Moda

Bielizna i skarpetki, czyli nowy (nie) dress code do domowego biura – najnowsza kolekcja Undress Code 

Działająca na rynku od przeszło pięciu lat Undress Code nieustannie udowadnia, że bielizna wcale nie musi być nudna. Wręcz przeciwnie: od samego początku marka mocno identyfikuje się z pojęciem kobiecości i sensualności w nowoczesnym, interpretując je w dość nieoczywisty, oryginalny sposób. Nic więc dziwnego, że jej projekty są obecnie dostępne w aż 40 krajach na świecie w luksusowych domach handlowych i butikach, m.in. w Paryżu (Galeries Lafayette), Nowym Jorku, Zurichu (Jelmoli) czy Tokyo. Mimo to, twórcy marki nie zapominają, że kobiecość może być interpretowana na wiele sposobów, zachęcając tym samym do nieustannego, odważnego przekraczania granic i ignorowania dotychczasowych konwenansów. Undress Code pozostaje bielizną sensualną, a jednocześnie nowoczesną i wszechstronna, z dużą dawką komfortu.Każdy detal został zaś zaprojektowany tak, aby nadawał się zarówno na wieczorne wyjścia czy dzień w biurze.  

Bielizna i skarpetki, czyli nowy (nie) dress code do domowego biura - najnowsza kolekcja Undress Code 

Quaran­ti­ne Sto­ries” – bo tak zaty­tu­ło­wa­no naj­now­szą kam­pa­nię Undress Code na wiosnę/lato 2021 to kolek­cja bie­li­zny ide­al­nej do snu­cia się po domu – inna, niż dotych­czas nam zna­ne pro­po­zy­cje mar­ki, bo sen­na i deli­kat­na, zosta­ła zain­spi­ro­wa­na zwy­kły­mi kobie­ta­mi i ich codzien­nym życiem pod­czas kwa­ran­tan­ny. Nie­mal codzien­ne prze­by­wa­nie w domu bez pośpie­chu wie­lu kobie­tom dało moż­li­wość wygod­ne­go ubie­ra­nia się i bie­ga­nia w ulu­bio­nej bie­liź­nie oraz skar­pet­kach przez cały dzień. W tym nie­ty­po­wym, wyjąt­ko­wym cza­sie powsta­ło wie­le kre­atyw­nych pomy­słów, któ­re w humo­ry­stycz­nym nastro­ju Undress Code odtwo­rzy­ło, czy­niąc z nich część naj­now­szej kam­pa­nii. Wśród niech nie mogło zabrak­nąć m.in. opa­la­nia się pod domo­wą lam­pą zamiast egzo­tycz­nych waka­cji, wzdy­cha­nie do Brad’a Pitt’a, kie­dy rand­ko­wa­nie jest ogra­ni­czo­ne, pod­glą­da­nie sąsia­dów, uda­wa­ne sesje foto­gra­ficz­ne w zaci­szu wła­sne­go domu oraz pra­ca w samej bie­liź­nie i skar­pet­kach. 

Jaka jest kolek­cja bie­li­zny, któ­ra ide­al­nie spraw­dzi się pod­czas kwa­ran­tan­ny? Prym wie­dzie deli­kat­na sia­tecz­ka z kla­sycz­nym czar­nym lub bia­łym akcen­tem, a fla­go­wy, cha­rak­te­ry­stycz­ny dla mar­ki aksa­mit odświe­żo­no, dzię­ki cze­mu uzy­ska­li­śmy zmy­sło­we body,  któ­re rów­nie dobrze spraw­dzą się pod kla­sycz­ną mary­nar­ką, wyeks­po­no­wa­ne w wie­czo­ro­wej sty­li­za­cji, ale przede wszyst­kim pod­czas leni­we­go wie­czo­ru spę­dzo­ne­go na kana­pie. Nie zabra­kło kla­sycz­nych, ele­ganc­kich biu­sto­no­szy z fisz­bi­ną o gor­se­to­wym kro­ju, sek­sow­nych bra­le­tek, maj­tek z wyso­kim sta­nem i strin­gów. Tak róż­no­rod­na kolek­cja pozwa­la każ­dej z Nas zna­leźć bie­li­zną odpo­wied­nią się sie­bie, pod­czas, gdy każ­dy jej ele­ment, nie­za­leż­nie od wybo­ru świet­nie spraw­dzi się wio­sną i latem pod sukien­ki. W kolek­cji poja­wi­ły się rów­nież nowo­ści, w tym luź­niej­sze body z lek­kie­go moda­lu z odkry­ty­mi ple­ca­mi i o kla­sycz­nym kro­ju, do wybo­ru w trzech wer­sjach kolo­ry­stycz­nych: cie­płym came­lu, kla­sycz­nej czer­ni lub chłod­nym pia­sko­wym odcie­niu, któ­re ide­al­nie dopa­su­ją się do każ­dej syl­wet­ki, pod­kre­śla­jąc jej naj­lep­sze atu­ty – to pro­po­zy­cja mar­ki na wiel­kie wyjścia.

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Mar­le­na Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Kilka kroków do minimalistycznej garderoby

Basic, kla­sy­ki, baza – bez wzglę­du na to, jak je nazwiesz, te kil­ka klu­czo­wych ele­men­tów sta­no­wi solid­ny fun­da­ment każ­dej mini­ma­li­stycz­nej gar­de­ro­by. Począ­tek 2021 roku to naj­lep­szy czas, aby raz jesz­cze przej­rzeć swo­ją sza­fę i na…
Więcej
ModaNewsroom

KAMPANIA UNDRESS CODE NA SEZON JESIEŃ/ZIMA 2019/20

Naj­now­sza kam­pa­nia pol­skiej mar­ki Undress Code autor­stwa Soni Szó­stak to cele­bra­cja pięk­na roz­ma­ito­ści kobie­cych cha­rak­te­rów. Trzy wyjąt­ko­we model­ki – Maja Sala­mon, Zuzan­na Krzą­ta­ła i Ali­cja Seku­ła odkry­ły swo­je praw­dzi­we obli­cza, pod­kre­śla­jąc, że jedy­ną dro­gą do…
Więcej
ModaNewsroom

Undress Code w najnowszej kampanii autorstwa Sonii Szóstak

Naj­now­sza kam­pa­nia pol­skiej mar­ki Undress Code autor­stwa uta­len­to­wa­nej i doce­nio­nej już na świe­cie foto­graf­ki – Sonii Szó­stak – to hołd dla kobie­cej zmy­sło­wo­ści i jej róż­no­rod­nej inter­pre­ta­cji. Każ­dy arty­sta zaan­ga­żo­wa­ny w jej two­rze­nie mógł liczyćna…
Więcej