Nowa kolekcja Levi’s® Made & Crafted® inspirowana jest żywymi kolorami Meksyku, jego sztuką, tętniącymi życiem uliczkami i skąpanym w słońcu krajobrazem. Pod nazwą „Nowy Zachód” kryją się tradycyjne materiały i kunszt połączone z nowoczesnymi krojami podkreślającymi sylwetkę. Kolekcja nawiązuje do sztuki Fridy Kahlo i Diego Riviery, ukazuje odcienie pustynnych zachodów słońca i szerokie przestrzenie nieba, a także klasyczna architekturę Mexico City. Inspiracje zostały zreinterpretowane przez pryzmat współczesnego stylu ulicznego. Swobodne kroje w czystych odcieniach indygo i bieli zostały zestawione z wyrazistymi kolorami i inspirowanymi pustynią neutralnymi barwami, które są zakorzenione w DNA klasycznego wizerunku Levi’s®.

 

W dam­skiej kolek­cji znaj­dzie­my zre­in­ter­pre­to­wa­ne wer­sje kul­to­wych mode­li Levi’s® jak np.Trucker Dress, czy­li Type III Jac­ket w wer­sji sukien­ki czy Blan­ket Tee Dress prze­ro­bio­na na krót­ką sukien­kę w paski bez ręka­wów. Bia­ły kom­plet roz­klo­szo­wa­nych Union Tro­user i kurt­ki Truc­ker z rzę­da­mi nitów po zewnętrz­nej stro­nie noga­wek i otwar­ty­mi szwa­mi na ręka­wach to abso­lut­ny hit! Naj­bar­dziej wyra­zi­stym ele­men­tem kolek­cji jest postrzę­pio­na High Rise Skirt i kurt­ka Bola­ro Truc­ker do kom­ple­tu. Cały strój wyko­na­ny jest z warstw postrzę­pio­ne­go i bie­lo­ne­go deni­mu z frędz­la­mi, co daje wra­że­nie sur­re­ali­stycz­nej fak­tu­ry.

Męska linia Levi’s® Made & Crafted’s® New West łączy kla­sycz­ne wester­no­we moty­wy z este­ty­ką sty­lu ulicz­ne­go. Naj­moc­niej­sze punk­ty kolek­cji, to far­bo­wa­na na wyra­zi­sty róż kurt­ka Over­si­zed Type III Truc­ker oraz Paja­ma Shirt z wzo­rem ban­da­ny w kli­ma­cie indy­go vin­ta­ge. W kolek­cji zna­la­zło się spo­ro kro­jów over­si­zo­wych.

Kolek­cja Levi’s® Made & Cra­fted® to nowa wer­sja Sta­re­go Zacho­du prze­kształ­co­na na potrze­by teraź­niej­szo­ści.

Wracamy do naszych westernowych korzeni i zaglądamy do naszego archiwum, wzbogacamy je o kolory i wzory, hafty i sztukę Mexico City. Bawimy się proporcjami. Ta kolekcja ma w sobie duża dozę swobody i stylu wakacyjnego.” – Nicolle Arbour, Global Design Director of Collections, Levi’s®.

 

O Levi­’s® Made & Cra­fted®:

Ponad 140 lat temu Levi Strauss stwo­rzył pro­ste nie­bie­skie jean­sy, któ­re na zawsze zmie­ni­ły spo­sób, w jaki ubie­ra się Ame­ry­ka i resz­ta świa­ta. W opar­ciu o dzie­dzic­two jakim jest jakość i auten­tycz­ność, Levi’s® Made & Cra­fted® two­rzy kla­sy­kę jutra rów­no­wa­żąc histo­rięi styl przy­szło­ści. Kunszt to coś, co mamy we krwi. Do wyko­rzy­sta­nia każ­dej sztu­ki odzie­ży wyko­rzy­stu­je­my zręcz­ne tech­ni­ki kon­struk­cyj­ne oraz tka­ni­ny pocho­dzą­ce od naj­lep­szych pro­du­cen­tów tek­styl­nych na świe­cie. Pro­jek­tu­je­my w zgo­dzie z zasa­da­mi, któ­re leżą u pod­staw naszej spu­ści­zny jaką jest denim. W pro­gre­syw­ny spo­sób bez­u­stan­nie nada­je­my nowe for­my kla­sycz­ne­mu sty­lo­wi Levi’s®.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Luz słonecznej Kalifornii i elegancja Francuskiej Riwiery w najnowszej kolekcji Levi’s ® Made & Crafted ® na wiosnę-lato 2021

Naj­now­sza, swo­bod­na, a jed­no­cze­śnie ele­ganc­ka kolek­cja Levi’s ® Made & Cra­fted® na sezon wio­sna – lato 2021 to wyraz wszyst­kie­go, o czym teraz marzy­my: sło­necz­ne popo­łu­dnie gdzieś w Kali­for­nii, błę­kit­ne Morze Śród­ziem­ne, sło­ne powie­trze i…
Więcej
Moda

Niech żyje denim - GANNI x Levi's®

Levi’s® ponow­nie łączy siły z kopen­ha­ską, peł­ną kolo­rów i kon­tra­stów mar­ką stwo­rzo­ną przez  mał­żeń­stwo – Dit­te oraz Nico­laj Ref­fstrup – GANNI, któ­ra podob­nie jak poprzed­nia łączy cha­rak­te­ry­stycz­ny styl kopen­ha­skiej mar­ki z dzie­dzic­twem ame­ry­kań­skiej mar­ki się­ga­ją­cym…
Więcej
Moda

Bajkowy świat pełny Pokémonów - Levi’s® x Pokémon

Uoso­bie­nie kla­sycz­ne­go i swo­bod­ne­go, ame­ry­kań­skie­go sty­lu, a więc dżin­sów – mar­ka Levi’s® nie prze­sta­je zaska­ki­wać, już na począt­ku 2021 roku zaska­ku­jąc wyjąt­ko­wą współ­pra­cą z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­ną kre­sków­ką lat 90 – ani­mo­wa­nym seria­lem tele­wi­zyj­nym Pokémon, wpro­wa­dzo­ną…
Więcej