Uroda

Guerlain otworzyło swój pierwszy butik w Polsce

Guerlain otworzyło swój pierwszy butik w Polsce w dniu 24 listopada 2023. Luksusowa francuska marka wybrała na lokalizację swojego flagowego butiku jeden z najbardziej prestiżowych centrów handlowych w Warszawie – Westfield Mokotów.

Guerlain otworzyło swój pierwszy butik w Polsce

NOWY ROZDZIAŁ GUERLAIN W POLSCE

Od momen­tu zało­że­nia mar­ki w 1828 roku, Maison Guer­la­in otwie­ra luk­su­so­we i nowo­cze­sne buti­ki, dążąc do dostar­cze­nia swo­im klien­tom wyjąt­ko­wych, peł­nych pre­sti­żu doświad­czeń oraz sper­so­na­li­zo­wa­nych usług. Guer­la­in otwie­ra wro­ta swo­je­go pierw­sze­go buti­ku w sto­li­cy Pol­ski – War­sza­wie, eks­po­nu­jąc swo­je nad­zwy­czaj­ne kre­acje i zapra­sza do zanu­rze­nia się w świe­cie wyso­kiej kla­sy zapa­chów, pie­lę­gna­cji oraz maki­ja­żu. W buti­ku po raz pierw­szy w Pol­sce będzie dostęp­ny cały asor­ty­ment mar­ki obej­mu­ją­cy kul­to­wą linię zapa­chów niszo­wych L’Art et La Matie­re oraz kla­sycz­ne Bee Bot­tles wraz z limi­to­wa­ny­mi edy­cja­mi. Dodat­ko­wo, zapre­zen­to­wa­ny zosta­nie pełen wachlarz pro­duk­tów do pie­lę­gna­cji skó­ry, łącz­nie z naj­bar­dziej pre­sti­żo­wą linią Orchi­dee Impe­ria­le Black, a tak­że wszyst­kie limi­to­wa­ne edy­cje pro­duk­tów ze wszyst­kich kate­go­rii. 

MARKA NASYCONA LUKSUSEM I TROSKĄ O NATURĘ

Luk­sus, szyk i pro­sto­ta… Ta zupeł­nie wyjąt­ko­wa este­ty­ka sub­li­mu­je pięk­no Guer­la­in. Mię­dzy wyraź­nie współ­cze­sny­mi for­ma­mi, wyra­fi­no­wa­ny­mi tek­stu­ra­mi i boga­ty­mi kolo­ra­mi rodzi się kon­tra­sto­wa kobie­cość. Dro­go­cen­ne, natu­ral­ne surow­ce i mate­ria­ły są wybie­ra­ne z taką samą sta­ran­no­ścią, jak skład­ni­ki uży­wa­ne przez Maison Guer­la­in. Wybór skład­ni­ków i mate­ria­łów odzwier­cie­dla skru­pu­lat­ne rze­mio­sło, za któ­re Dom jest cele­bro­wa­ny. Od wykwint­nych zapa­chów po sze­ro­kie ofer­ty pie­lę­gna­cyj­ne, każ­dy pro­dukt jest świa­dec­twem nie­ustę­pli­we­go dąże­nia Guer­la­in do dosko­na­ło­ści i luk­su­su. 

Maison Guer­la­in od 1828 roku two­rzy wyjąt­ko­we pro­duk­ty i dąży do zacho­wa­nia oraz prze­ka­zy­wa­nia tego wyjąt­ko­we­go dzie­dzic­twa. Dzia­ła­jąc w imię pięk­na pod­no­si natu­rę do ran­gi Sztu­ki. W swo­im dłu­go­trwa­łym zaan­ga­żo­wa­niu, trak­tu­je natu­rę nie tyl­ko jako źró­dło inspi­ra­cji, lecz tak­że jako bez­cen­ny skarb, któ­re­go war­to­ści roz­wi­ja i prze­ka­zu­je przy­szłym poko­le­niom, mając Psz­czo­łę jako swo­je­go nie­za­stą­pio­ne­go straż­ni­ka. 

Guerlain otworzyło swój pierwszy butik w Polsce

EKSKLUZYWNE SERWISY, SZTUKA I PERSONALIZACJA

Boga­ta ofer­ta ser­wi­sów obej­mu­je mię­dzy inny­mi: ser­wis napeł­nia­nia iko­nicz­ne­go fla­ko­nu Bee Bot­tle, kon­sul­ta­cje doty­czą­ce pie­lę­gna­cji i per­fum, warsz­ta­ty i lek­cje nie­ska­zi­tel­ne­go maki­ja­żu, sper­so­na­li­zo­wa­ne Art Of Gifting oraz dosta­wę do domu. Wszyst­ko zosta­ło sta­ran­nie prze­my­śla­ne, aby jak naj­le­piej spro­stać życze­niom klien­tów, z ele­gan­cją i wygodą.

Butik Guer­la­in to prze­strzeń per­so­na­li­za­cji, gdzie wszyst­ko jest moż­li­we. Obej­mu­je cały asor­ty­ment od kul­to­wych Bee Bot­tle po Rouge G, z wie­lo­ma opcja­mi dostęp­ny­mi dla etui. Zaku­py mogą rów­nież być ozdo­bio­ne gra­we­rem zawie­ra­ją­cym imię lub inicjałami.

Guerlain otworzyło swój pierwszy butik w Polsce

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Sucha skóra pod oczami - jak o nią zadbać?

Sucha skó­ra pod ocza­mi doty­ka wie­le osób, tak­że tych któ­rzy z regu­ły nie bory­ka­ją się z prze­su­sze­niem cery. Wyni­ka to z fak­tu, że skó­ra pod ocza­mi jest bar­dzo cien­ka i wyjąt­ko­wo deli­kat­na, a więc bardziej…
Więcej
UrodaVers24 favorites

Kosmetyki na zimę

Odpo­wied­nia pie­lę­gna­cja skó­ry waż­na jest każ­de­go dnia, nie­za­leż­nie od pory roku. Jed­nak zimą jest ona szcze­gól­nie nara­żo­na na szko­dli­we dzia­ła­nie nie­sprzy­ja­ją­cych warun­ków atmos­fe­rycz­nych: róż­ni­ce tem­pe­ra­tur, mroź­ny wiatr. Dla­te­go tak waż­ny jest odpo­wied­ni dobór pro­duk­tów do…
Więcej