów: mate­ria­ły, ludzie, śro­do­wi­sko i pro­ces. Tym samym kła­dzie nacisk na mniej­sze zuży­cie wody, mniej­szą ilość che­mi­ka­liów, 100% recy­klin­gu i uczci­wą pra­cę.

Każ­dy ele­ment kolek­cji wyko­na­ny  jest z włók­na konop­ne­go Wel­l­th­re­ad™ , a tak­że wykoń­czo­ne tech­ni­ką Water<Less™, co pozwa­la oszczę­dzić w pro­ce­sie wykań­cza­nia ponad 96% nor­mal­nie zuży­wa­nej wody. Co wię­cej, mate­riał, z któ­re­go stwo­rzo­no ubra­nia nada­je się do recy­klin­gu. Nale­ży jed­nak pamię­tać, że zrów­no­wa­żo­ny roz­wój to nie tyl­ko mate­riał, pro­ces i

śro­do­wi­sko, ale przede wszyst­kim ludzie, bez któ­rych kolek­cja by nie powsta­ła. Dzię­ki ini­cja­ty­wie Worker’s Well-being, Levi Strauss & Co współ­pra­cu­je ze swo­imi dostaw­ca­mi i lokal­ny­mi orga­ni­za­cja­mi, wdra­ża­jąc pro­gra­my ukie­run­ko­wa­ne na wzmoc­nie­nie pozy­cji finan­so­wej, zdro­wia i dobre­go samo­po­czu­cia pra­cow­ni­ków, a tak­że ch rów­no­ści i wza­jem­nej akcep­ta­cji.

To jed­nak nie wszyst­ko: na sezon wio­sna-lato 2020, po raz pierw­szy Levi’® Wel­l­th­re­ad™ wpro­wa­dza pro­duk­ty dla kobiet. Kolek­cja opar­ta przede wszyst­kim na neu­tral­nej pale­cie kolo­rów skła­da się m.in. z róż­nych kro­jów spodni, w tym popu­lar­nych Rib­ca­ge, kur­tek typu Truc­ker, t‑shirty i kla­sycz­nych bluz z kap­tu­rem. Męż­czyź­ni za to znaj­dą dla sie­bie m.in. 502™ Slim Taper w kolo­rze natu­ral­nym i indy­go, a inte­re­su­ją­cym ele­men­tem jest nie­ty­po­wa gra­fi­ka na koszul­kach, inspi­ro­wa­na japoń­ski­mi ilu­stra­cja­mi fal oce­anicz­nych.

Wszyst­kie ubra­nia z naj­now­szej kolek­cji Levi’s® Wel­l­th­re­ad™ będą dostęp­ne już od 16 mar­ca 2020 roku w wybra­nych skle­pach i na stro­nie inter­ne­to­wej levi.com

Marka Levi’s® Marka Levi’s® Marka Levi’s® Marka Levi’s®

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Mar­le­na Wysoc­ka
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Luz słonecznej Kalifornii i elegancja Francuskiej Riwiery w najnowszej kolekcji Levi’s ® Made & Crafted ® na wiosnę-lato 2021

Naj­now­sza, swo­bod­na, a jed­no­cze­śnie ele­ganc­ka kolek­cja Levi’s ® Made & Cra­fted® na sezon wio­sna – lato 2021 to wyraz wszyst­kie­go, o czym teraz marzy­my: sło­necz­ne popo­łu­dnie gdzieś w Kali­for­nii, błę­kit­ne Morze Śród­ziem­ne, sło­ne powie­trze i…
Więcej
Moda

Niech żyje denim - GANNI x Levi's®

Levi’s® ponow­nie łączy siły z kopen­ha­ską, peł­ną kolo­rów i kon­tra­stów mar­ką stwo­rzo­ną przez  mał­żeń­stwo – Dit­te oraz Nico­laj Ref­fstrup – GANNI, któ­ra podob­nie jak poprzed­nia łączy cha­rak­te­ry­stycz­ny styl kopen­ha­skiej mar­ki z dzie­dzic­twem ame­ry­kań­skiej mar­ki się­ga­ją­cym…
Więcej
Moda

Bajkowy świat pełny Pokémonów - Levi’s® x Pokémon

Uoso­bie­nie kla­sycz­ne­go i swo­bod­ne­go, ame­ry­kań­skie­go sty­lu, a więc dżin­sów – mar­ka Levi’s® nie prze­sta­je zaska­ki­wać, już na począt­ku 2021 roku zaska­ku­jąc wyjąt­ko­wą współ­pra­cą z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­ną kre­sków­ką lat 90 – ani­mo­wa­nym seria­lem tele­wi­zyj­nym Pokémon, wpro­wa­dzo­ną…
Więcej