MELISSA x THE BLONDE SALAD

Melis­sa przed­sta­wia naj­now­szą współ­pra­cę z The Blon­de Salad. Po kul­to­wych koope­ra­cjach z Com­me des Garçons, Vivien­ne Westwo­od, Kar­lem Lager­fel­dem i Jere­mym Scot­tem, mar­ka jest goto­wa na spe­cjal­ną współ­pra­cę. Nawią­za­ła ją z plat­for­mą zało­żo­ną przez jed­ną z naj­po­pu­lar­niej­szych blo­ge­rek na świe­cie, Chia­rę Fer­ra­gni.

Fason wybra­ny do spe­cjal­nej edy­cji Melis­sa + The Blon­de Salad to Melis­sa Soul. Model na pła­skiej pode­szwie wyko­na­ny jest w 100% z pla­sti­ku, two­rzy­wa w cało­ści zdat­ne­go do recy­klin­gu. Ta limi­to­wa­na edy­cja stwo­rzo­na dla The Blon­de Salad jest dostęp­na w roz­mia­rach od 37 do 40, w trzech let­nich kolo­rach (różo­wym, kora­lo­wym i czar­nym) oraz z nie­stan­dar­do­wą wkład­ką z logo powsta­łej współ­pra­cy. Nie zabra­kło rów­nież cha­rak­te­ry­stycz­ne­go dla butów Melis­sa, owo­co­we­go zapa­chu.

Model Melis­sa Soul + The Blon­de Salad jest dostęp­ny tyl­ko w skle­pie inter­ne­to­wym pod adre­sem https://shop.theblondesalad.com od 15 czerw­ca 2018, w cenie 330,00 zł.

Tekst:materiałe pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy