ModaNewsroom

Undress Code w najnowszej kampanii autorstwa Sonii Szóstak

Naj­now­sza kam­pa­nia pol­skiej mar­ki Undress Code autor­stwa uta­len­to­wa­nej i doce­nio­nej już na świe­cie foto­graf­ki – Sonii Szó­stak – to hołd dla kobie­cej zmy­sło­wo­ści i jej róż­no­rod­nej inter­pre­ta­cji. Każ­dy arty­sta zaan­ga­żo­wa­ny w jej two­rze­nie mógł liczyć­na peł­ną swo­bo­dę twór­czą, wyko­rzy­stu­jąc swo­je doświad­cze­nie i indy­wi­du­al­ne spoj­rze­nie na kobiecość.

Undress Code to pol­ska mar­ka powsta­ła z miło­ści do bie­li­zny sty­lo­wej i kobie­cej, ale jed­no­cze­śnie wygod­nej – nie będą­cej tyl­ko tłem codzien­nej sty­li­za­cji, ale jej inte­gral­ną­czę­ścią. W prze­cią­gu zale­d­wie dwóch lat osią­gnę­ła suk­ces na ska­lę świa­to­wą: dzi­siaj jej pro­duk­ty dostęp­ne są w 18 loka­li­za­cjach pre­sti­żo­wej Gale­rii Lafay­et­te we Fran­cji, w kil­ku­dzie­się­ciu mul­ti­bran­do­wych con­cept sto­rach: m.in: w Nowym Jor­ku, Tokio, Lon­dy­nie, Shan­gha­ju oraz w skle­pie inter­ne­to­wym Zalan­do w 17 krajach.

Kobie­ta Undress Code jest kobie­tą wyzwo­lo­ną i pew­ną sie­bie, a bie­li­zna jest dla niej fun­da­men­tem codzien­nej sty­li­za­cji. To baza, któ­rej nie musi skry­wać. Sub­tel­nie jąek­spo­nu­jąc odzwier­cie­dla to, jak świet­nie czu­je się we wła­snej skó­rze. Zmy­sło­wo­śćin­ter­pre­tu­je zgod­nie ze swo­imi prze­ko­na­nia­mi, nie zwra­ca­jąc uwa­gi na utar­te kon­we­nan­se. W myśl tej idei powsta­ła kolek­cja zapew­nia­ją­ca mak­si­mum kom­for­tu i gwa­ran­tu­ją­ca naj­wyż­szą jakość wyko­na­nia. Bez­sz­wo­we wykoń­cze­nia, sta­ran­nie wyse­lek­cjo­no­wa­ne fran­cu­skie i wło­skie mate­ria­ły, ory­gi­nal­ny design i róż­no­rod­no­ść­mo­de­li to kwin­te­sen­cja Undress Code.

W kolek­cji zoba­czy­my fla­go­we już body w wie­lu odsło­nach – z gol­fem o kla­sycz­nym kro­ju, prze­zro­czy­ste, uzu­peł­nia­ją­ce wie­czo­ro­wą sty­li­za­cję, z dekol­tem w lite­rę „v” czy w wer­sji z welu­ro­wy­mi pasa­mi w kolo­rze ogni­stej poma­rań­czy i tur­ku­su. Biu­sto­no­sze oraz pasu­ją­ce do nich figi nie tyl­ko zapew­nia­ją mak­si­mum kom­for­tu, ale i pod­kre­śla­ją­nasz cha­rak­ter i oso­bo­wość. Iden­ty­fi­ku­jąc się ze świa­tem sztu­ki, mar­ka Undress Code wpro­wa­dza krót­kie kolek­cje kap­su­ło­we „Art Cap­su­le” inspi­ro­wa­ne twór­czo­ścią­zna­nych arty­stów, poka­zu­jąc że sztu­ka nie sta­no­wi oddziel­nej dome­ny rze­czy­wi­sto­ści, ale może z łatwo­ścią prze­ni­kać do codzien­ne­go życia i towa­rzy­szyć w wyko­ny­wa­niu nawet pozor­nie ruty­no­wych czynności.

W obec­nym sezo­nie pro­jek­ty Undress Code nawią­zu­ją do cyklu prac Mon­dria­na, ide­al­nie kore­spon­du­ją­ce­go z mini­ma­li­stycz­ną este­ty­ką mar­ki. Świa­do­me i prze­my­śla­ne modo­we wybo­ry – ana­lo­gicz­nie do dzieł sztu­ki – mogą oka­zać się narzę­dziem do uze­wnętrz­nie­nia war­to­ści, reflek­sji czy cech charakteru.

Wszyst­kie mode­le z kam­pa­nii dostęp­ne są w sta­cjo­nar­nym skle­pie mar­ki przy uli­cy Lesz­czyń­skiej 12 w War­sza­wie oraz w skle­pie onli­ne pod adre­sem undress-code.pl.

Cre­dits:
Pho­to: Sonia Szóstak
Pho­to Assi­stant: Szy­mon Gocławski
Models:
Julia Kuz­ka / Division
Pau­li­na Kube / Neva Models
Pau­li­na Łach­nik / Model Plus
Set design: Michał Zomer
make-up & hair: Kami­la Jankowska
make-up & hair assi­stant: Ana­sta­siia Redchyts
Sty­list: Mario­la Kasprzak
Reto­uch: Bie­lusz­ko Retouch
Loka­li­za­cja: Day­li­ght Stu­dio Przecławska
Pro­duc­tion: Undress Code

 

Tekst: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Bielizna i skarpetki, czyli nowy (nie) dress code do domowego biura - najnowsza kolekcja Undress Code 

Dzia­ła­ją­ca na ryn­ku od prze­szło pię­ciu lat Undress Code nie­ustan­nie udo­wad­nia, że bie­li­zna wca­le nie musi być nud­na. Wręcz prze­ciw­nie: od same­go począt­ku mar­ka moc­no iden­ty­fi­ku­je się z poję­ciem kobie­co­ści i sen­su­al­no­ści w nowo­cze­snym, interpretując…
Więcej
Moda

Kilka kroków do minimalistycznej garderoby

Basic, kla­sy­ki, baza – bez wzglę­du na to, jak je nazwiesz, te kil­ka klu­czo­wych ele­men­tów sta­no­wi solid­ny fun­da­ment każ­dej mini­ma­li­stycz­nej gar­de­ro­by. Począ­tek 2021 roku to naj­lep­szy czas, aby raz jesz­cze przej­rzeć swo­ją sza­fę i na…
Więcej
ModaNewsroom

KAMPANIA UNDRESS CODE NA SEZON JESIEŃ/ZIMA 2019/20

Naj­now­sza kam­pa­nia pol­skiej mar­ki Undress Code autor­stwa Soni Szó­stak to cele­bra­cja pięk­na roz­ma­ito­ści kobie­cych cha­rak­te­rów. Trzy wyjąt­ko­we model­ki – Maja Sala­mon, Zuzan­na Krzą­ta­ła i Ali­cja Seku­ła odkry­ły swo­je praw­dzi­we obli­cza, pod­kre­śla­jąc, że jedy­ną dro­gą do…
Więcej