Uroda

Kupuj świadomie w trosce o swoją skórę i włosy – podróbki kosmetyków

Każda nasza decyzja, którą podejmujemy jako konsumenci, ma realny wpływ na daną markę.  Nie od dziś bowiem wiadomo, że popyt generuje podaż. W ostatnim czasie na rynku pojawia się mnóstwo podróbek kosmetyków, a zainteresowanie nimi rośnie, co powoli dyskwalifikuje inne marki. To, o czym powinniśmy pamiętać robiąc świadome zakupy, to przede wszystkim to, że w produkcji podróbek znanych kosmetyków nie dba się o ekologię, skład, a także o efekty. Dlatego tak ważne jest, aby każda nasza decyzja zakupowa była starannie przemyślana, w trosce nie tylko o rynek, ale przede wszystkim własne zdrowie. 

Kupuj świadomie w trosce o swoją skórę i włosy - podróbki kosmetyków

Pod­rób­ki kosme­ty­ków to wciąż temat tabu. Tym­cza­sem, z roku na rok pro­du­ko­wa­ne są na coraz więk­szą ska­lę, co podyk­to­wa­ne jest coraz więk­szym zain­te­re­so­wa­niem ze stro­ny klien­tów. Współ­cze­sny świat, któ­ry czę­sto stwa­rza wokół nas wyima­gi­no­wa­ny obraz, spra­wia, że każ­dy z nas marzy o posia­da­niu pięk­nych rze­czy, świad­czą­cych o sta­tu­sie i pre­sti­żu. Chce­my czuć się bowiem wyjąt­ko­wo i wzbu­dzać zachwyt, czy nawet zazdrość innych. Nie każ­dy jed­nak może pozwo­lić sobie na droż­sze, luk­su­so­we pro­duk­ty – stąd też coraz czę­ściej szu­ka się innych dróg, się­ga­jąc po pro­duk­ty nawet o poło­wę tań­sze, lecz nie­rzad­ko docho­dzi tak­że do sytu­acji, w któ­rej nie zda­je­my sobie nawet spra­wy, że zaku­pi­li­śmy pod­rób­kę, prze­ko­na­ni, że tra­fi­li­śmy na świet­ną okazję.

Waż­ne, aby uświa­do­mić sobie, że pod­rób­ki kosme­ty­ków (nie tak jak pod­rób­ki ubrań) nio­są o wie­le wię­cej nega­tyw­nych kon­se­kwen­cji dla nasze­go zdro­wia oraz strat gospo­dar­czych. Poja­wia­ją­ce się w bada­niach licz­by doty­czą­ce strat w sprze­da­ży w sek­to­rze pro­duk­tów kosme­tycz­nych spra­wia, że zaczy­na­my uświa­da­miać sobie ska­lę pro­ble­mu, z któ­rym cięż­ko jest wal­czyć bez uświa­da­mia­nia społeczeństwa.

Mimo boga­te­go asor­ty­men­tu w skle­pach, wciąż kupu­je­my pod­rób­ki -  głów­nie ze wzglę­du na cenę. Zda­je się, że jako spo­łe­czeń­stwo, wciąż mało wie­my na temat etycz­nych zaku­pów, a kon­sump­cjo­nizm spra­wia, że sta­ra­my się nadą­żyć za wszyst­kim tren­da­mi. Dziś stro­ny inter­ne­to­we z kosme­ty­ka­mi – choć czę­sto będą­ce dzie­łem oszu­stów – spra­wia­ją bar­dzo pro­fe­sjo­nal­ne wra­że­nie, nie­rzad­ko kupu­jąc fał­szy­we opi­nie, by wzbu­dzić zaufa­nie kupu­ją­cych. Nie­po­ko­ją nas tak­że opa­ko­wa­nia, któ­re przy­go­to­wy­wa­ne są z coraz więk­szą sta­ran­no­ścią i do złu­dze­nia przy­po­mi­na­ją ory­gi­na­ły, przez co my, jako zwy­kli kon­su­men­ci, nie jeste­śmy w sta­nie ich roz­róż­nić. Nie jest jed­nak istot­ne opa­ko­wa­nie czy wygląd pro­duk­tu. Musi­my bowiem pamię­tać, że pod­rób­ki kosme­ty­ków to przede wszyst­kim zupeł­nie inny skład. Skład­ni­ki czę­sto uży­wa­ne w pod­rób­kach m.in.: tru­ją­ce pier­wiast­ki che­micz­ne, bak­te­rie e‑coli, gron­kow­ca mogą poważ­nie zaszko­dzić nasze­mu zdro­wiu. Czę­sto powo­du­ją podraż­nie­nia, pie­cze­nie, obrzę­ki, aler­gie, a nawet popa­rze­nia i bli­zny, któ­re mogą zostać z nami już na zawsze. W efek­cie, w takiej sytu­acji, wię­cej pie­nię­dzy, niż na ory­gi­nal­ny kosme­tyk, wyda­my na leka­rzy spe­cja­li­stów, w tro­sce o powrót do zdro­wia i przy­wró­ce­nie sta­nu naszej skó­ry do nor­mal­no­ści. 

Dyrek­tor­ka Edu­ka­cji mar­ki Paul Mit­chell – Patry­cja Grzem­pow­ska podzie­li­ła się z nami swo­im doświad­cze­niem z klient­ką, któ­ra nie­świa­do­mie wybra­ła tań­sze źró­dło pro­duk­tu. Opo­wie­dzia­ła, że klient­ka była prze­ko­na­na, iż zaku­pi­ła ory­gi­nal­ny kosme­tyk mar­ki Paul Mit­chell. Nie­ste­ty, z cza­sem jej wło­sy sta­ły się prze­su­szo­ne, a koń­ców­ki zaczę­ły się roz­dwa­jać, a jej stan wło­sów uległ znacz­ne­mu pogor­sze­niu. Klient­ka po otwar­ciu opa­ko­wa­nia zwró­ci­ła uwa­gę, że zapach róż­ni się od tego, któ­ry zapa­mię­ta­ła na wizy­cie w salo­nie fry­zjer­skim. Dopie­ro po  dokład­nej ana­li­zie oka­za­ło się, że była to pod­rób­ka. Podob­ne doświad­cze­nie z klien­ta­mi wspo­mi­na wła­ści­ciel­ka salo­nu Fana­be­ria, któ­ra na co dzień pra­cu­je na kosme­ty­kach JOICO i Paul Mit­chell. Nie ukry­wa, że mia­ła wie­le przy­krych incy­den­tów z pod­rób­ka­mi, szcze­gól­nie w przy­pad­ku Rekon­struk­cji K‑PAK, czy­li zabie­gu pie­lę­gna­cyj­ne­go, któ­ry powi­nien być wyko­ny­wa­ny wyłącz­nie przez doświad­czo­ne­go fry­zje­ra. Jej klient­ki skar­ży­ły się, że po domo­wym sto­so­wa­niu nie było popra­wy kon­dy­cji wło­sów, a nastą­pi­ło wręcz ich pogor­sze­nie – sta­ły się mato­we i suche.

Ory­gi­nał czy pod­rób­ka? Odpo­wiedź jest pro­sta i nie ule­ga wąt­pli­wo­ści, że mimo wszyst­ko, powin­ni­śmy wybie­rać ory­gi­nal­ne kosme­ty­ki, któ­re przed dopusz­cze­niem na rynek prze­cho­dzą sze­reg badań, testów oraz muszą speł­niać odgór­nie naka­za­ne nor­my na świa­to­wych ryn­kach. Trze­ba pamię­tać, że żad­na pro­fe­sjo­nal­na fir­ma nie wypu­ści z labo­ra­to­rium pro­duk­tu, któ­ry w jaki­kol­wiek spo­sób mógł­by zaszko­dzić kon­su­men­to­wi. Zna­ne, wiel­kie mar­ki skru­pu­lat­nie dba­ją o swój PR, szcze­gól­nie na tak kon­ku­ren­cyj­nym ryn­ku, jakim jest rynek beau­ty. Dla­te­go też, popu­lar­ne mar­ki, w tro­sce o nasze zdro­wie i bez­pie­czeń­stwo inwe­stu­ją w nowo­cze­sne tech­no­lo­gie, naj­lep­sze skład­ni­ki, a tak­że zrów­no­wa­żo­ny roz­wój. To dla­te­go wzra­sta­ją kosz­ty pro­duk­cji, a co za tym idzie – ory­gi­nal­ne pro­duk­ty są droż­sze. Do tego nie moż­na zapo­mnieć o podat­kach, kosz­tach  utrzy­ma­nia pra­cow­ni­ków czy maga­zy­nów dosto­so­wa­nych pod pro­duk­ty. Przy­kła­do­wo, koszt pro­duk­cji pod­rób­ki nie­rzad­ko wyno­si nie wię­cej niż 5 zło­tych. Oszu­ści nie pono­szą bowiem kosz­tów zwią­za­nych z labo­ra­to­ria­mi czy wykwa­li­fi­ko­wa­ny­mi pra­cow­ni­ka­mi,  nie opła­ca­ją też żad­nych regu­la­cji zwią­za­nych z dzia­ła­niem fir­my. Trze­ba tak­że pamię­tać, że według badań prze­pro­wa­dzo­nych przez EUIPO oraz Euro­pol, stwier­dzo­no, że gru­py prze­stęp­cze w prze­my­śle pod­ró­bek są rów­nież zamie­sza­ne w prze­stęp­stwa takie jak m.in.: han­del nar­ko­ty­ka­mi czy pra­nie brud­nych pieniędzy.

Oryginalne produkty JOICO

Jak sku­tecz­nie  odróż­nić praw­dzi­we pro­duk­ty od tych fał­szy­wych? Przede wszyst­kim musi­my zwró­cić uwa­gę na cenę. Nasze podej­rze­nia zawsze powin­na wzbu­dzić cena kosme­ty­ku, któ­ra jest znacz­nie mniej­sza, niż w innych miej­scach. Trze­ba pamię­tać, że ceny zwy­kle regu­lo­wa­ne są umo­wa­mi z dys­try­bu­to­rem i waha­nia mogą być nie­wiel­kie. Przed kup­nem pro­duk­tu zwróć­my tak­że uwa­gę na jego opa­ko­wa­nie. Mimo usil­nych sta­rań oszu­stów, czę­sto w opa­ko­wa­niach pro­duk­tów moż­na dopa­trzyć się drob­nych róż­nić i zwra­cać uwa­gę na logo czy kolo­ry, dokład­nie porów­nu­jac opa­ko­wa­nia. Przed nie­chcia­ny­mi pod­rób­ka­mi z pew­no­ścią ochro­nią nas zaku­py w spraw­dzo­nych, auto­ry­zo­wa­nych miej­scach i na ofi­cjal­nych stro­nach inter­ne­to­wych, w któ­rych znaj­du­ją się odno­śni­ki do miejsc, w któ­rych legal­nie moż­na kupić pro­duk­ty danej mar­ki. Nawet, jeże­li takich miejsc nie wska­za­no, war­to napi­sać wia­do­mość i popro­sić o taką listę. Jeże­li mamy moż­li­wość i doko­nu­je­my zaku­pów sta­cjo­nar­nie, powin­ni­śmy zwró­cić tak­że uwa­gę na zapach, jeże­li zna­my woń ory­gi­nal­ne­go produktu.

Nawet, jeże­li w danej chwi­li nie może­my pozwo­lić sobie na ory­gi­nal­ny pro­dukt, war­to kupo­wać świa­do­mie i być może odcze­kać kil­ka mie­się­cy, odkła­da­jąc pie­nią­dze. War­to bowiem pamię­tać, że robi­my to w tro­sce nie tyl­ko o gospo­dar­kę, ale przede wszyst­kim nasze wła­sne zdro­wie i wygląd.

Tekst: Ania Łaniewska/ Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
UrodaVers24 favorites

Ikony Rekonstrukcji Włosów JOICO K-PAK

Pro­duk­ty, któ­re zre­kon­stru­ują nawet naj­bar­dziej znisz­czo­ne wło­sy, czy­li IKONY REKONSTRUKCJI WŁOSÓW JOICO K‑PAK. Dzię­ki zawan­so­wa­nej tech­no­lo­gii lipo­so­mo­wej Smar­tRe­le­ase, któ­ra napra­wia, wzmac­nia i chro­ni wło­sy dokład­nie tam, gdzie tego potrze­bu­ją, seria K‑PAK poma­ga napra­wić wie­lo­let­nie, widoczne…
Więcej
Uroda

Szybsze suszenie włosów dzięki JOICO Dream Blowout

Szyb­sze susze­nie wło­sów nie musi pozo­stać jedy­nie w Two­ich snach! Nie musisz też ści­nać swo­ich wło­sów, aby przy­spie­szyć ich susze­nie, bo mamy coś, co Ci pomo­że – krem do wło­sów – JOICO Dre­am Blo­wo­ut, który…
Więcej
Uroda

Jak prawidłowo zadbać o włosy po lecie?

Słoń­ce – kocha­my je bez­gra­nicz­nie i ono nas rów­nież, ale… w nad­mia­rze nie­ste­ty nam szko­dzi. Jeśli w trak­cie waka­cji nie korzy­sta­łaś z kosme­ty­ków z fil­tra­mi UV, za to pły­wa­łaś w sło­nej lub chlo­ro­wa­nej wodzie, to…
Więcej