DzieciStyl życia

Jak przekonać dzieci do jedzenia warzyw?

_URP3236

Kolo­ro­we warzy­wa i owo­ce są waż­nym ele­men­tem die­ty dziec­ka. Wie­lu rodzi­ców pró­bu­je zmu­szać swo­je pocie­chy do jedze­nia warzyw i owo­ców. Nie­ste­ty, nie jest to naj­lep­szy spo­sób i praw­do­po­dob­nie czę­sto koń­czy się poraż­ką. Przede wszyst­kim, trze­ba pamię­tać o tym, że nawet małe dzie­ci muszą wie­dzieć o tym, dla­cze­go jedze­nie warzyw jest waż­ne dla zdro­wia. Duża ilość wita­min, mine­ra­łów oraz błon­ni­ka znaj­du­ją­ca się w warzy­wach i owo­cach to tyl­ko nie­któ­re z ich zalet. Dla­te­go nawet mała por­cja warzyw jest lep­sza niż żad­na. Więk­szość nie­mow­ląt nie ma pro­ble­mów z ich jedze­niem, ponie­waż spo­ży­wa­ne są głów­nie w for­mie zmik­so­wa­nej. Póź­niej dzie­ci są już bar­dziej wybred­ne jeśli cho­dzi o jedze­nie, a pro­blem ten czę­sto doty­czy wła­śnie warzyw czy owo­ców. Cięż­ko wte­dy zmu­sić je do  jedze­nia mar­chew­ki czy grosz­ku, jed­nak nie nale­ży z nich cał­ko­wi­cie rezy­gno­wać – wręcz prze­ciw­nie, trze­ba poka­zać dziec­ku, że są one ele­men­tem codzien­nej die­ty. Jeśli sami będzie­my prze­strze­gać zdro­wych nawy­ków żywie­nio­wych, dzie­ci pój­dą za naszym przy­kła­dem. Nigdy nie zakła­daj, że two­je dziec­ko nie lubi jakie­goś warzy­wa – pre­fe­ren­cje dzie­ci zmie­nia­ją się z wie­kiem, czę­sto zale­żą tak­że od ich humo­ru, dla­te­go nie zakła­daj, że jeśli dziś nie chcia­ło spró­bo­wać ogór­ka jutro też tego nie zro­bi.

_URP3242

5 kro­ków do suk­ce­su:

Zaan­ga­żo­wa­nie dziec­ka w przy­go­to­wa­nie posił­ku:

 • Pozwól dziec­ku wybrać warzy­wa.
 • Zabierz dziec­ko na bazar i pokaż mu róż­ne warzy­wa i owo­ce.
 • Pozwól dziec­ku poma­gać w pro­stych czyn­no­ściach, np. mycie warzyw. Korzy­sta­jąc z oka­zji poka­zuj mu róż­ne kolo­ry i kształ­ty warzyw.
 • Jeśli masz ogród pozwól dziec­ku pie­lę­gno­wać rosną­ce w nim warzy­wa.

  Zaba­wa:

 • Gdy tyl­ko możesz jedz posił­ki razem z dziec­kiem. Jeśli dziec­ko zoba­czy jak jesz warzy­wa, będzie bar­dziej chęt­ne do ich spró­bo­wa­nia. Pozwól mu cie­szyć się posił­kiem.
 • Cza­sem dziec­ko może pre­fe­ro­wać suro­we warzy­wa zamiast goto­wa­nych.
 • Dziec­ko może odmó­wić jedze­nia nowych warzyw, jeśli będzie się to wią­za­ło ze stre­sem.

  Odpo­wied­nia pre­zen­ta­cja:

 • Zawsze miej przy­go­to­wa­ną miskę świe­żych warzyw i owo­ców. Nie­któ­re warzy­wa (takie jak mar­chew­ka) prze­cho­wuj w lodów­ce jako szyb­ka prze­ką­ska.
 • Spraw, aby owo­ce i warzy­wa dobrze pre­zen­to­wa­ły się na tale­rzu, dbaj o róż­no­rod­ność w kolo­rach i spo­so­bie poda­nia.
 • Dla wyjąt­ko­wo opor­nych na nowo­ści dzie­ci ogra­nicz licz­bę nowo wpro­wa­dza­nych warzyw do mak­sy­mal­nie dwóch na tydzień (a nawet jed­ne­go).

  Włą­cza­nie owo­ców i warzyw tam, gdzie to moż­li­we:

 • Włą­czaj warzy­wa i owo­ce do die­ty dziec­ka w róż­ny spo­sób – zarów­no jako potra­wa, jak i prze­ką­ska. Przy­kła­dy: zupa z dyni, babecz­ki z cuki­nii, chip­sy mar­chew­ko­we, domo­wy popcorn, szasz­ły­ki z owo­ców, duszo­ne owo­ce czy sałat­ka owo­co­wa.

  Nie­ustan­ne pró­bo­wa­nie:

 • Pamię­taj, że dziec­ko może potrze­bo­wać dużo cza­su do przy­zwy­cza­je­nia się do nowo wpro­wa­dzo­ne­go warzy­wa.
 • Zawsze doda­waj małą por­cję warzyw na talerz dziec­ka. Zachęć do spró­bo­wa­nia, ale osta­tecz­nie pozwól mu zde­cy­do­wać.
 • Gdy dzie­ci są głod­ne przed głów­nym posił­kiem jako prze­ką­skę spró­buj dać suro­we warzy­wo.
 • Sta­raj się nie zmie­niać przy­go­to­wa­nych już posił­ków.

Nie pod­da­waj się!

 • Dzie­ci mogą być bar­dzo wybred­ne – cza­sa­mi potrze­ba nawet 10 – 15 prób poda­nia nowej potra­wy zanim w peł­ni ją zaak­cep­tu­je.
 • Pomyśl o kolo­rze, zapa­chu i kon­sy­sten­cji gdy wpro­wa­dzasz do die­ty dziec­ka nową potra­wę – cza­sem dziec­ko pre­fe­ru­je suro­we warzy­wo zamiast goto­wa­ne­go, zamiast suro­wej brzo­skwi­ni – brzo­skwi­nię z pusz­ki.
 • Bądź wzo­rem do naśla­do­wa­nia – jedz róż­no­rod­ne owo­ce i warzy­wa.

_URP3238 _URP3225

Smacz­nego!

Zdjęcia/tekst: Vers-24

For Vers-24, War­saw

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
JedzenieStyl życia

Dlaczego warto jeść figi?

Figi to owo­ce popu­lar­ne na całym świe­cie. Są smacz­ne i pożyw­ne. Dla­cze­go war­to jeść figi?  Ostat­nie bada­nia poka­zu­ją, że mogą być pomoc­ne w lecze­niu sze­re­gu pro­ble­mów zdro­wot­nych. Dla­cze­go war­to jeść figi? Figi są doce­nia­ne przez sma­ko­szy ze wzglę­du…
Więcej
Jedzenie

Słodkie babeczki bez glutenu

Banal­nie pro­ste w przy­go­to­wa­niu i nie­wia­ry­god­nie pysz­ne. W dodat­ku bez glu­te­nu, więc nada­ją się dla aler­gi­ków. Gwa­ran­tu­je­my, że te słod­kie babecz­ki bez glu­te­nu przy­pad­ną Wam do gustu do tego stop­nia, że nie będzie­cie mogli się…
Więcej
Jedzenie

Sałatka z jarmużem i canihua

Ta sałat­ka to spo­sób na szyb­ką, zdro­wą i smacz­ną prze­ką­skę. Możesz ją zjeść na lunch lub na kola­cje, zarów­no na cie­pło jak i na zim­no. Jed­nym ze skład­ni­ków to cani­hua – ziar­no, któ­re jest nie­da­le­kim…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *