Uroda

Sucha skóra pod oczami – jak o nią zadbać?

Sucha skóra pod oczami dotyka wiele osób, także tych którzy z reguły nie borykają się z przesuszeniem cery. Wynika to z faktu, że skóra pod oczami jest bardzo cienka i wyjątkowo delikatna, a więc bardziej narażona na utratę wody. Jak więc nawilżyć skórę pod oczami?

Sucha skó­ra pod ocza­mi sprzy­ja powsta­wa­niu zmarsz­czek, dla­te­go to bar­dzo waż­ne, aby zapo­bie­gać jej moc­ne­mu prze­su­sze­niu. Z pomo­cą przyj­dą nawil­ża­ją­ce i odżyw­cze kre­my, ale nie tylko.

Sucha skóra pod oczami - jak o nią zadbać?

Sucha skó­ra pod ocza­mi – jak o nią zadbać? pHfor­mu­la S.O.S. Eye Rescue krem, CHANEL LE LIFT Crème Yeux krem pod oczy, Sisleya krem pod oczy, Cau­da­lie Pre­mier Cru krem pod oczy,  LA MER The Eye Con­cen­tra­te krem pod oczy, GUERLAIN Abe­il­le Roy­ale krem pod oczy, NUXE roz­świe­tla­ją­cy Bal­sam pod oczy Nuxu­rian­ce®Gold, Insti­tut Esthe­derm Excel­la­ge krem pod oczy, D‘Alchémy Age-Delay kon­cen­trat pod oczy.

Przyczyny suchej skóry pod oczami

Powsta­wa­niu suchej skó­ry pod ocza­mi sprzy­ja­ją nie­ko­rzyst­ne warun­ki atmos­fe­rycz­ne, takie jak wiatr i mróz. Przy­czy­ną sucho­ści jest też brak gru­czo­łów łojo­wych w tym obsza­rze – skó­ra pod ocza­mi nie może się więc natu­ral­nie natłu­ścić. Pro­ces powsta­wa­nia suchej skó­ry pod ocza­mi jest taki sam, jak suchej skó­ry całej twa­rzy, róż­ni­ca pole­ga jed­nak na tym, że suchość pod ocza­mi doty­ka zde­cy­do­wa­nie wię­cej osób, tak­że tych z cerą nor­mal­ną i mie­sza­ną. 

Suchość pod ocza­mi bar­dzo czę­sto wystę­pu­je wraz z widocz­ny­mi cie­nia­mi pod ocza­mi – ma to zwią­zek z płyt­ko una­czy­nio­ną skó­rą. Nie bez zna­cze­nia jest tak­że kon­dy­cja całe­go orga­ni­zmu, zła die­ta i brak suple­men­ta­cji mogą przy­czy­nić się do prze­su­sza­nia się skó­ry pod ocza­mi. 

Zanim zacznie­my sto­so­wać kre­my no suchą skó­rę pod ocza­mi war­to zwró­cić uwa­gę tak­że na nasze ogól­ne nawy­ki. Prze­su­sza­niu się tej par­tii twa­rzy sprzy­ja pale­nie papie­ro­sów i picie alko­ho­lu, a tak­że zbyt mała ilość snu i die­ta boga­ta w cukier. To jed­nak nie wszyst­ko – być może sto­su­je­my odpo­wied­nie kosme­ty­ki pod oczy, ale za bar­dzo podraż­nia­my skó­rę przez pocie­ra­nie waci­kiem w trak­cie dema­ki­ja­żu albo w trak­cie dnia czę­sto trze­my oczy.

Krem na suchą skórę pod oczami

Sucha skó­ra pod ocza­mi potrze­bu­je oczy­wi­ście dobre­go kre­mu pod oczy. Pro­fi­lak­tycz­nie war­to sto­so­wać go codzien­nie, od oko­ło 20 roku życia. Waż­ne, żeby zawie­rał nawil­ża­ją­cy kwas hia­lu­ro­no­wy, ale tak­że łago­dzą­ce podraż­nie­nia skład­ni­ki takie jak alo­es i pantenol.

W przy­pad­ku bar­dzo suchej skó­ry pod ocza­mi nie­zbęd­ny będzie bogat­szy krem pod oczy. Wte­dy wybie­raj­my kosme­ty­ki z kola­ge­nem, wita­mi­ną E, ole­ja­mi i masłem shea. Bar­dzo waż­na jest kon­sy­sten­cja kre­mu pod oczy – w przy­pad­ku doj­rza­łej i bar­dzo suchej skó­ry pod ocza­mi żelo­wy krem pod oczy nie pora­dzi sobie z pro­ble­mem, nie­zbęd­ny będzie gęsta, kre­mo­wa for­mu­ła. Krem pod oczy może nie tyl­ko nawil­żyć skó­rę, ale i mieć dodat­ko­we dzia­ła­nie prze­ciw­sta­rze­nio­we, jeśli wybie­rze­my kosme­tyk z wita­mi­ną C, reti­no­lem czy pep­ty­da­mi. 

Tekst: Vers-24

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Wspaniałe, świąteczne upominki Beauty, które pokochasz

Jeśli wła­śnie szu­ka­cie naj­lep­szych pre­zen­tów świą­tecz­nych z serii beau­ty, nie mogli­ście tra­fić lepiej. Boże Naro­dze­nie zbli­ża się wiel­ki­mi kro­ka­mi, co ozna­cza, że nad­szedł czas, aby odkryć naj­lep­sze upo­min­ki dla naj­bliż­szych. Pew­nie wie­le z Was zastanawia…
Więcej
Moda

W hołdzie rękodziełu - Chanel 2021/22 Métiers d’art

Głów­ny cel kolek­cji Métiers d’Art Cha­nel to hołd dla ręcz­ne­go rze­mio­sła. Czy może być zatem bar­dziej ide­al­ne miej­sce do pre­zen­ta­cji naj­now­szej kolek­cji Métiers d’art 2021/22 fran­cu­skie­go domu mody, niż le19M – nowe cen­trum w Paryżu…
Więcej
Uroda

Ton w ton - Chanel Fall-Winter 2021 Make-up

Pro­duk­ty z naj­now­szej kolek­cji maki­ja­żu fran­cu­skie­go domu mody na sezon jesień-zima 2021 ton w ton two­rzą per­fek­cyj­ną syner­gię, ide­al­nie zgry­wa­jąc się w sub­tel­ne har­mo­nię kolo­ry­stycz­ne. Skom­po­no­wa­ne wokół czte­rech, jesien­nych odcie­ni: cie­płej sza­ro­ści, kha­ki, tera­ko­ty inspirowanej…
Więcej