Moda

Kilka kroków do minimalistycznej garderoby

Basic, kla­sy­ki, baza – bez wzglę­du na to, jak je nazwiesz, te kil­ka klu­czo­wych ele­men­tów sta­no­wi solid­ny fun­da­ment każ­dej mini­ma­li­stycz­nej gar­de­ro­by. Począ­tek 2021 roku to naj­lep­szy czas, aby raz jesz­cze przej­rzeć swo­ją sza­fę i na…

Więcej
ModaNewsroom

KAMPANIA UNDRESS CODE NA SEZON JESIEŃ/ZIMA 2019/20

Naj­now­sza kam­pa­nia pol­skiej mar­ki Undress Code autor­stwa Soni Szó­stak to cele­bra­cja pięk­na roz­ma­ito­ści kobie­cych cha­rak­te­rów. Trzy wyjąt­ko­we model­ki – Maja Sala­mon, Zuzan­na Krzą­ta­ła i Ali­cja Seku­ła odkry­ły swo­je praw­dzi­we obli­cza, pod­kre­śla­jąc, że jedy­ną dro­gą do…

Więcej
ModaNewsroom

Undress Code w najnowszej kampanii autorstwa Sonii Szóstak

Naj­now­sza kam­pa­nia pol­skiej mar­ki Undress Code autor­stwa uta­len­to­wa­nej i doce­nio­nej już na świe­cie foto­graf­ki – Sonii Szó­stak – to hołd dla kobie­cej zmy­sło­wo­ści i jej róż­no­rod­nej inter­pre­ta­cji. Każ­dy arty­sta zaan­ga­żo­wa­ny w jej two­rze­nie mógł liczyćna…

Więcej