Uroda

Moc naturalnego piękna – Bobbi Brown x Ulla Johnson 

Nowy Jork to mekka największych marek kosmetycznych i jedna z najbardziej dynamicznych stolic mody. Czasem najpopularniejsze marki łączą jednak siły, aby zaprezentować coś absolutnie wyjątkowego. Tak też stało się w przypadku nowej limitowanej kolekcji Bobbi Brown Cosmetics x Ulla Johnson.

 

Moc naturalnego piękna - Bobbi Brown x Ulla Johnson 

Bobbi Brown x Ulla Johnson

Bob­bi Brown Cosme­tics to zna­na na całym świe­cie i uzna­na mar­ka kosme­tycz­na, pod­czas, gdy cha­rak­te­ry­stycz­na, pro­jek­tant­ka Ulla John­son sły­ną­ca z deli­kat­nych sukie­nek i roman­tycz­ne­go kra­wiec­twa, moc­no inspi­ro­wa­na Peru czy Maro­kiem, jest ulu­bień­cem cele­bry­tów, a jej pro­jek­ty nosi m.in. Katie Hol­mes. To jed­nak nie pierw­sza taka współ­pra­ca obu marek, któ­re zade­biu­to­wa­ły we wspól­nej kolek­cji jesz­cze w 2019 roku. Nic dziw­ne­go, że ponow­nie połą­czy­ły siły, sko­ro od tego cza­su kolek­cja wyprze­da­ła się nie­mal na pniu. 

Naj­now­sza kola­bo­ra­cja kosme­tycz­na obej­mu­je pięć pro­duk­tów do maki­ja­żu w ide­al­nych, jesien­nych odcie­niach: puder roz­świe­tla­ją­cy w odcie­niu Pink Glow, czy­li kul­to­wy roz­świe­tlacz, któ­ry nabrał teraz figlar­nej świe­żo­ści cha­rak­te­ry­stycz­nej dla pro­jek­tant­ki, dzię­ki mate­ria­ło­we­mu opa­ko­wa­niu z jed­nym z kul­to­wych wzo­rów Ulli John­son i pasu­ją­cym do nie­go kwie­ci­stym wytło­cze­niom na samym pudrze; ozdo­bio­ny kwia­to­wym nadru­kiem Ulli, ide­al­ny mini pędzel, któ­ry moż­na zabrać ze sobą wszę­dzie o mięk­kim wło­siu i zaokrą­glo­nej głów­ce o kształ­cie zapew­nia­ją­cym ide­al­ną ilość kolo­ru; kre­mo­we, dwu­stron­ne cie­nie w sztyf­cie o gład­ko roz­pro­wa­dza­ją­cej się for­mu­le gwa­ran­tu­ją­cej 8‑godzinny, saty­no­wy kolor; pomad­ka Extra Lip  Tint z for­mu­łą nasą­czo­ną olej­kiem spra­wia oraz mato­wa, moc­no napig­men­to­wa­na pomad­ka Cru­shed Lip Colo­ur o inten­syw­nym, wyra­zi­stym kolo­rze. Każ­dy pro­dukt został zapa­ko­wa­ny w sub­tel­nie zapro­jek­to­wa­ne opa­ko­wa­nie z uko­cha­nym kwia­to­wym nadru­kiem John­so­n’s Sun­burst. W efek­cie powsta­ły nie tyl­ko dobre kosme­ty­ki do maki­ja­żu, ale tak­że dro­bia­zgi, któ­re cie­szą oko i z pew­no­ścią będą wyróż­niać się w Two­jej kosme­tycz­ce. 

Deli­kat­ne, sezo­no­we odcie­nie jesie­ni ide­al­nie odda­ją wol­ność ducha cha­rak­te­ry­stycz­ną dla pro­jek­tów Ulli. Współ­pra­ca nowo­jor­skiej pro­jek­tant­ki z mar­ką Bob­bi Brown nad stwo­rze­niem limi­to­wa­nej edy­cji kolek­cji maki­ja­żu zaowo­co­wa­ła kobie­cy­mi, świe­ży­mi kosme­ty­ka­mi, niczym jej uko­cha­ne pro­jek­ty. Zain­spi­ro­wa­ne dyna­micz­ną ener­gią mia­sta i róż­ny­mi obli­cza­mi pięk­na, Ulla John­son i Bob­bi Brown sta­ra­ją się pod­kre­ślić natu­ral­ne, kobie­ce pięk­no, two­rząc przy­ja­zną, opty­mi­stycz­ną atmos­fe­rę zaba­wy maki­ja­żem. W tym sezo­nie Ulla wybra­ła linię pół­tran­spa­rent­nych, łatwych w uży­ciu, poły­sku­ją­cych odcie­ni oraz wyra­zi­stych kolo­rów ust, któ­re odzwier­cie­dla­ją jej cha­rak­te­ry­stycz­ny, miej­ski, kobie­cy cha­rak­ter. Kwia­to­wy nadruk Sun­burst Flo­ral przed­sta­wia moty­le i atra­men­to­wo-nie­bie­skie kwia­ty hibi­sku­sa ema­nu­ją­ce zmy­sło­wą, fan­ta­zyj­ną lek­ko­ścią. Te doda­ją­ce bla­sku kosme­ty­ki zapew­nią jed­no­cze­śnie natych­mia­sto­wą świe­żość cery, zawsze wte­dy, gdy tego potrze­bu­jesz. W skład limi­to­wa­nej kolek­cji wcho­dzi rów­nież ide­al­na na każ­dą oka­zję płó­cien­na kosme­tycz­ka z nadrukiem.

Pro­duk­ty z naj­now­szej, limi­to­wa­nej kolek­cji Bob­bi Brown x Ulla John­son są już dostęp­ne w wybra­nych per­fu­me­riach Douglas, na douglas.pl oraz w sprze­da­ży wysył­ko­wej pod nr tele­fo­nu: 723 110 155 oraz poprzez IG @bobbibrownplacunii.

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
MakijażUroda

Idealny makijaż oka z Bobbi Brown

Nawet naj­lep­sze eyeli­ne­ry czy cie­nie do powiek czę­sto mogą wyda­wać się nam zare­zer­wo­wa­ne na piąt­ko­wy wie­czór z przy­ja­ciół­mi czy wyjąt­ko­we oka­zje. Mając jed­nak na uwa­dze, że obec­nie więk­szość cza­su spę­dza­my w domu – nic nie…
Więcej
Uroda

Gładka, nawilżona skóra gotowa na aplikację korektora - Bobbi Brown Vitamin Enriched Eye Base

Peł­ne przy­go­to­wa­nie skó­ry już za pomo­cą jed­ne­go, szyb­kie­go gestu – czy to moż­li­we? Uni­wer­sal­ny krem nawil­ża­ją­cy i baza nr 1 do twa­rzy mar­ki Bob­bi Brown wła­śnie zade­biu­to­wa­ła w spe­cjal­nej wer­sji prze­zna­czo­nej do szcze­gól­nej pie­lę­gna­cji skóry…
Więcej
Uroda

Bobbi Brown Minis Collection - wielkie możliwości ukryte w małej pojemności

Marzysz o swo­ich ulu­bio­nych kosme­ty­kach do maki­ja­żu w wer­sji mini? Tak, aby już w kil­ka sekund, w każ­dym miej­scu móc szyb­ko pod­kre­ślić usta, oczy, a nawet oczy­ścić twarz, gdy ta tego potrze­bu­je? Dzię­ki naj­now­szej kolekcji…
Więcej