ModaNewsroom

Lato pełne pasteli według Mandel Store 

Polska marka Mandel powstała gdzieś między Zurichem a Kopenhagą, to torebki w których funkcjonalność spotyka się ze sztuką i poszanowaniem tworzenia w duchu zrównoważonego rozwoju. Latem Mandel zabiera nas do beztroskiego świata przepełnionego pastelowymi kolorami, które znalazły się teraz na nowych, limitowanych Mandlach. Kokardy, kołnierzyki, a gdzieś pomiędzy róż, mięta, nude, holo i lakierowana skóra, przywodzące na myśl lata 90.

Polska marka Mandel torebki

Oprócz zaba­wy paste­lo­wy­mi kolo­ra­mi, pro­jek­tant­ka Man­del – Monia Kali­ciń­ska posta­no­wi­ła stwo­rzyć zupeł­nie nowe mode­le Vani­ty Bag Round and Trian­gle, w tym mini wer­sję naj­po­pu­lar­niej­sze­go mode­lu mar­ki – Almond Bag. Naj­słod­szą, a jed­no­cze­śnie wciąż funk­cjo­nal­ną toreb­kę znaj­dzie­cie teraz w wer­sji mini. W dodat­ku nie musi­cie się oba­wiać, bo tak­że ta wer­sja bez tru­du pomie­ści tele­fon, kar­ty płat­ni­cze, puder­nicz­kę czy klu­cze Dodat­ko­wo, jak każ­dy model Almond, jej mini sio­stra posia­da odpi­na­ną rącz­kę, dzię­ki cze­mu szyb­ko i nie­po­strze­że­nie możesz w każ­dej chwi­li zmie­nić jej wygląd. Minia­tur­kę Nano moż­na tak­że dowol­nie przy­pi­nać do paska czy prze­wią­zać na nad­garst­ku, a wszyst­ko po to, by wszyst­ko cze­go potrze­bu­jesz było jesz­cze bli­żej i zawsze pod ręką. 

Model Vani­ty Bag, stwo­rzo­na na wzór popu­lar­nej w lata 90. bagu­et­te to z pozo­ru mała tore­becz­ka, któ­ra jed­nak w zależ­no­ści od dobra­ne­go paska będzie wyglą­dać sty­lo­wo zarów­no kie­dy w pośpie­chu będziesz biec rano do skle­pu w dre­sie , ale tak­że jako doda­tek do ele­ganc­kich, wyj­ścio­wych kre­acji. Jed­no­cze­śnie, możesz być pew­na, że pomie­ści wszyst­kie nie­zbęd­ne rze­czy i jak każ­da toreb­ka Man­dla kry­je w środ­ku nie­zwy­kle funk­cjo­nal­ne wnę­trze ze spryt­nie skry­ty­mi kie­szon­ka­mi oraz prze­gród­ka­mi na tele­fon i kar­ty. Limi­to­wa­na kolek­cja Paste­Lo­ve powięk­szy się tak­że o kil­ka sta­łych mode­li takich jak Pho­ne Pur­se i Almond Bag.

Każ­da z naj­now­szych tore­bek w paste­lo­wych, cukier­ko­wych, limi­to­wa­nych odsło­nach poja­wi się na stro­nie inter­ne­to­wej mar­ki www.mandel-store.com w kil­ku dropach.

Polska marka Mandel torebki najpiękniejsze torebki Mandel najpiękniejsze torebki Mandel najpiękniejsze torebki Mandel najpiękniejsze torebki Mandel najpiękniejsze torebki Mandel najpiękniejsze torebki Mandel najpiękniejsze torebki Mandel najpiękniejsze torebki Mandel najpiękniejsze torebki Mandel najpiękniejsze torebki Mandel

Kam­pa­nię naj­now­szej kolek­cji Man­del Sto­re w sty­lu vin­ta­ge zre­ali­zo­wa­no w Lon­dy­nie wspól­nie z foto­graf Iną Lekie­wicz (Unpo­li­shed Maga­zi­ne) oraz sty­list­ką Rachel Bakewell.

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Mar­le­na Wysocka
Zdję­cia: Ina Lekiewicz/materiały prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Pocałunek z Akwitanii  – Mandel Wiosna/Lato 2021

Naj­now­sza kolek­cja Man­del to odpo­wiedź na potrze­by współ­cze­snych kobiet: ma być mod­nie, pięk­nie, ale i prak­tycz­nie. Każ­dy pro­jekt jest niczym zre­ali­zo­wa­ne marze­nie o toreb­kach ide­al­nie wpa­so­wu­ją­cych się w nasz aktu­al­ny styl życia – takich, które…
Więcej
Moda

Jesienne niezbędniki w Twojej garderobie

Sezon jesien­no – zimo­wy w peł­ni, a to naj­lep­sza wia­do­mość dla tych, któ­rzy kocha­ją war­stwy. W tym roku jest to sezon szcze­gól­ny i abso­lut­nie wyjąt­ko­wy – z pew­no­ścią więk­szość z nas pla­nu­je bowiem zakup dobrej…
Więcej
ModaMust havePolecaneTrendy

Najpiękniejsze rzeczy, w które warto zainwestować tej wiosny

Prze­glą­da­jąc wio­sen­ne kolek­cje pro­jek­tan­tów moż­na dostać zawro­tu gło­wy – w tym sezo­nie mod­ne jest bowiem wszyst­ko. Wiel­kie, zna­ne sie­ciów­ki nie­mal co tydzień pro­du­ku­ją i wypusz­cza­ją nowe kolekcje.Tymczasem, w odróż­nie­niu od zna­nych na świe­cie kon­cer­nów, lokalne…
Więcej