Uroda

TOP 7 najlepszych zapachów dla kobiet na lato

Najlepsze zapachy na upalne dni na plaży bądź parną, letnią noc w mieście sprawiają, że natychmiast przenosimy się na słoneczne wybrzeże południowej Francji, Włoch czy leniwego weekendu z przyjaciółmi w jednej z europejskich stolic. Specyficzne zapachy i wyjątkowe perfumy mają moc przywracania wspomnień i przenoszenia nas do wakacyjnych wspomnień.

TOP 7 najlepszych zapachów dla kobiet na lato

TOP 7 naj­lep­szych zapa­chów dla kobiet na lato: CHANEL – zapach Paris-Veni­ce, Jo Malo­ne Lon­don zapach – Earl Grey & Cucum­ber, Tom Ford zapach –  Sole­il Neige, CHANEL zapach Beige, Tom Ford zapach Man­da­ri­no di Amal­fi, Kilian Paris zapach Woman in Gold, Jo Malo­ne Lon­don zapach Rose & Whi­te Musk.

Oko­licz­ność, że w tym roku nie wybie­rasz się w dale­ką, egzo­tycz­ną podróż wca­le nie ozna­cza, że nie możesz cie­szyć się rześ­ki­mi, let­ni­mi zapa­cha­mi zamknię­ty­mi w szkla­nych, jasnych butel­kach. Zamiast odle­głych podró­ży zafun­duj sobie jeden z let­nich zapa­chów, któ­ry w mgnie­niu oka prze­nie­sie Cię w wyma­rzo­ną, waka­cyj­ną desty­na­cję. Kie­dy dni sta­ją się dłuż­sze, a pogo­da robi się upal­na, ubie­ra­my się znacz­nie luź­niej, rezy­gnu­je­my też z cięż­kie­go make – upu, a jed­no­cze­śnie wybie­ra­my znacz­nie lżej­sze zapa­chy, przy czym zwra­ca­my uwa­gę, aby nadal pozo­sta­wa­ły sil­ne i wyra­zi­ste. Z let­nim sezo­nem już tak jest, że naj­czę­ściej jego koniec wywo­łu­je u nas nostal­gicz­ne wspo­mnie­nia o peł­nych spo­ko­ju, prze­peł­nio­nych czer­wie­nią i zło­tem zacho­dach słoń­ca i nie­koń­czą­cych się spa­ce­rów nad brze­giem morza. Takie wspo­mnie­nia bez wąt­pie­nia przy­wo­łu­je   cie­pły zapach Beige od Cha­nel – zmy­sło­wy, o inten­syw­nym akor­dzie gło­gu, fre­zji i plu­me­rii, sub­tel­nie pod­kre­ślo­ny nuta­mi mio­do­wy­mi czy woda toa­le­to­wa o zmy­sło­wej struk­tu­rze – Paris – Veni­se o wywa­żo­nym kon­tra­ście pomię­dzy świe­żą i pro­mien­ną esen­cją nero­li, a otu­la­ją­cym cie­płem orien­tal­ne­go akor­du z ambro­wym odcie­niem nut wani­lii i bobu ton­ka. Zwy­kle podob­nie jest z zapa­cha­mi, któ­re mają moc przy­wo­ły­wa­nia naj­pięk­niej­szych, naj­bar­dziej skry­tych wspo­mnień, a każ­de lato ma swój wła­sny, przy­pi­sa­ny mu zapach – od sło­nej wody, po zapach nad­mor­skiej bry­zy czy roz­grza­ne­go słoń­cem pia­sku. Tak jak aro­ma­tycz­na woda per­fu­mo­wa­na Man­da­ri­no di Amal­fi od Toma For­da, któ­rej zapach otwie­ra aro­mat ziół, m.in. estra­gon, mię­ta czy pąk czar­nej porzecz­ki, a pod­kre­śla je ele­ganc­ka nuta man­da­ryn­ki, ber­ga­mot­ki i grejp­fru­ta. Sfu­ma­tri­ce – wyci­ska­ny ole­jek z cytry­ny, dopra­wio­ny szczyp­tą bazy­lii, wzbo­ga­ca za to zapach aro­ma­tycz­nym akcen­tem przy­wo­dzą­cym na myśl limon­cel­lo czy świe­ży, aro­ma­tycz­ny zapach Earl Grey & Cucum­ber prze­peł­nio­ny ber­ga­mot­ką, orzeź­wia­ją­cą soczy­sto­ścią ogór­ka, a zrów­no­wa­żo­ny słod­kim aro­ma­tem wosku psz­cze­le­go, wani­lii oraz piż­mem od Jo Malo­ne Lon­don. Woda toa­le­to­wa Rose & Whi­te Musk (Jo Malo­ne Lon­don) prze­nie­sie Cię zaś w orien­tal­ne, odle­głe wyspy, dzię­ki głę­bi i bogac­twu kom­po­zy­cji, będą­cej kwin­te­sen­cją angiel­skich kwia­tów połą­czo­nych z naj­star­szy­mi, naj­głęb­szy­mi i naj­bar­dziej tajem­ni­czy­mi skład­ni­ka­mi zna­ny­mi w per­fu­miar­stwie, uży­wa­ny­mi od daw­na w tra­dy­cji bli­skow­schod­niej: Oud (drze­wo aga­ro­we), Ambrze i bia­łe­mu piż­mu. Jeśli latem cał­ko­wi­cie rezy­gnu­jesz z per­fum, war­to bli­żej przyj­rzeć się per­fu­mo­wa­nym mgieł­kom do wło­sów, takim jak Woman in Gold od Kilian Paris, któ­ra natych­miast ujmu­je jasnym, znie­wa­la­ją­cym aro­ma­tem olej­ku z ber­ga­mot­ki, abso­lu­tem róży oraz zmy­sło­wą nutą abso­lu­tu wani­lii – mgieł­ka będzie nie tyl­ko dopeł­nie­niem sty­li­za­cji wło­sów, ale roz­to­czy wokół Cie­bie prze­pięk­ną aurę znie­wa­la­ją­ce­go zapachu.

Jeże­li jesz­cze nie wiesz, jak będzie pach­nieć Two­je tego­rocz­ne lato, wystar­czy, że sku­pisz się przede wszyst­kim na cytru­so­wych, świe­żych nutach oraz pro­mien­nych, kwia­to­wych aro­ma­tach – wystar­czy jedy­nie zna­leźć odpo­wied­nią dla sie­bie kom­po­zy­cję, któ­ra pod wpły­wem słoń­ca i tem­pe­ra­tu­ry będzie roz­kwi­tać na Two­jej skó­rze. I cho­ciaż poszu­ki­wa­nie per­fum wyma­ga wie­lu testów, z pew­no­ścią war­to – bo kie­dy już znaj­dziesz ten ide­al­ny, przy­pi­sa­ny do Cie­bie, możesz już zawsze wra­cać do nie­go co roku. Cele­bruj lato i sko­rzy­staj z subiek­tyw­ne­go wybo­ru naszej redak­cji 7 naj­lep­szych zapa­chów dla kobiet na lato, dzię­ki któ­re­mu być możesz odnaj­dziesz zapach, któ­ry sta­nie się Two­im zapa­chem lata.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Najpiękniejsze letnie zapachy, które zabiorą Cię w podróż

Naj­pięk­niej­sze, let­nie per­fu­my to takie, któ­re zabio­rą Cię w podróż – nawet, jeśli  wca­le nie masz jej w pla­nach, a gorą­ce dni wyma­ga­ją zapa­chu peł­ne­go kolo­rów, dzię­ki któ­re­mu poczu­jesz się jak na waka­cjach. Nic, tak…
Więcej
Uroda

Kosmetyczny must-have na lato

Sezon let­ni w peł­ni i z pew­no­ścią zapla­no­wa­łaś już kolej­ne waka­cyj­ne podró­że.  Ale czy myśla­łaś już o swo­jej let­niej kosme­tycz­ce? Pierw­sze upal­ne dni i począ­tek lata to chwi­la, kie­dy chęt­nie wpro­wa­dza­my do nasze­go życia nowe…
Więcej
Moda

Magia Monte Carlo w najnowszej kolekcji Chanel Resort 2022/2023

Mon­te Car­lo nie­zmien­nie koja­rzy się z kasy­na­mi, pięk­ny­mi, szyb­ki­mi samo­cho­da­mi, wyści­ga­mi F1 i luk­su­so­wy­mi kuror­ta­mi. To wła­śnie nie­zwy­kła magia tego kuror­tu zain­spi­ro­wa­ła w tym sezo­nie Vir­gi­nię Viard do stwo­rze­nia kolek­cji Resort 2022/2023. Film z kurortu…
Więcej