PolecaneUrodaVers24 favorites

Kilian Paris – luksus zamknięty w wyjątkowym flakonie

Luksusowa marka pionierów luksusu – producentów koniaku to prawdziwy powrót do rodzinnej tradycji i prawdziwe wzywanie. 

 

Kilian Paris perfumy

Dzie­ciń­stwo Kilia­na to przede wszyst­kim rodzin­ne piw­ni­ce peł­ne konia­ku, a jego zapa­chy przy­po­mi­na­ją cukier w alko­ho­lu i drew­no z beczu­łek konia­ku. Po ukoń­cze­niu szko­ły tre­no­wał z naj­więk­szy­mi nosa­mi per­fu­me­ryj­ny­mi i pra­co­wał w naj­bar­dziej pre­sti­żo­wych domach mody zaj­mu­jąc się per­fu­ma­mi takich jak Chri­stian Dior, Paco Raban­ne, Ale­xan­der McQu­een czy Gior­gio Armani.

Wła­sną mar­kę per­fum Kilian wpro­wa­dził na rynek w 2007 r., któ­rej głów­nym celem było ide­al­ne połą­cze­nie ele­gan­cji i bez­kom­pro­mi­so­we­go luk­su­su. To praw­dzi­wa filo­zo­fia XXI w. – „eko-luk­su­su”. Każ­dą butel­kę per­fum moż­na bowiem napeł­nić i prze­cho­wy­wać nie­mal przez całe życie. To mię­dzy inny­mi spra­wi­ło, że mar­ka zna­la­zła się na samym szczy­cie ryn­ku perfum.

Per­fu­my Kilian to ponad 35 zapa­chów, w tym m.in. kolek­cje „L’O­eu­vre Noire”, „Ara­bian Nights”, „Asian Tales” czy „In the Gar­den of Good &”.

Pro­duk­ty fir­mo­wa­ne zna­kiem Kilian to praw­dzi­wie nie­ocze­ki­wa­ne pro­duk­ty ucie­le­śnia­ją­ce naj­wyż­szy poziom wyra­fi­no­wa­nia i ponad­cza­so­wy luk­sus, któ­re w mia­rę ewo­lu­cji i doj­rze­wa­nia mar­ki wciąż pozo­sta­ją nie­zmien­ne. 

Pod­czas, gdy sztu­ka pozo­sta­wia ślad, per­fu­my mają z natu­ry nie­ma­te­rial­ny wymiar. Nuty gło­wy, nuty ser­ca czy cytru­sy. Rów­nie waż­ne jak znie­wa­la­ją­ce zapa­chy jest wygląd fla­ko­nów: butel­ka, mate­riał, wapo­ry­za­tor oraz pudeł­ko. To dla­te­go Kilian i jego rze­mieśl­ni­cy two­rzą wyjąt­ko­we fla­ko­ny, pra­cu­jąc  ze sre­brem, zło­tem i koron­ką, szu­ka­jąc spo­so­bu na wyjąt­ko­we i jedy­ne w swo­im rodza­ju opa­ko­wa­nia, któ­re moż­na doła­do­wać, zamiast wyrzu­cać. 

Mar­ka Kilian inter­pre­tu­je luk­sus podob­nie jak szczę­ście – ulot­ne, roz­my­te poję­cie cze­goś dobre­go, co ma miej­sce w danym momen­cie. Sztu­ka per­fum Kilia­na to pró­ba uchwy­ce­nia szczę­ścia i utrzy­ma­nie go. Jego per­fu­my to nie tyl­ko pięk­ne zapa­chy, ale przede wszyst­kim prze­ka­zy­wa­ne wia­do­mo­ści, poma­ga­ją­ce każ­de­go dnia prze­ciw­sta­wiać się loso­wi. Zgod­nie z ideą mar­ki, luk­sus powi­nien trwać wiecz­nie – to dla­te­go każ­dy z jego zapa­chów jest zmy­sło­wym wzy­wa­niem w uchwy­ce­niu tego, co ulot­ne. Swo­istą pró­bą spo­wol­nie­nia cza­su i wzmoc­nie­nia wrażeń.

Tekst:  Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Styl życia

Walentynkowe prezenty dla Niej

Nie­dłu­go Walen­tyn­ki. Mimo, że nie każ­dy język miło­ści jest taki sam, jeśli cho­dzi o oka­zy­wa­nie uczuć, w dniu 14 lute­go wystar­czy oka­zać choć tro­chę czu­ło­ści i być może zamiast spek­ta­ku­lar­ne­go pre­zen­tu ide­al­nym dodat­kiem do wyrazu…
Więcej
Uroda

TOP 7 najlepszych zapachów dla kobiet na lato

Naj­lep­sze zapa­chy na upal­ne dni na pla­ży bądź par­ną, let­nią noc w mie­ście spra­wia­ją, że natych­miast prze­no­si­my się na sło­necz­ne wybrze­że połu­dnio­wej Fran­cji, Włoch czy leni­we­go week­en­du z przy­ja­ciół­mi w jed­nej z euro­pej­skich sto­lic. Specyficzne…
Więcej