MakijażUroda

Idealny makijaż oka z Bobbi Brown

Nawet najlepsze eyelinery czy cienie do powiek często mogą wydawać się nam zarezerwowane na piątkowy wieczór z przyjaciółmi czy wyjątkowe okazje. Mając jednak na uwadze, że obecnie większość czasu spędzamy w domu – nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykonać perfekcyjny, profesjonalny makijaż oka nawet w środku tygodnia. Niezależnie od tego, czy zafundujesz sobie odrobinę koloru w postaci cienia do powiek, odważnej kreski za pomocą eyelinera, z pewnością Twoje spojrzenie przebije się zarówno na zakupach nad maską, jak i wniesie sporo energii w pracy podczas spotkania w aplikacji Zoom. Nic tak bardzo nie podkreśla naszego spojrzenia i nie poprawia nastroju jak dopasowany do nas makijaż oka. 

Idealny makijaż oka z Bobbi Brown

Ide­al­ny maki­jaż oka z Bob­bi Brown: BOBBI BROWN Per­fec­tly Defi­ned Gel Eyeli­ner, BOBBI BROWN Per­fec­tly Defi­ned Long-Wear Brow Pen­cil, BOBBI BROWN Smo­key Eye Masca­ra, BOBBI BROWN Long-Wear Cre­am Sha­dow Stick.

W poszu­ki­wa­niu naj­lep­szych kre­dek do brwi, eyeli­ne­rów, tuszu czy cie­ni do powiek war­to bli­żej przyj­rzeć się mar­ce, któ­ra na maki­ja­żu oka zna się jak nikt inny – Bob­bi Brown. Per­fec­tly Defi­ned Gel Eyeli­ner to pierw­szy, żelo­wy, wysu­wa­ny eyeli­ner w kred­ce o boga­tej w pig­men­ty for­mu­le, któ­ra umoż­li­wia wyko­na­nie pre­cy­zyj­nej kre­ski i utrzy­mu­je się powie­kach do 12 godzin. Co wię­cej, jest odpor­na na wodę, pot i wil­goć, dzię­ki cze­mu kolor zawsze wyglą­da świe­żo, a wbu­do­wa­na tem­pe­rów­ka umoż­li­wia pre­cy­zyj­ne nary­so­wa­nie kre­ski nawet w naj­mniej kom­for­to­wych warun­kach. Marzysz o gęstych, pod­kre­ślo­nych, wyra­zi­stych brwiach, któ­re są ide­al­ną opra­wą oka? Wysu­wa­ny ołó­wek do brwi Per­fec­tly Defi­ned Long-Wear Brow Pen­cil  pozwa­la uzy­skać ultra pre­cy­zyj­ną kre­skę i utrzy­mu­je się na skó­rze przez 16 godzin – wszyst­ko dzię­ki spe­cjal­ne­mu połą­cze­niu wosku i emo­lien­tów, któ­re dają uni­kal­ną kre­mo­wą kon­sy­sten­cję. Kre­ski nie roz­ma­zu­ją się i nie blak­ną, a brwi wyglą­da­ją zawsze świe­żo i ład­nie, a nie­po­wta­rzal­na sko­śna koń­ców­ka umoż­li­wia róż­ne spo­so­by apli­ka­cji. Dołą­czo­na do pro­duk­tu spe­cjal­na szczo­tecz­ka łago­dzi kolor, umoż­li­wia­jąc uzy­ska­nie bar­dziej natu­ral­ne­go wyglą­du, a jed­no­cze­śnie dokład­nie prze­cze­su­je brwi. Dodaj na swo­ją powie­kę tro­chę kolo­ru już w kil­ka sekun­da za pomo­cą szyb­kie­go szty­ftu Long-Wear Cre­am Sha­dow Stick w wie­lu mato­wych, jak i błysz­czą­cych odcie­niach, któ­ry pozwa­la stwo­rzyć nie­skoń­czo­ną ilość maki­ja­ży, dodat­ko­wo zapew­nia­jąc 8‑godzinny, wodo­od­por­ny efekt, odpor­ny na roz­ma­zy­wa­nie się i ście­ra­nie. Zwień­cze­niem ide­al­ne­go maki­ja­żu oka będzie tusz do rzęs Smo­key Eye Masca­ra, któ­ry pod­kre­śla oczy i spra­wia, że są bar­dziej wyra­zi­ste. Ten nasy­co­ny pig­men­tem tusz pokry­wa rzę­sy inten­syw­ną, głę­bo­ką czer­nią i natych­miast je roz­dzie­la, doda­jąc im obję­to­ści i wydłu­ża­jąc je. Co istot­ne, tusz nie zbi­ja się w grud­ki i nie osy­pu­je, przez co per­fek­cyj­nie przy­wie­ra do rzęs, dając osza­ła­mia­ją­cy, dłu­go­trwa­ły efekt odpor­ny na pot, wil­goć i rozmazywanie.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Moc naturalnego piękna - Bobbi Brown x Ulla Johnson 

Nowy Jork to mek­ka naj­więk­szych marek kosme­tycz­nych i jed­na z naj­bar­dziej dyna­micz­nych sto­lic mody. Cza­sem naj­po­pu­lar­niej­sze mar­ki łączą jed­nak siły, aby zapre­zen­to­wać coś abso­lut­nie wyjąt­ko­we­go. Tak też sta­ło się w przy­pad­ku nowej limi­to­wa­nej kolek­cji Bobbi…
Więcej
Uroda

Gładka, nawilżona skóra gotowa na aplikację korektora - Bobbi Brown Vitamin Enriched Eye Base

Peł­ne przy­go­to­wa­nie skó­ry już za pomo­cą jed­ne­go, szyb­kie­go gestu – czy to moż­li­we? Uni­wer­sal­ny krem nawil­ża­ją­cy i baza nr 1 do twa­rzy mar­ki Bob­bi Brown wła­śnie zade­biu­to­wa­ła w spe­cjal­nej wer­sji prze­zna­czo­nej do szcze­gól­nej pie­lę­gna­cji skóry…
Więcej
Uroda

Bobbi Brown Minis Collection - wielkie możliwości ukryte w małej pojemności

Marzysz o swo­ich ulu­bio­nych kosme­ty­kach do maki­ja­żu w wer­sji mini? Tak, aby już w kil­ka sekund, w każ­dym miej­scu móc szyb­ko pod­kre­ślić usta, oczy, a nawet oczy­ścić twarz, gdy ta tego potrze­bu­je? Dzię­ki naj­now­szej kolekcji…
Więcej