Kolekcja strojów kąpielowych EDITED

Słońce, ciepły piasek, szum fal – już nie musimy dłużej tęsknić za latem i chwilami pełnymi słońca. Najnowsza kolekcja kostiumów kąpielowych EDITED idealnie wprowadza nas w stan wakacyjnej beztroski. Klasyczne stroje kąpielowe, urocze bikini, czy propozycje na jedno ramię są doskonałymi towarzyszami letnich, upalnych dni.

stroje kąpielowe Edited, strój kąpielowy na jedną ramę

Kolek­cja EDITED odpo­wia­da na tęsk­no­tę za gorą­cym słoń­cem i wyma­rzo­nym odpo­czyn­kiem nad base­nem, jezio­rem czy morzem. Sta­ni­ki typu ban­de­au i majt­ki z pod­wyż­szo­nym sta­nem w mini­ma­li­stycz­nych kro­jach spra­wia­ją, że może­my czuć się swo­bod­nie na pla­ży i odda­wać się bez­tro­skie­mu urlo­po­wi. Roz­ter­ki przy pako­wa­niu nie są niko­mu obce, ale na szczę­ście stro­je kąpie­lo­we nie zaj­mu­ją dużo miej­sca w waliz­ce, dzię­ki cze­mu z łatwo­ścią zabie­rze­my kil­ka mode­li ze sobą. Szcze­gól­nie, że sub­tel­ne wzo­ry w paski, kwia­ty i pan­ter­kę oraz deli­kat­ne kolo­ry zie­mi spra­wia­ją, że kro­je moż­na swo­bod­nie ze sobą mie­szać i łączyć.

Sesja zdję­cio­wa zosta­ła stwo­rzo­na w Cape Town przez Dyrek­tor­kę Mar­ki Fran­zi­skę Nel­les­sen wraz z zespo­łem pro­duk­cyj­nym. Dyrek­tor­ka Kre­atyw­na Cla­ris­sa Labin i zespół EDITED zapro­jek­to­wa­li kolek­cję w Ber­li­nie.

strój kąpielowy w kwiaty, strój kąpielowy Edited stroje kąpielowe Edited, strój kąpielowy w kwiaty woda kwiaty strój kąpielowy, strój kąpielowy w kwiaty, strój kąpielowy Edited

strój kąpielowy, strój kąpielowy Edited

 

strój kąpielowy, strój kąpielowy Edited

 

strój kąpielowy na jedną ramę, strój kąpielowy Edited, strój kąpielowy w paski strój kąpielowy na jedną ramę, strój kąpielowy Edited, strój kąpielowy w paski

strój kąpielowy brązowy, strój kąpielowy EditedKolek­cja stro­jów kąpie­lo­wych EDITED dostęp­na jest od 19 mar­ca 2019 na stro­nie Edited.pl oraz w skle­pach sta­cjo­nar­nych w Ber­li­nie, Ham­bur­gu, Frank­fur­cie, Mona­chium i Wied­niu.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

 
Komentarze

komen­ta­rzy