Jak przekonać dzieci do jedzenia warzyw?

Wszystkie warzywa i owoce są zdrowe. Zawierają niezbędne ilości witamin i minerałów, które są ważne dla zdrowia, wzrostu i rozwoju dziecka. Wielu rodziców usilnie dąży do zapewnienia odpowiedniej porcji warzyw w diecie, jednak bardzo często nie potrafią oni przekonać dzieci do ich jedzenia. Wydaje się to nie tyle trudne, co wręcz nie do zrobienia, dlatego przygotowaliśmy kilka wskazówek, które mogą okazać się pomocne podczas przekonywania dzieci do jedzenia warzyw

_URP3236

Kolo­ro­we warzy­wa i owo­ce są waż­nym ele­men­tem die­ty dziec­ka. Wie­lu rodzi­ców pró­bu­je zmu­szać swo­je pocie­chy do jedze­nia warzyw i owo­ców. Nie­ste­ty, nie jest to naj­lep­szy spo­sób i praw­do­po­dob­nie czę­sto koń­czy się poraż­ką. Przede wszyst­kim, trze­ba pamię­tać o tym, że nawet małe dzie­ci muszą wie­dzieć o tym, dla­cze­go jedze­nie warzyw jest waż­ne dla zdro­wia. Duża ilość wita­min, mine­ra­łów oraz błon­ni­ka znaj­du­ją­ca się w warzy­wach i owo­cach to tyl­ko nie­któ­re z ich zalet. Dla­te­go nawet mała por­cja warzyw jest lep­sza niż żad­na. Więk­szość nie­mow­ląt nie ma pro­ble­mów z ich jedze­niem, ponie­waż spo­ży­wa­ne są głów­nie w for­mie zmik­so­wa­nej. Póź­niej dzie­ci są już bar­dziej wybred­ne jeśli cho­dzi o jedze­nie, a pro­blem ten czę­sto doty­czy wła­śnie warzyw czy owo­ców. Cięż­ko wte­dy zmu­sić je do  jedze­nia mar­chew­ki czy grosz­ku, jed­nak nie nale­ży z nich cał­ko­wi­cie rezy­gno­wać – wręcz prze­ciw­nie, trze­ba poka­zać dziec­ku, że są one ele­men­tem codzien­nej die­ty. Jeśli sami będzie­my prze­strze­gać zdro­wych nawy­ków żywie­nio­wych, dzie­ci pój­dą za naszym przy­kła­dem. Nigdy nie zakła­daj, że two­je dziec­ko nie lubi jakie­goś warzy­wa – pre­fe­ren­cje dzie­ci zmie­nia­ją się z wie­kiem, czę­sto zale­żą tak­że od ich humo­ru, dla­te­go nie zakła­daj, że jeśli dziś nie chcia­ło spró­bo­wać ogór­ka jutro też tego nie zro­bi.

_URP3242

5 kro­ków do suk­ce­su:

Zaan­ga­żo­wa­nie dziec­ka w przy­go­to­wa­nie posił­ku:

 • Pozwól dziec­ku wybrać warzy­wa.
 • Zabierz dziec­ko na bazar i pokaż mu róż­ne warzy­wa i owo­ce.
 • Pozwól dziec­ku poma­gać w pro­stych czyn­no­ściach, np. mycie warzyw. Korzy­sta­jąc z oka­zji poka­zuj mu róż­ne kolo­ry i kształ­ty warzyw.
 • Jeśli masz ogród pozwól dziec­ku pie­lę­gno­wać rosną­ce w nim warzy­wa.

  Zaba­wa:

 • Gdy tyl­ko możesz jedz posił­ki razem z dziec­kiem. Jeśli dziec­ko zoba­czy jak jesz warzy­wa, będzie bar­dziej chęt­ne do ich spró­bo­wa­nia. Pozwól mu cie­szyć się posił­kiem.
 • Cza­sem dziec­ko może pre­fe­ro­wać suro­we warzy­wa zamiast goto­wa­nych.
 • Dziec­ko może odmó­wić jedze­nia nowych warzyw, jeśli będzie się to wią­za­ło ze stre­sem.

  Odpo­wied­nia pre­zen­ta­cja:

 • Zawsze miej przy­go­to­wa­ną miskę świe­żych warzyw i owo­ców. Nie­któ­re warzy­wa (takie jak mar­chew­ka) prze­cho­wuj w lodów­ce jako szyb­ka prze­ką­ska.
 • Spraw, aby owo­ce i warzy­wa dobrze pre­zen­to­wa­ły się na tale­rzu, dbaj o róż­no­rod­ność w kolo­rach i spo­so­bie poda­nia.
 • Dla wyjąt­ko­wo opor­nych na nowo­ści dzie­ci ogra­nicz licz­bę nowo wpro­wa­dza­nych warzyw do mak­sy­mal­nie dwóch na tydzień (a nawet jed­ne­go).

  Włą­cza­nie owo­ców i warzyw tam, gdzie to moż­li­we:

 • Włą­czaj warzy­wa i owo­ce do die­ty dziec­ka w róż­ny spo­sób – zarów­no jako potra­wa, jak i prze­ką­ska. Przy­kła­dy: zupa z dyni, babecz­ki z cuki­nii, chip­sy mar­chew­ko­we, domo­wy popcorn, szasz­ły­ki z owo­ców, duszo­ne owo­ce czy sałat­ka owo­co­wa.

  Nie­ustan­ne pró­bo­wa­nie:

 • Pamię­taj, że dziec­ko może potrze­bo­wać dużo cza­su do przy­zwy­cza­je­nia się do nowo wpro­wa­dzo­ne­go warzy­wa.
 • Zawsze doda­waj małą por­cję warzyw na talerz dziec­ka. Zachęć do spró­bo­wa­nia, ale osta­tecz­nie pozwól mu zde­cy­do­wać.
 • Gdy dzie­ci są głod­ne przed głów­nym posił­kiem jako prze­ką­skę spró­buj dać suro­we warzy­wo.
 • Sta­raj się nie zmie­niać przy­go­to­wa­nych już posił­ków.

Nie pod­da­waj się!

 • Dzie­ci mogą być bar­dzo wybred­ne – cza­sa­mi potrze­ba nawet 10 – 15 prób poda­nia nowej potra­wy zanim w peł­ni ją zaak­cep­tu­je.
 • Pomyśl o kolo­rze, zapa­chu i kon­sy­sten­cji gdy wpro­wa­dzasz do die­ty dziec­ka nową potra­wę – cza­sem dziec­ko pre­fe­ru­je suro­we warzy­wo zamiast goto­wa­ne­go, zamiast suro­wej brzo­skwi­ni – brzo­skwi­nię z pusz­ki.
 • Bądź wzo­rem do naśla­do­wa­nia – jedz róż­no­rod­ne owo­ce i warzy­wa.

_URP3238 _URP3225

Smacz­nego!

Zdjęcia/tekst: Vers-24

For Vers-24, War­saw
Komentarze

komen­ta­rzy