Styl życia

Walentynkowe prezenty dla Niej

Niedługo Walentynki. Mimo, że nie każdy język miłości jest taki sam, jeśli chodzi o okazywanie uczuć, w dniu 14 lutego wystarczy okazać choć trochę czułości i być może zamiast spektakularnego prezentu idealnym dodatkiem do wyrazu miłości czy kartki z życzeniami będzie po prostu wspólne spędzenie tego dnia. Ale kto z nas nie lubi dostawać prezentów? W Walentynki z pewnością odnajdziemy coś wyjątkowego w każdym przedziale cenowym – niezależnie od tego, czy szukasz upominku dla swojej drugiej połówki, siostry, mamy czy przyjaciółki. Mimo, że w tym roku także obchodzenie tego święta będzie wyglądać inaczej i być może nie będzie możliwe zaproszenie ukochanej osoby na romantyczną kolekcję, zawsze możesz podarować jej specjalny prezent.  Jak inaczej świętować Walentynki podczas pandemii? 

Walentynkowe prezenty dla Niej

Walen­tyn­ko­we pre­zen­ty dla Niej: MOYE jedwab­ny sta­nik, W.Kruk zło­ty wisio­rek, Tom Ford zapach Whi­te Pat­cho­uli, LuiSto­re deli­kat­ny naszyj­nik z micro pere­łek z zawiesz­ką, Gol­den Rules pier­ścio­nek Aria/via LuiSto­re, Kilian Paris szmin­ka, Kopi kol­czy­ki, Dip­ty­que świeca/via Gali­lu,  Kilian Paris zapach Prin­cess – Rose de Mai, Cha­nel duet różu i roz­świe­tla­cza, GAS BIJOUX kol­czy­ki.

Na roz­po­czę­cie wie­czo­ru moż­na zamó­wić na wynos jedze­nie z Waszej ulu­bio­nej restau­ra­cji, a potem roz­pa­lić ulu­bio­ną, róża­ną świe­cę o znie­wa­la­ją­cym, kobie­cym i wik­to­riań­skim zapa­chu (Dip­ty­que).

Być w te Walen­tyn­ki spra­wisz swo­im uko­cha­nym pre­zent, któ­ry poka­że, że Ci na nich zale­ży: być może będzie to zło­ta biżu­te­ria, któ­ra zawsze będzie spraw­dzo­nym pomy­słem. Co powiesz na zło­ty wisio­rek w kształ­cie owal­nym, któ­ry będzie ide­al­ną pro­po­zy­cją dla uroz­ma­ice­nia każ­dej, codzien­nej sty­li­za­cji., a mini­ma­li­stycz­na, a zara­zem ele­ganc­ka for­ma zawiesz­ki spra­wi, że będzie jed­no­cze­śnie mod­nym dodat­kiem wpi­su­ją­cym się w obec­ne tren­dy (W.Kruk). Bar­dziej eks­tra­wa­ganc­kie oka­żą się pozła­ca­ne kol­czy­ki z… cia­łem kobie­ty 3D, wyko­na­ne z ręcz­nie pozła­ca­ne­go 24k zło­tem mosią­dzu bądź wyra­zi­ste, duże kol­czy­ki – koła imi­tu­ją­ce fale. Z pew­no­ścią w wypo­wie­dze­niu słów: „Kocham Cię” pomo­gą Ci znie­wa­la­ją­ce per­fu­my Kilian Paris w limi­to­wa­nej wer­sji zapa­chu Prin­cess – Rose de Mai, któ­ry wyko­rzy­stu­je uzu­peł­nia­ją­cą się siłę zapa­chu dwóch odmian róży, nada­jąc świe­że­go cha­rak­te­ru tej kul­to­wej nucie kwia­to­wej, otwie­ra­jąc się nuta­mi pikant­ne­go imbi­ru, któ­ry roz­wi­ja się w mie­szan­kę sil­ne­go zapa­chu róży dama­sceń­skiej z Buł­ga­rii i rose de mai z Gras­se. Walen­tyn­ki bez czer­wie­ni? To nie­mal nie­moż­li­we, dla­te­go pięk­nym upo­min­kiem będzie kla­sycz­na, czer­wo­na szmin­ka o saty­no­wym wykoń­cze­niu, w dodat­ku w pięk­nym, zdo­bio­nym opa­ko­wa­niu (Kilian Paris) albo zgrab­na palet­ka – duet różu i roz­świe­tla­cza z wyjąt­ko­wej, limi­to­wa­nej kolek­cji Cha­nel Fleurs de Prin­temps, któ­ra pozwo­li bły­ska­wicz­nie nadać twa­rzy zdro­we­go blasku.

Nasz prze­wod­nik z pew­no­ścią pomo­że Wam zre­ali­zo­wać naj­pięk­niej­sze pomy­sły i zna­leźć w tym roku wię­cej spo­so­bów na świę­to­wa­nie, dzie­le­nie się i sze­rze­nie miło­ści: a wszyst­ko to, dzię­ki naszym ele­ganc­kim pro­po­zy­cjom pre­zen­tów walen­tyn­ko­wych dla Niej.  

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Najlepsze Walentynkowe prezenty dla Niego

Nie da się ukryć, że miłość wisi w powie­trzu! Nie­za­leż­nie od tego, czy Walen­tyn­ki obcho­dzo­ne 14 lute­go to dla Was wyjąt­ko­we świę­to, na próż­no unik­nąć w tym mie­sią­cu sym­bo­li miło­ści. Pozo­sta­ły ostat­nie dni, aby zdobyć…
Więcej
Uroda

Najlepsze Walentynkowe prezenty dla Niej

Począ­tek lute­go może ozna­czać tyl­ko jed­no: ofi­cjal­ny począ­tek sezo­nu zako­cha­nych! Jed­no­cze­śnie, to tak­że inten­syw­ny czas  poszu­ki­wań pre­zen­tów walen­tyn­ko­wych. Kwia­ty, słod­ko­ści,  bie­li­zna, a może luk­su­so­we kosme­ty­ki? 14 lute­go to nie tyl­ko tra­dy­cyj­ny dzień zako­cha­nych. Ten dzień może być…
Więcej
Uroda

4 najpiękniejsze zapachy Chanel

Przy­wo­dzą na myśl naj­pięk­niej­sze wspo­mnie­nia, uwo­dzą, koją i cza­ru­ją – zapa­chy towa­rzy­szą nam każ­de­go dnia i potra­fią sil­nie oddzia­ły­wać na nasz nastrój. Mimo, że może­my wybie­rać spo­śród tysią­ca naj­róż­niej­szych zapa­chów, żaden z nich nie zada…
Więcej