UrodaVers24 favoritesWłosy

Odbudowa i regeneracja włosów z Joico K-Pak

Zma­gasz się z osła­bio­ny­mi i znisz­czo­ny­mi wło­sa­mi, któ­re potrze­bu­ją natych­mia­sto­wej rege­ne­ra­cji, szcze­gól­nie po lecie? Jak pod­kre­śla fry­zjer­ka Ewe­li­na Wilk z salo­nu Cre­ati­ve Hair w War­sza­wie, słoń­ce, sło­na  woda czy sil­ny wiatr mogą powo­do­wać zauwa­żal­ne zniszczenia,…

Więcej