Nowa kolekcja Levi’s® Made & Crafted® inspirowana jest żywymi kolorami Meksyku, jego sztuką, tętniącymi życiem uliczkami i skąpanym w słońcu krajobrazem. Pod nazwą „Nowy Zachód” kryją się tradycyjne materiały i kunszt połączone z nowoczesnymi krojami podkreślającymi sylwetkę. Kolekcja nawiązuje do sztuki Fridy Kahlo i Diego Riviery, ukazuje odcienie pustynnych zachodów słońca i szerokie przestrzenie nieba, a także klasyczna architekturę Mexico City. Inspiracje zostały zreinterpretowane przez pryzmat współczesnego stylu ulicznego. Swobodne kroje w czystych odcieniach indygo i bieli zostały zestawione z wyrazistymi kolorami i inspirowanymi pustynią neutralnymi barwami, które są zakorzenione w DNA klasycznego wizerunku Levi’s®.

 

W dam­skiej kolek­cji znaj­dzie­my zre­in­ter­pre­to­wa­ne wer­sje kul­to­wych mode­li Levi’s® jak np.Trucker Dress, czy­li Type III Jac­ket w wer­sji sukien­ki czy Blan­ket Tee Dress prze­ro­bio­na na krót­ką sukien­kę w paski bez ręka­wów. Bia­ły kom­plet roz­klo­szo­wa­nych Union Tro­user i kurt­ki Truc­ker z rzę­da­mi nitów po zewnętrz­nej stro­nie noga­wek i otwar­ty­mi szwa­mi na ręka­wach to abso­lut­ny hit! Naj­bar­dziej wyra­zi­stym ele­men­tem kolek­cji jest postrzę­pio­na High Rise Skirt i kurt­ka Bola­ro Truc­ker do kom­ple­tu. Cały strój wyko­na­ny jest z warstw postrzę­pio­ne­go i bie­lo­ne­go deni­mu z frędz­la­mi, co daje wra­że­nie sur­re­ali­stycz­nej fak­tu­ry.

Męska linia Levi’s® Made & Crafted’s® New West łączy kla­sycz­ne wester­no­we moty­wy z este­ty­ką sty­lu ulicz­ne­go. Naj­moc­niej­sze punk­ty kolek­cji, to far­bo­wa­na na wyra­zi­sty róż kurt­ka Over­si­zed Type III Truc­ker oraz Paja­ma Shirt z wzo­rem ban­da­ny w kli­ma­cie indy­go vin­ta­ge. W kolek­cji zna­la­zło się spo­ro kro­jów over­si­zo­wych.

Kolek­cja Levi’s® Made & Cra­fted® to nowa wer­sja Sta­re­go Zacho­du prze­kształ­co­na na potrze­by teraź­niej­szo­ści.

Wracamy do naszych westernowych korzeni i zaglądamy do naszego archiwum, wzbogacamy je o kolory i wzory, hafty i sztukę Mexico City. Bawimy się proporcjami. Ta kolekcja ma w sobie duża dozę swobody i stylu wakacyjnego.” – Nicolle Arbour, Global Design Director of Collections, Levi’s®.

 

O Levi­’s® Made & Cra­fted®:

Ponad 140 lat temu Levi Strauss stwo­rzył pro­ste nie­bie­skie jean­sy, któ­re na zawsze zmie­ni­ły spo­sób, w jaki ubie­ra się Ame­ry­ka i resz­ta świa­ta. W opar­ciu o dzie­dzic­two jakim jest jakość i auten­tycz­ność, Levi’s® Made & Cra­fted® two­rzy kla­sy­kę jutra rów­no­wa­żąc histo­rięi styl przy­szło­ści. Kunszt to coś, co mamy we krwi. Do wyko­rzy­sta­nia każ­dej sztu­ki odzie­ży wyko­rzy­stu­je­my zręcz­ne tech­ni­ki kon­struk­cyj­ne oraz tka­ni­ny pocho­dzą­ce od naj­lep­szych pro­du­cen­tów tek­styl­nych na świe­cie. Pro­jek­tu­je­my w zgo­dzie z zasa­da­mi, któ­re leżą u pod­staw naszej spu­ści­zny jaką jest denim. W pro­gre­syw­ny spo­sób bez­u­stan­nie nada­je­my nowe for­my kla­sycz­ne­mu sty­lo­wi Levi’s®.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Najlepszy, ponadczasowy jeans na jesień

Denim to nie­od­łącz­na część mody już od XIX wie­ku. Kocha­my go za uni­wer­sal­ność i pod­kre­śla­nie naszej syl­wet­ki. Z bie­giem lat, nasze postrze­ga­nie tego, co wyglą­da faj­nie, zmie­ni­ło się. Mimo, że jeans to praw­dzi­wy, ponad­cza­so­wy pro­dukt,…
Więcej
Moda

Levi’s® for kids, czyli Snoopy na sportowo - kolekcja lato 2020

Zna­na na całym świe­cie mar­ka Levi’s® to nie tyl­ko ponad­cza­so­wy jeans, ale tak­że syno­nim praw­dzi­we­go, ame­ry­kań­skie­go sty­lu. Od cza­su wyna­le­zie­nia w 1873 roku jean­su przez Levi Straus­sa to wła­śnie jean­sy Levi’s® sta­ły się naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­ny­mi,…
Więcej
ModaNewsroom

Kolekcja LEVI’S® MADE & CRAFTED® wiosna/lato 2020: From The Casbah To California

Levi Strauss & Co. to od lat jed­na z naj­więk­szych marek odzie­żo­wych, a jed­no­cze­śnie nie­zmien­nie lider odzie­ży dżin­so­wej, któ­rej pro­duk­ty sprze­da­wa­ne są w ponad 110 kra­jach na całym świe­cie. Ponad 140 lat temu Levi Strauss…
Więcej