ModaNewsroom

Kolekcja strojów kąpielowych EDITED

Słońce, ciepły piasek, szum fal – już nie musimy dłużej tęsknić za latem i chwilami pełnymi słońca. Najnowsza kolekcja kostiumów kąpielowych EDITED idealnie wprowadza nas w stan wakacyjnej beztroski. Klasyczne stroje kąpielowe, urocze bikini, czy propozycje na jedno ramię są doskonałymi towarzyszami letnich, upalnych dni.

stroje kąpielowe Edited, strój kąpielowy na jedną ramę

Kolek­cja EDITED odpo­wia­da na tęsk­no­tę za gorą­cym słoń­cem i wyma­rzo­nym odpo­czyn­kiem nad base­nem, jezio­rem czy morzem. Sta­ni­ki typu ban­de­au i majt­ki z pod­wyż­szo­nym sta­nem w mini­ma­li­stycz­nych kro­jach spra­wia­ją, że może­my czuć się swo­bod­nie na pla­ży i odda­wać się bez­tro­skie­mu urlo­po­wi. Roz­ter­ki przy pako­wa­niu nie są niko­mu obce, ale na szczę­ście stro­je kąpie­lo­we nie zaj­mu­ją dużo miej­sca w waliz­ce, dzię­ki cze­mu z łatwo­ścią zabie­rze­my kil­ka mode­li ze sobą. Szcze­gól­nie, że sub­tel­ne wzo­ry w paski, kwia­ty i pan­ter­kę oraz deli­kat­ne kolo­ry zie­mi spra­wia­ją, że kro­je moż­na swo­bod­nie ze sobą mie­szać i łączyć.

Sesja zdję­cio­wa zosta­ła stwo­rzo­na w Cape Town przez Dyrek­tor­kę Mar­ki Fran­zi­skę Nel­les­sen wraz z zespo­łem pro­duk­cyj­nym. Dyrek­tor­ka Kre­atyw­na Cla­ris­sa Labin i zespół EDITED zapro­jek­to­wa­li kolek­cję w Ber­li­nie.

strój kąpielowy w kwiaty, strój kąpielowy Edited stroje kąpielowe Edited, strój kąpielowy w kwiaty woda kwiaty strój kąpielowy, strój kąpielowy w kwiaty, strój kąpielowy Edited

strój kąpielowy, strój kąpielowy Edited

 

strój kąpielowy, strój kąpielowy Edited

 

strój kąpielowy na jedną ramę, strój kąpielowy Edited, strój kąpielowy w paski strój kąpielowy na jedną ramę, strój kąpielowy Edited, strój kąpielowy w paski

strój kąpielowy brązowy, strój kąpielowy EditedKolek­cja stro­jów kąpie­lo­wych EDITED dostęp­na jest od 19 mar­ca 2019 na stro­nie Edited.pl oraz w skle­pach sta­cjo­nar­nych w Ber­li­nie, Ham­bur­gu, Frank­fur­cie, Mona­chium i Wied­niu.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

 

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Oda do paryskiego stylu życia - EDITED Paris, je t’aime

Nie­mal każ­dy, kto cho­ciaż raz w życiu odwie­dził fran­cu­ską sto­li­cę zako­chał się w niej od pierw­sze­go wej­rze­nia. Ilość zabyt­ków, prze­pięk­nych uli­czek, uro­kli­wych kawiar­ni przy­wra­ca o zawrót gło­wy, a styl życia pary­ża­nek zachwy­ca od wie­ków. Two­rząc…
Więcej
ModaNewsroom

Margova for EDITED

Pro­jek­tant­ka o cha­rak­te­ry­stycz­nej i nie­tu­zin­ko­wej uro­dzie – Denit­za Mar­go­va we współ­pra­cy z mar­ką EDITED stwo­rzy­ła w Ber­li­nie wyjąt­ko­wą kap­su­ło­wą kolek­cję biżu­te­rii skła­da­ją­cej się z ręcz­nie wyko­na­nych ele­men­tów, któ­ra pozwa­la marzyć. Mar­go­va for EDITED to nie…
Więcej
ModaNewsroom

EDITED Eclectic Nomad

Sło­necz­ne sty­li­za­cje nawią­zu­ją­ce do lat 80., miks boho i spor­to­we­go sty­lu – czy coś może bar­dziej koja­rzyć się z nad­cho­dzą­cym latem? Naj­now­sza kolek­cja EDITED Eclec­tic Nomad za pomo­cą nie­oczy­wi­stych sty­li­za­cji wpro­wa­dza w praw­dzi­wie waka­cyj­ny nastrój.…
Więcej