Styl życia

MISECZKI SPORTOWE – JAK WYBRAĆ I JAKIE NAJLEPSZE?

Polki sły­ną na całym świe­cie z tego, że są eks­tre­mal­nie zadba­ne. Sport więc trak­tu­ją jako waż­ny ele­ment skła­do­wy swo­je­go życia i za to im chwa­ła! Kobie­ty spę­dza­ją czas aktyw­nie na siłow­ni, bież­niach, w salach tanecz­nych. Ostat­nio opa­no­wa­ła je fascy­na­cja jogą. Jed­nak ten life­sty­le wyma­ga tak­że odpo­wied­nie­go przy­go­to­wa­nia pod wzglę­dem bie­li­zny i akce­so­riów. Pod­czas wysił­ku fizycz­ne­go, bez odpo­wied­nie­go wspar­cia w posta­ci spor­to­we­go biu­sto­no­sza, panie są nara­żo­ne na róż­ne­go rodza­ju defor­ma­cje biu­stu. Nale­ży zatem zadać sobie pyta­nie o to, czy fak­tycz­nie dbasz o tę część cia­ła, a może czu­jesz dys­kom­fort pod­czas np. bie­ga­nia lub jaz­dy kon­nej? Jeśli tak, nale­ży to zmie­nić.

MISECZKI SPORTOWE – JAK WYBRAĆ I JAKIE NAJLEPSZE?

BUDOWA PIERSI

Pier­si skła­da­ją się z tka­nek, naczyń krwio­no­śnych i lim­fa­tycz­nych oraz wię­za­deł Coope­ra, któ­re mają nie­ba­ga­tel­ne zna­cze­nie; odpo­wia­da­ją za stan ich jędr­no­ści. Nad­mier­ny ruch biu­stu bez odpo­wied­nie­go zabez­pie­cze­nia, obcią­ża wię­za­dła i stąd już tyl­ko krok do jego obwi­sa­nia, a tego prze­cież żad­na z kobiet nie chce. Dla­te­go jeśli pra­gnie­cie zacho­wać pięk­ny, kształt­ny biust na dłu­gie lata, zaopa­trz­cie się w spor­to­wy biu­sto­nosz, któ­ry jest wypeł­nio­ny misecz­ka­mi skon­stru­owa­ny­mi tak, aby zabez­pie­czać pier­si nie­za­leż­nie od rodza­ju aktyw­no­ści.

GDZIE SZUKAĆ MISECZEK SPORTOWYCH I JAKIE SĄ NAJLEPSZE?

Redak­cja Vers-24 zro­bi­ła prze­gląd pro­duk­tów spor­to­wych na ryn­ku bie­li­zny i laur przy­zna­je misecz­kom nie­miec­kiej fir­my Muehl­me­ier. Uwa­ga: dostęp­na tak­że w Pol­sce w salo­nach Gat­ta, Lie Parie i buti­kach z bie­li­zną. Pro­du­cent mise­czek do biu­sto­no­szy, prze­pro­wa­dził sze­reg badań, któ­rych celem było spraw­dze­nie w jakim stop­niu pier­si są zagro­żo­ne pod­czas wysił­ku fizycz­ne­go bez odpo­wied­nie­go wspar­cia. Na pod­sta­wie tych badań, mar­ka wyda­ła linię mise­czek w opar­ciu o zaawan­so­wa­ną tech­no­lo­gię 3D, któ­re prze­ciw­dzia­ła­ją wstrzą­som i hamu­ją ryzy­ko obra­żeń. Nie od dziś bowiem wia­do­mo, że duży biust może sta­no­wić albo bło­go­sła­wień­stwo natu­ry, albo utra­pie­nie na sali gim­na­stycz­nej. Z mar­ką Muhl­me­ier, życie sta­je się prost­sze, a sport przy­jem­niej­szy. Redak­cja Vers-24 prze­ko­na­ła się o tym na wła­snej skó­rze.

MISECZKA TO PODSTAWA

Mało któ­ra z kobiet zda­je sobie spra­wę, że kwe­stia wybo­ru wła­ści­we­go biu­sto­no­sza w dużej mie­rze zale­ży od misecz­ki. To ona nada­je kształt biu­sto­wi, chro­ni go i sta­no­wi odpo­wied­nie wspar­cie. Powin­na być zatem wyko­na­na z odpo­wied­niej pian­ki. Ponad­to ma oddy­chać, nie absor­bo­wać wil­go­ci, nie uczu­lać i dzia­łać prze­ciw-poto­wo. Te wszyst­kie baje­ry znaj­dzie­cie w misecz­kach mar­ki Muehl­me­ier. Inno­wa­cyj­na i zaawan­so­wa­na tech­no­lo­gia 3D spra­wia, że misecz­ki te natu­ral­nie mode­lu­ją kształt biu­stu i są skon­stru­owa­ne w zależ­no­ści od tego, jaki sport upra­wia­cie. Ta boga­ta ofer­ta mar­ki spra­wia, że kobie­ty odczu­wa­ją kom­fort pod­czas nosze­nia biu­sto­no­sza i każ­da z nich może wybrać coś dla sie­bie.

3 NIESAMOWITE LINIE PRODUKTÓW

Redak­cja Vers-24 prze­te­sto­wa­ła pro­duk­ty mar­ki Muehl­me­ier, a swo­im doświad­cze­niem i oce­ną dzie­li się z Wami. W linii spor­to­wej zna­leź­li­śmy róż­ne rodza­je mise­czek w zależ­no­ści od inten­syw­no­ści wysił­ku fizycz­ne­go. Nas ocza­ro­wa­ły, a Was? Sami spró­buj­cie!

Muehlmeier bracups

  1. M‑TEC SPORTIVE SPORTS CUP: CUP FOR MAXIMUM LEVEL ACTIVITIES

misecz­ka pole­ca­na do inten­syw­nych tre­nin­gów.

Zale­ty pro­duk­tu:

- sta­bil­na, pian­ko­wa miska,

- 100% pod­trzy­ma­nie nawet w mode­lu push-up, co jest rzad­ko spo­ty­ka­ne na ryn­ku bie­li­zny,

- pokry­cie ultra cien­kim mate­ria­łem Silk­to­uch PES z efek­tem jedwa­biu,

- wyjąt­ko­wa obrób­ka mate­ria­łu zapew­nia­ją­ca biu­sto­wi M‑Tech ® Dry Feel,

- absorb­cja,

- ide­al­na do upra­wia­nia inten­syw­nej jaz­dy kon­nej, pły­wa­nia.

Super opcja! Ana­to­micz­nie wypro­fi­lo­wa­ny kształt – poli­kar­bo­no­wa miska ERGONOMIC POWER SUPPORT CUP – roz­wią­za­ne, któ­re zapew­nia mak­sy­mal­ne uczu­cie kom­for­tu pod­czas inten­syw­ne­go upra­wia­nia spor­tu. Brak uci­ska­ją­cych fisz­bin gwa­ran­tu­je kom­fort nosze­nia, a tło­czo­ne misecz­ki zapew­nia­ją przy­jem­ne uczu­cie. Biust utrzy­ma­ny w ryzach!

  1. M‑TEC ATHLEISURE SPORTS CUP: CUP FOR FIRM LEVEL ACTIVITIES

– misecz­ka przy­sto­so­wa­na do aktyw­no­ści spor­to­wej o śred­niej inten­syw­no­ści.

Zale­ty pro­duk­tu:

- wspar­cie i sta­bi­li­za­cja w trak­cie upra­wia­nia spor­tu,

- kon­tur biu­stu popra­wio­ny, biust nabie­ra pożą­da­ne­go kształ­tu dzię­ki tzw. cup under­li­nes,

- deli­kat­na, oddy­cha­ją­ca pian­ka,

- oddy­cha­ją­ca tka­ni­na,

- ide­al­na do spor­tów takich jak tenis, taniec.

  1. M‑TEC RELAX SPORTS CUP: CUP FOR LITE LEVEL ACTIVITIES

– misecz­ka przy­sto­so­wa­na do aktyw­no­ści spor­to­wej o niskiej inten­syw­no­ści.

Zale­ty pro­duk­tu:

- ela­stycz­na i deli­kat­na pian­ka, mate­riał niczym dru­ga skó­ra,

- lek­kie i oddy­cha­ją­ce kom­po­nen­ty,

- ide­al­na do lek­kich spor­tów takich joga, medy­ta­cja, spa­ce­ry.

Wystę­pu­je też w wer­sji STAY FRESH TREATMENT, któ­ra zapew­nia uczu­cie kom­for­tu i świe­żo­ści. Misecz­ka anty­bak­te­ryj­na, anty­aler­gicz­na. Zaawan­so­wa­na tech­no­lo­gia zapo­bie­ga zmia­nie kolo­ru na sku­tek pra­nia.

MISECZKI SPORTOWE – JAK WYBRAĆ I JAKIE NAJLEPSZE?

Nic jak tyl­ko prze­te­sto­wać na wła­snej skó­rze pod­czas następ­nej sesji spor­to­wej. Redak­cja Vers-24 gorą­co pole­ca.

Tekst: Ilo­na Jawor­ska
Zdję­cia: Vers-24
Gra­fi­ka: Muehl­me­ier

 

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaMust have

TESTUJEMY KOSTIUMY KĄPIELOWE OD POLSKIEJ MARKI FEBA

Lato zbli­ża się wiel­ki­mi kro­ka­mi, a my jesz­cze nie mamy tego jedy­ne­go, wyma­rzo­ne­go… kostiu­mu kąpie­lo­we­go, któ­ry stwo­rzy pla­żo­wy total look. Dla­te­go tym razem bie­rze­my pod lupę pol­ską mar­kę Feba, ofe­ru­ją­cą stro­je na waka­cje. Biki­ni, mono­ki­ni……
Więcej
ModaMust have

NOWA ERA KOBIECEJ SYLWETKI – PEŁNE PIERSI, WĄSKA TALIA

Po boomie na mega kobie­ce syl­wet­ki oraz ponęt­ne kształ­ty rodem z lat 50’ 60’ XX wie­ku (współ­cze­śnie Scar­lett Johans­son, Penélo­pe Cruz), nastę­pu­je moda na figu­rę chłop­czy­cy a’la Twig­gy: mały biust, szczu­pła talia (repre­zen­tant­ki to: Keira…
Więcej
ModaMust have

MISECZKA LEKKA JAK PIÓRKO – SPACER!

Czy sły­sza­ły­ście kie­dy­kol­wiek o misecz­ce biu­sto­no­sza lek­kiej jak piór­ko? Czy w ogó­le zwra­ca­ły­ście na to uwa­gę? Rodzaj misecz­ki biu­sto­no­sza odgry­wa nie­ba­ga­tel­ną rolę w pro­fi­lo­wa­niu biu­stu, utrzy­ma­niu go w ryzach i spra­wie­niu, że czu­jesz się kom­for­to­wo…
Więcej