Zdrowie

Jak pozbyć się zbędnych kilogramów? Wskazówki dla leniwych!

Nie każ­dy z nas jest mania­kiem fit­nes­su i zdro­we­go odży­wia­nia. Z dru­giej stro­ny cały czas docie­ra­ją do nas infor­ma­cje o epi­de­mii oty­ło­ści. Sie­dzą­cy tryb życia z pew­no­ścią nie popra­wia naszej sytu­acji. Całe szczę­ście może­my spa­lać kalo­rie i dbać o swo­ją wagę bez rady­kal­nej zmia­ny try­bu życia i zaku­pu kar­ne­tu do siłow­ni. Wystar­czy, że zasto­su­je­cie się do naszych wska­zó­wek dla „leniw­ca”, któ­ry tkwi w każ­dym z nas!

  1. Gotuj z wyprzedzeniem

Po cięż­kim dniu pra­cy trud­no zna­leźć ener­gię i chęć do goto­wa­nia. Wyznacz sobie jeden dzień w tygo­dniu (naj­le­piej w week­end, kie­dy nie jesteś zasy­pa­ny pra­cą) i przy­go­tuj posił­ki na naj­bliż­sze dni. Następ­nie zapa­kuj przy­go­to­wa­ne posił­ki i prze­cho­wuj w zamra­żal­ni­ku (lub zawe­kuj).

zdrowe przekąski

  1. Trzymaj w biurku zdrowe przekąski

Gdy sie­dzisz przy biur­ku cały dzień nie trud­no o nie­zdro­we poku­sy w posta­ci palusz­ków, chip­sów, bato­nów czy cukier­ków. Zamiast tego włóż do szu­fla­dy zdro­we prze­ką­ski w posta­ci nasion (orze­chy, pest­ki dyni, pest­ki sło­necz­ni­ka) lub przy­go­tuj świe­żo pokro­jo­ne owo­ce i postaw­my je na biur­ku. Pamię­taj jed­nak o umia­rze!

  1. Ruszaj się!

Jeśli two­ja pra­ca wyma­ga cią­głe­go sie­dze­nia przy biur­ku, roz­pla­nuj ten czas mądrze. Zamiast być w bez­ru­chu cały dzień, wycią­gnij jed­ną nogę (będąc w pozy­cji sie­dzą­cej) i unoś ją 15 razy ćwi­cząc tym samym mię­śnie uda. To samo zrób z dru­gą nogą. Nie zapo­mi­naj, aby wsta­wać od biur­ka i cho­dzić tak czę­sto jak to moż­li­we – wyko­rzy­staj każ­dą oka­zję, nawet, jeśli jest to tyl­ko kil­ka kro­ków od biur­ka, aby przy­wi­tać się ze współ­pra­cow­ni­kiem!

  1. Pij dużo wody

Pora­nek zacznij od szklan­ki wody z cytry­ną. W cią­gu dnia pij wodę zwłasz­cza wte­dy, gdy masz ocho­tę na coś słod­kie­go. Przed posił­kiem tak­że wypij szklan­kę wody – dzię­ki temu zjesz mniej.

jajka

  1. Postaw na białko

Zamień swój poran­ny obwa­rza­nek lub buł­kę na dużą por­cję jajek, chu­de­go mię­sa lub ryb. Te pro­duk­ty spo­żyw­cze boga­te są w żela­zo, wita­mi­nę D oraz kwa­sy omega‑3 i roz­ru­sza­ją twój meta­bo­lizm na cały dzień.

6m

  1. Fotografuj wszystko, co jesz

Robie­nie zdjęć to naj­lep­szy spo­sób na doku­men­to­wa­nie tego, co jesz. Bada­nia poka­zu­ją, że pro­wa­dze­nie cyfro­we­go dzien­nicz­ka żyw­no­ści pozy­tyw­nie wpły­wa na pod­no­sze­nie świa­do­mo­ści i zmia­nę decy­zji żywie­nio­wych. Jeśli jesteś na tak, wypró­buj apli­ka­cję MyFit­nes­sPal (do pobra­nia za dar­mo w App Sto­re).

7m

  1. Postaw na spacery

Wysiądź z auto­bu­su kil­ka przy­stan­ków wcze­śniej i przejdź się do pra­cy pie­szo. Tak samo możesz zro­bić, gdy wra­casz do domu lub idziesz na zaku­py do skle­pu. To dobry spo­sób na spa­le­nie kalo­rii bez koniecz­no­ści odwie­dza­nia siłow­ni.

Powo­dze­nia!

Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak
Zdję­cia: Vers-24

For Vers-24, War­saw

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
JedzenieStyl życia

Dlaczego warto jeść figi?

Figi to owo­ce popu­lar­ne na całym świe­cie. Są smacz­ne i pożyw­ne. Dla­cze­go war­to jeść figi?  Ostat­nie bada­nia poka­zu­ją, że mogą być pomoc­ne w lecze­niu sze­re­gu pro­ble­mów zdro­wot­nych. Dla­cze­go war­to jeść figi? Figi są doce­nia­ne przez sma­ko­szy ze wzglę­du…
Więcej
Jedzenie

Sałatka z jarmużem i canihua

Ta sałat­ka to spo­sób na szyb­ką, zdro­wą i smacz­ną prze­ką­skę. Możesz ją zjeść na lunch lub na kola­cje, zarów­no na cie­pło jak i na zim­no. Jed­nym ze skład­ni­ków to cani­hua – ziar­no, któ­re jest nie­da­le­kim…
Więcej
Styl życiaVers24 Bloguje

Codzienne nawyki, które okradają cię z energii

Czę­sto nie zda­je­my sobie spra­wy, że nasze codzien­ne nawy­ki kształ­tu­ją nas samych. Jeśli w więk­szo­ści są one pozy­tyw­ne, to bar­dzo dobrze – w tym samym, pozy­tyw­nym kie­run­ku podą­ża­my. Jeśli two­je życie opie­ra się w więk­szo­ści…
Więcej